Studiegids

nl en

Ontwikkelingspsychopathologie

Vak
2023-2024

IBP students, see Developmental Psychopathology

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus legt de focus op het ontstaan en de ontwikkeling van verscheidene stoornissen in de kindertijd en adolescentie (o.a. angststoornissen, depressie, gedragsproblemen, verstandelijke beperking, autisme) , met gebruik van het ontwikkelingspsychopathologisch perspectief als theoretisch kader. Dit kader verschaft een brede en ontwikkelingsgerichte benadering, om stoornissen over de gehele levensloop beter te begrijpen. Het benadrukt daarnaast de relatie tussen normaal en abnormaal gedrag en cognities, de complexiteit van verschillende risico- en beschermende factoren en het verloop van stoornissen in het licht van continuïteit en verandering. Kennis over het ontstaan en de ontwikkeling van stoornissen ervaren door kinderen en adolescenten is essentieel voor het ontwikkelen van interventiesom de kwaliteit van leven te bevorderen. Ondanks dat deze cursus zich niet direct focust op de behandeling van problemen die worden ervaren, zal de laatste werkgroep wel inspelen op de opgedane kennis van studenten over risico- en beschermende factoren om een preventieve interventie te kunnen ontwikkelen.

Leerdoelen

Studenten bereiden zichzelf voor op toekomstig werk met kinderen en adolescenten in een klinische- en/of onderzoekssetting. Aan het eind van de cursus kan de student:

 • belangrijkste aspecten van het ontwikkelingspsychopathologisch perspectief identificeren, waaronder standaarden die gebruikt worden om de differentiatie te kunnen maken tussen normale en abnormale ontwikkeling in kinderen;

 • de belangrijkste aspecten van een empirische benadering van het classificeren van psychopathologie identificeren;

 • de DSM en methoden/instrumenten om cognitie te meten bij kinderen kritisch evalueren

 • DSM criteria identificeren die gebruikt worden om psychopathologie bij kinderen en adolescenten te classificeren;

 • risicofactoren, processen, en effecten van leeftijd en sekse identificeren die worden geassocieerd met psychopathologie in kinderen en adolescenten;

Studenten bereiden zichzelf in bredere zin voor op het toekomstige werkveld. Aan het eind van de cursus kan de student:

 • een theoretisch model (een psychopathologisch model) toepassen op de ontwikkeling van stoornissen.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

 • 8 hoorcolleges van 2 uur. De hoorcolleges dienen ter ondersteuning van het leren van de verplichte literatuur, alsook voor het introduceren van nieuw materiaal dat niet onder deze literatuur valt.

 • 4 werkgroepen van 2 uur (in het Engels en Nederlands; uitwisselingsstudenten moeten er voor zorgen dat zij geregistreerd zijn voor Engelstalig onderwijs; IBP studenten staan automatisch ingeschreven voor Engelstalig onderwijs). Een verscheidenheid aan probleemgebieden zullen diepgaander besproken worden tijdens de werkgroepsessies. Er zullen onder andere casussen, videomateriaal, meetinstrumenten, wetenschappelijke artikelen en de toepasbaarheid van het ontwikkelingspsychopathologisch perspectief worden besproken.

 • 2 becijferde opdrachten (zoals het reviewen van empirische studies of het toepassen van theoretische modellen op casusmateriaal).

 • 1 oefenexamen (optioneel; dient ter voorbereiding van het tentamen en zal niet worden becijferd)

Instructietaal
Deze cursus wordt aangeboden in twee talen: Nederlands en Engels. Voor studenten die zijn ingeschreven voor de Nederlandse variant is de voertaal Nederlands in alle cursusonderdelen (colleges, werkgroep sessies, werkgroep opdrachten en het multiple-choice examen).

Toetsing

 • Component 1: multiple-choice examen aan het einde van Blok 1, telt voor 70% van het eindcijfer. Het tentamenmateriaal bestaat uit de voorgeschreven literatuur uit het cursusboek (Israel et al., 2021; zie literatuur) en de inhoud van (web)colleges. Meer gedetailleerde informatie over het tentamenmateriaal is terug te vinden in de cursussyllabus (beschikbaar via de Brightspace cursusmodule).

 • Component 2: 2 werkgroep opdrachten, tezamen goed voor 30% van het eindcijfer

Over de wijze van inzage en nabespreking van het multiple-choice examen worden studenten te zijner tijd via Brightspace geïnformeerd.

Studenten wiens cijfer voor component 1 lager is dan een 5.0, zullen het tentamen moeten herkansen in februari. Actieve deelname in alle werkgroepen is verplicht. Studenten kunnen ten hoogste 1 werkgroep sessie missen.

Studenten wiens cijfer voor component 2 gemiddeld lager is dan een 5.5, krijgen de kans om één nieuwe opdracht in te leveren om het laagste cijfer van de twee reguliere opdrachten te vervangen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Israel, A. C., Malatras, J.W., & Wicks-Nelson, R. (2021). Abnormal child and adolescent psychology with DSM-V updates (9th edition.). Routledge. (Approximate cost: 52 euro; 75% of the text is prescribed reading.) ISBN: 9781032157207

 • Artikelen die beschikbaar worden gemaakt via Brightspace.

 • Collegeslides/(web)lectures

Contact informatie

Course coordinator: Dr. Evelien Broekhof e.broekhof@fsw.leidenuniv.nl