Studiegids

nl en

Psychometrie

Vak
2023-2024

IBP students, see Psychometrics

Let op: Psychometrie in blok 3 is alleen toegankelijk voor premaster studenten.

Toegangseisen

Kennis van de stof van de Methodologie- en Statistiekcursussen uit het eerste jaar, waarbij men voor minimaal één van de cursussen geslaagd moet zijn.

Beschrijving

Elke psycholoog zal op een gegeven moment in hun carrière psychologische tests moeten afnemen, interpreteren of gebruiken bij het maken van beslissingen. Psychologische tests worden bijvoorbeeld gebruikt bij het aannemen van nieuwe werknemers, bij het bepalen van de meest geschikte behandeling voor een patiënt, en in forensisch onderzoek. Professionele standaarden stellen dat het gebruik en de interpretatie van psychologische tests gebaseerd dient te zijn op empirisch bewijs. In deze cursus leren studenten hoe zij empirisch bewijs (data) kunnen verkrijgen en hanteren om het gebruik en de interpretatie van testscores te ondersteunen. Zij leren methodes en technieken toe te passen en te interpreteren om psychometrische vraagstukken te beantwoorden en hoe testresultaten te vertalen naar psychologische beslissingen.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • Inleiding psychometrie;

 • Schaling en normering;

 • Betrouwbaarheid;

 • Validiteit, factorstructuur en itemanalyse;

 • Itemresponstheorie;

 • Classificatie en predictieve discriminantanalyse;

 • Constructie en herziening van tests en vragenlijsten;

 • Rapportage van psychometrisch onderzoek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kan de student….

 1. kennis demonsteren van de kernbegrippen en grondprincipes van de klassieke en moderne testtheorie die gericht zijn op de evaluatie van psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten voor gebruik in psychologisch onderzoek, met name de betrouwbaarheid en de validiteit.
 2. inzicht demonsteren betreffend welke methoden en technieken nodig zijn om de psychometrische eigenschappen van psychologische tests of vragenlijsten te onderzoeken.
 3. de data van psychologische tests en vragenlijsten organiseren en voorbereiden voor de toepassing van psychometrische methoden en technieken.
 4. methoden en technieken uitvoeren die nodig zijn om de psychometrische eigenschappen van psychologische tests of vragenlijsten te onderzoeken, met name methoden en technieken voor het evalueren van betrouwbaarheid en validiteit, en het detecteren van testbias.
 5. de resultaten interpreteren van methoden en technieken die nodig zijn om de psychometrische eigenschappen van psychologische tests of vragenlijsten te onderzoeken, met name methoden en technieken voor het evalueren van betrouwbaarheid en validiteit, het detecteren van testbias, en classificatie.
 6. inhoudelijke onderzoeksvragen over de psychometrische eigenschappen van tests en vragenlijsten formuleren en beantwoorden.
 7. basisvaardigheden demonstreren in SPSS met betrekking tot leerdoel 3-5.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur aan het begin van de week, 8 verplichte computerpractica van 1 uur en 8 optionele werkgroepen van 2 uur op verschillende dagen later in de week.

In de hoorcolleges worden de belangrijkste begrippen van de stof van die week geintroduceerd en verduidelijkt. De inhoud van de hoorcolleges maken onderdeel uit van de tentamenstof. Studenten worden geacht zich voor te bereiden op de colleges door het bestuderen van de betreffende onderdelen uit studieboek en werkboek. De hoorcolleges dragen met name bij aan leerdoelen 1-2 en 4-6

Tijdens de computerpractica oefenen studenten met psychometrische data-analyse in de vorm van opdrachten uit het werkboek; vergelijkbare opdrachten maken onderdeel uit van de Practical Skills Test. Studenten worden geacht een usb-stick mee te nemen naar het practicum (zoals gebruikelijk tijdens de M&S cursussen uit het eerste jaar). De computerpractica dragen vooral bij aan leerdoel 3-5 en 7.

Studenten bereiden zich voor op de werkgroepen door een aantal opdrachten uit het werkboek te maken en in te leveren voorafgaande aan de werkgroep. Deze opdrachten worden tijdens de werkgroep nabesproken en vormen een onderdeel van de verplichte aanwezigheid. Tevens is er tijdens de werkgroepen gelegenheid om aan nieuwe opdrachten te werken. Daarnaast geven studenten minimaal één presentatie over de uitkomsten van het practicum tijdens de werkgroepen. De werkgroepen dragen bij aan leerdoelen 1-2 en 4-6.

De cursus (inclusief het tentamen) wordt aangeboden in het Nederlands. Het boek en de syllabus zijn geschreven in het Engels.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door de resultaten van het multiple-choice tentamen (60%) en van de Practical Skills Test (40%, alleen geldig bij voldoende actieve deelname aan de verplichte practica). Een bonuspunt voor het multiple-choice tentamen kan worden verdiend door tenminste 6 van de 8 werkgroepen voor te bereiden en bij te wonen.

Examenstof betreft de stof uit het boek, de syllabus, de hoorcolleges, de werkgroepen, en de computerpractica.

Over de wijze van inzage en nabespreking van het tentamen word je te zijner tijd via Brightspace geïnformeerd.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

 • Furr, R.M. (2018). Psychometrics: An introduction. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781506389875.

 • Workbook Psychometrics (aanvullende teksten en opdrachten). Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

 • Zie ook Brightspace voor additionele teksten.

Contact information

Dr. J.N. Zadelaar (Jacqueline) psychometrie@fsw.leidenuniv.nl