Studiegids

nl en

Bewustzijn

Vak
2023-2024

IBP students, see Consciousness

Toelatingseisen

Geen

Omschrijving

Bewustzijn is één van de grootste mysteries in de wetenschap en het onderwerp neemt een centrale plek in binnen de psychologie. Deze cursus maakt de student vertrouwd met de belangrijkste theorieën en het wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn. We behandelen vragen zoals: Wat is bewustzijn? Kan de geest los bestaan van het lichaam? Is de vrije wil een illusie? Hebben dieren of computers bewustzijn? Wat gebeurt er tijdens een bijna-dood-ervaring? Wat zijn de voor- en nadelen van meditatie? En: Kunnen psychedelica helpen bij de behandeling van depressie en verslaving? Tijdens de werkgroepbijeenkomsten worden deelonderwerpen uit de cursus behandeld en leren studenten om voor- en tegenargumenten te verzamelen voor een bepaalde stelling. Deze bijeenkomsten helpen de student bij analyseren, redeneren/argumenteren, rapporteren, en evalueren, professionele feedback leveren op het werk van peers en feedback verwerken in hun eigen werk.

Leerdoelen

**Toepassen van kennis en begrip (academische vaardigheden):

  • De student heeft kennis van de verschillende definities, theorieën en onderzoeksmethoden op het gebied van bewustzijn.

  • De student is in staat deze kennis toe te passen en te integreren bij de analyse van een probleemstelling en het geven van een argumentatie.

  • De student kan na afloop van de cursus een kritische evaluatie geven van een empirisch wetenschappelijk onderzoek over bewustzijn.

**Algemene professionele vaardigheden:

  • De student leert om academisch te communiceren in geschreven vorm.

  • De student leert peer-feedback te geven en te verwerken.

  • De student leert verbaal te communiceren en discussiëren door gebruik te maken van wetenschappelijke argumenten.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur
3 verplichte werkgroep sessies in het Nederlands of het Engels
1 optionele schrijfwerkgroep

De eerste werkgroepbijeenkomst is plenair per thema, en de tweede en derde bijeenkomst vinden plaats in kleine groepen (15-20 studenten). Tijdens deze bijeenkomsten verdiept de student zich in het specifieke thema, en bespreekt dit met de docent en medestudenten. In een vierde optionele bijeenkomst kunnen de studenten werken aan hun schriftelijke opdracht en de docenten geven de student individuele hulp bij het schrijven. De specifieke deadlines voor de opdrachten zullen gepubliceerd worden op Brightspace. Let op: de aanwezigheidsplicht geldt voor 3 van de 4 werkgroepbijeenkomsten - de optionele schrijf sessie is wél verplicht als je een van de drie werkgroepbijeenkomsten gemist hebt.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten door middel van een tentamen en schrijfopdrachten. De tentamenstof bestaat uit de inhoud van het boek (selectie van hoofdstukken) en de collegestof.

De cijfers voor het tentamen en de werkgroep opdracht tellen mee in een verhouding van respectievelijk 60:40 voor het eindcijfer van de cursus.

Voor deze cursus is aanwezigheid verplicht bij 3 van de 4 werkgroepbijeenkomsten, anders wordt de werkgroepopdracht niet beoordeeld en moet het werkgroepgedeelte tijdens het volgende jaar worden overgedaan. De optionele schrijf sessie is dus wél verplicht als je een van de drie verplichte werkgroepbijeenkomsten gemist hebt.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

De datum, het tijdstip en de locatie van de beoordeling van het examen en de herkansing worden tijdens de cursus bekendgemaakt.

Literatuur

Let op: vanaf 2023 / 24 wordt een nieuw cursusboek gebruikt. Het boek van Blackmore uit voorgaande jaren komt hiermee te vervallen.

Harley, T. A. (2021). The Science of Consciousness: Waking, Sleeping and Dreaming. Cambridge University Press.

Contactgegevens

Dr. M. van Elk (Algemeen Coördinator en coördinator hoorcolleges / schriftelijk tentamen) en Dr. Z. Sjoerds (Coördinator werkgroepen / werkgroepopdracht) zijn te bereiken via ConsciousnessPsy@fsw.leidenuniv.nl