Studiegids

nl en

Groepsdynamica

Vak
2023-2024

IBP students, see Group Dynamics

Toegangseisen

We raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursus ‘Sociale en Organisatiepsychologie’ te volgen.

Beschrijving

Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen — zoals groepscohesie, (sub)groepsvorming, conformiteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, besluitvorming, en intra- en intergroepsconflicten — vanuit uiteenlopende groepsdynamische theorieën. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis over en inzicht in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan de toepassing daarvan en aan de schrijfvaardigheid van de student.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus, kunnen studenten:

  • algemene theorieën op het gebied van groepsdynamica herkennen en benoemen, evenals de methodologische grondslagen van het vakgebied.

  • voor hun toekomstige loopbaan problemen conceptualiseren en oplossingen aandragen op basis van kennis uit de groepsdynamica.

  • een eenvoudige onderzoeksstudie ontwerpen om hun theoretische analyses en aanbevelingen (voorgestelde interventies) te toetsen.

  • hun evidence-informed analyses en aanbevelingen (zie hierboven) helder formuleren en structureren voor vakgenoten en een breder publiek (inclusief potentiële opdrachtgevers).

  • de groepsdynamische aspecten van projectmatig samenwerken in teams herkennen en benoemen.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges: In 7 hoorcolleges worden diverse groepsdynamische theorieën toegelicht en toegepast op groepsverschijnselen in de alledaagse praktijk. Ook worden in die colleges de schrijfopdrachten, die studenten op verschillende momenten tijdens de cursus (in duo’s) maken, plenair nabesproken. In de hoorcolleges wordt ook aandacht besteed aan de onderzoeksethiek bij groepsdynamisch onderzoek.

Drie schrijfopdrachten tijdens de cursus: In deze opdrachten, aangeboden via Brightspace, passen studenten zelf theoretische inzichten toe op groepsverschijnselen, zoals beschreven in krantenartikelen en in William Golding’s (1954) roman “Lord of the Flies”. Deze toepassing moet leiden tot een concreet advies om de praktijkproblemen op te lossen. Analyses en adviezen moeten helder geformuleerd worden voor zowel vakgenoten als niet-psychologen. Om bovengenoemde vaardigheden te oefenen, gaat het in deze opdrachten om: het formuleren van causale modellen waarin theoretische analyses van bepaalde groepsproblemen uitmonden in concrete adviezen voor groepsdynamische interventies.

Schrijfvaardigheid: het formuleren van analyses en adviezen aan zowel vakgenoten als niet-psychologen in begrijpelijke taal en het opstellen van eenvoudige designs om de waarde van de eigen analyses en adviezen te onderzoeken wordt geoefend in de schrijfopdrachten.

Toetsing

Kennis en inzicht worden getoetst middels een tentamen met meerkeuzevragen.
Toepassing van kennis en inzicht wordt getoetst in de drie schrijfopdrachten, waarin ook de schrijfvaardigheid (begrijpelijke taal voor vakgenoten en niet-psychologen) wordt beoordeeld. Vaardigheid in het opstellen van eenvoudige designs wordt ook beoordeeld als onderdeel van de schrijfopdrachten. Wanneer het deelcijfer voor de drie schrijfopdrachten tezamen onvoldoende is (lager dan 5.50), mag één van de drie schrijfopdrachten opnieuw ingeleverd worden ter herkansing. Aangezien tijdens de cursus aan alle studentenduo’s uitgebreide plenaire en ook individuele feedback op alle drie de schrijfopdrachten is gegeven, is de maximaal haalbare beoordeling voor de herkanste schrijfopdracht een Voldoende (6.0).
De weging tussen het tentamencijfer en het cijfer voor de tweede studieprestatie ( de drie schrijfopdrachten) is 60:40.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

  • Forsyth, D.R. (2018). Group Dynamics (7th edition). Boston, MA.: Cengage Learning, exclusief hoofdstukken 1, 2 en 16. Een alternatief voor dit papieren studieboek is het E-book met extra digitaal materiaal aangeboden door de auteur van het studieboek, beschikbaar via MindTap op www.cengage.com

  • Golding, W. (1954). Lord of the Flies. London: Faber & Faber Limited (of een latere Engelstalige druk of een Nederlandse vertaling, bijv. van Uitgeverij Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam).

  • Opdrachten, rooster, reglementen, beschikbaar via Brightspace.

Contact information