Studiegids

nl en

Psychodiagnostiek

Vak
2023-2024

IBP students, see Psychodiagnostics

Toegangseisen

Er is geen formele ingangseis, maar we raden studenten sterk aan eerst de propedeusecursussen die in het eerste jaar aangeboden zijn (op het gebied van de persoonlijkheids-, klinische, sociale, ontwikkelings- en cognitieve psychologie) te volgen. Tevens wordt aangenomen dat de studenten goed op de hoogte zijn van termen uit de psychometrie, zoals testconstructie, normering (stanines, decielen, T-scores, etc.), betrouwbaarheid en validiteit.

Beschrijving

Deze cursus biedt een introductie in de psychodiagnostiek voor kinderen en volwassenen. Studenten verwerven kennis en vaardigheden op het gebied van de psychodiagnostiek volgens de richtlijnen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP. In hoorcolleges en werkgroepen wordt aandacht besteed aan diagnostisch onderzoek naar onder andere intelligentie & persoonlijkheid, neuropsychologie, psychopathologie en leerproblematiek. In de werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten praktische kennis opgedaan met hypothesetoetsende diagnostiek, de keuze van onderzoeksmiddelen en het interpreteren en rapporteren van de resultaten. De werkgroepen bereiden studenten voor op het werkveld van een praktiserend psycholoog (zie leerdoelen 1-4). Theoretische kennis opgedaan uit colleges en de verplichte literatuur wordt tijdens de werkgroepen in de praktijk gebracht, waarbij het diagnostische proces, hypothesevorming en toetsing, de intake procedure en verslaglegging centraal staan. In zowel de hoorcolleges als in de werkgroepen komt ‘ethische aspecten van de psychodiagnostiek’ aan bod (bijv. hoe om te gaan met patientinformatie, leerdoel 5).

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus kan de student…
1. De inhoud en het verloop van het psychodiagnostische proces bij verschillende diagnostische vraagstellingen reproduceren.
2. Diagnostische hypotheses opstellen en toetsen.
3. In beperkte mate diagnostische middelen (observatie, interview) en instrumenten (tests, vragenlijsten) afnemen.
4. Diagnostische toetsen interpreteren en daarover rapporteren volgens de richtlijnen die gelden voor de BAPD.
5. Uitleggen hoe een psycholoog om moet gaan met ethische vraagstukken binnen de diagnostiek.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

Kennisclips en hoorcolleges (7 stuks van 2 uur) en 6 verplichte werkgroepbijeenkomsten (van 2 uur).
De voornaamste doelstelling van de hoorcolleges en kennisclips is om studenten kennis te laten maken met de inhoud en het verloop van het diagnostische proces t.a.v. verschillende psychodiagnostische onderwerpen/vraagstellingen (leerdoel 1). Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden (casuïstiek, videofragmenten en gastsprekers uit het veld) maken studenten kennis met psychodiagnostiek. De hoorcolleges zijn in het Nederlands.
De voornaamste doelstelling van de 6 werkgroepen is om studenten vaardigheden te leren in het herkennen/selecteren en interpreteren van diagnostische middelen en het opstellen van een diagnostische rapportage (leerdoelen 2-4). Tijdens de werkgroepen wordt m.b.v. videofragmenten en diagnostisch materiaal actief gewerkt aan deze praktische diagnostische vaardigheden. Daarnaast schrijven studenten diagnostisch verslagen waarbij de in de werkgroep geoefende vaardigheden gerapporteerd dienen te worden. Deze verslagen worden online ingediend en voorzien van feedback door de werkgroepdocent. De werkgroepen zijn in het Nederlands.

Toetsing

Het cijfer voor de cursus bestaat uit 2 deelcijfers (een tentamencijfer en een werkgroepcijfer). De toetsing is in het Nederlands.

  • Tentamencijfer: gebaseerd op het multiple-choice tentamen (telt voor 60% mee voor het totaalcijfer, toetsing leerdoel 1, 2 en 5). Het tentamenmateriaal bestaat uit de literatuurlijst (zie hier beneden) en de inhoud van (web)colleges en werkgroepen (bijv. kennis over psychologische testen en psychologische cases die zijn behandeld). Meer gedetailleerde informatie over het tentamenmateriaal is terug te vinden in de cursussyllabus (beschikbaar via de Brightspace cursusmodule).

  • Werkgroepcijfer: studenten maken twee opdrachten (een oefenopdracht en een opdracht die wordt becijferd). Het werkgroepcijfer telt voor 40% mee voor het totaalcijfer (leerdoel 2-4). Deelname aan de werkgroepen is verplicht.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Psychological Testing & Assessment. (2016). Pearson Customized Edition. ISBN: 9781784482855

Extra literatuur wordt beschikbaar gemaakt via Brightspace.

Contact information

Cursuscoördinatoren:
Kelly Ziemer en Kim de Jong psychodiagnostiek@fsw.leidenuniv.nl