Studiegids

nl en

Multivariate data-analyse

Vak
2023-2024

IBP students, see Multivariate Data Analysis

Toegangseisen

  • Ingangseis voor Multivariate data-analyse (MVDA) is dat de cursussen Inleiding in de Methodologie & Statistiek en Toetsende Statistiek volledig behaald zijn.

  • Het vak MVDA is ingangseis voor het Bachelorproject in het derde jaar.

Beschrijving

De cursus Multivariate data-analyse (MVDA) geeft de student een overzicht van de standaardmodellen voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens. De verschillende modellen zijn geschikt voor verschillende soorten data. Onder deze technieken vallen regressieanalyse, variantie-analyse, en meer geavanceerde varianten daarvan. De student leert hoe een onderzoeksvraag kan worden beantwoord met een model. Daarnaast leert de student omgaan met geschikte statistische software.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • heeft de student kennis en inzicht in de kernbegrippen en grondprincipes van verschillende multivariate technieken (Regressie, ANOVA, ANCOVA, logistische regressie, MANOVA, ANOVA voor herhaalde metingen en mediatieanalyse);

  • is de student in staat om te bepalen welke analysemethode gebruikt moet worden voor de beantwoording van een gegeven onderzoeksvraag;

  • is de student in staat om de multivariate technieken die in de cursus langskomen uit te voeren in een statistisch softwarepakket;

  • is de student in staat om de output van de multivariate technieken uitgevoerd in het statistisch softwarepakket inhoudelijk te interpreteren.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Inschrijven

Onderwijs

Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens

Je moet je uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum inschrijven voor je tentamen in My Studymap. Vergeet dit niet! Raadpleeg het inschrijfprotocol voor meer informatie. Zonder geldige inschrijving in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure.

Onderwijsvorm

7 hoorcolleges van 2 uur, 7 computerpractica van 1 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. De opnames van de hoorcolleges zijn beschikbaar als weblectures.

De hoorcolleges

Iedere studieweek begint met een hoorcollege waarin de stof wordt geïntroduceerd. De colleges bevatten ook aanvullende en nieuwe onderwerpen die ook in het tentamen terugkomen. Ter voorbereiding op de colleges worden studenten geacht de voorgeschreven hoofdstukken voor die week te lezen. De hoorcolleges richten zich met name op doelstellingen 1 en 2

De computerpractica

De computerpractica en werkgroepen vinden plaats in de dagen na het hoorcollege. Tijdens de computerpractia oefenen studenten met data-analyse op basis van de opdrachten, die vergelijkbaar zijn met de opdrachten in de SPSS-vaardigheidstoets. De computerpractica dragen met name bij aan doelstellingen 3 en 4. Aanwezigheid bij de computerpractica is verplicht. Een gemiste bijeenkomst moet op een later moment worden ingehaald.

Informatie voor herkansers:
Studenten die de SPSS-toets moeten herkansen, moeten ook de SPSS-practica opnieuw doen.

De werkgroepen

Naast de hoorcolleges worden ook werkgroepen aangeboden waarin werkgroepopdrachten worden behandeld. Deelname aan deze werkgroepen is niet verplicht, maar wanneer studenten bij de werkgroepen aanwezig zijn wordt er wel van ze verwacht dat ze de betreffende werkgroepopdrachten van tevoren hebben gemaakt. Daarnaast krijgen studenten de gelegenheid om te werken aan andere opgaven tijdens de werkgroep. Na iedere week zal een korte uitwerking van de opdrachten op Brightspace worden gepubliceerd. De werkgroepen dragen bij aan de doelstellingen 1, 2 en 3.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
1. Het schriftelijk tentamen bestaande uit 30 meerkeuzevragen met elk vier alternatieven, waarin zowel theoretische kennis als statistische berekeningen uit de literatuur, de colleges en de werkgroepen getoetst worden (Doelstellingen 1 en 2).
2. De SPSS-vaardigheidstoets, die zowel de verschillende facetten van het werken met SPSS (Doelstelling 3), als ook het lezen en rapporteren van de uitvoer betreft (Doelstelling 4).

Het eindcijfer is een combinatie van het tentamencijfer (60%) en het cijfer voor de SPSS-vaardigheidstoets (40%).

Let op: studenten die niet de verplichte aanwezigheid van de computerpractica hebben voldaan kunnen niet deelnemen aan de SPSS-toets.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Literatuur

Teksten in het werkboek MVDA en aanvullende artikelen op Brightspace. Naast opdrachten voor de computerpractica en werkgroepen zijn hierin ook leesteksten opgenomen; dit alles behoort eveneens tot de tentamenstof. Je kunt het werkboek bestellen via Readeronline.

Contact information