Studiegids

nl en

Bachelorproject Psychologie

Vak
2023-2024

IBP students, see Bachelor Project Psychology

Toegangseisen

 • Propedeuse

 • Multivariate data-analyse

Studieplanning

Het Bachelorproject wordt aangeboden in het tweede semester van het academisch jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om het Bachelorproject in het eerste semester te volgen, bijvoorbeeld als je in het tweede semester in het buitenland gaat studeren of als je kan afstuderen in het eerste semester. Hiervoor moet je echter toestemming hebben van je studieadviseur. Toestemming vragen kan tussen 15 maart 2024 en 15 mei 2024 via dit online formulier.

Beschrijving

De bachelorscriptie is een zelfstandig vervaardigd wetenschappelijk werkstuk met een studielast van 15 studiepunten. In de scriptie wordt verslag gedaan van een binnen het Bachelorproject uitgevoerd (deel)onderzoek, waarin met behulp van interviews, vragenlijsten, laboratoriumexperimenten of andere methoden gegevens zijn verzameld. Het onderzoek kan fundamenteel zijn of toegepast-wetenschappelijk. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden zijn mogelijk. Voorbeelden van experimenteel onderzoek zijn surveys, simulatieonderzoek, actie-onderzoek, evaluatie-onderzoek, (participerende) observatiestudies en reactietijden-onderzoek.

Een bachelorscriptie heeft de kwaliteit en vormgeving van een wetenschappelijk tijdschriftartikel of onderzoeksrapport. Uit de scriptie moet blijken dat de student in staat is tot het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van kritische reflectie op grond van theoretische inzichten. Ook moet de student in staat zijn verantwoorde keuzes te maken uit de diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. Met de scriptie toont de student aan te beschikken over een brede beheersing van de in de loop der studiejaren opgedane psychologische kennis en vaardigheden. Hoewel het onderzoek binnen het bachelorproject veelal in groepsverband zal worden opgezet en uitgevoerd, wordt de scriptie daarom individueel geschreven.

Informatie over het Honours Research Bachelor Project staat in een aparte sectie onderaan deze pagina.

Leerdoelen

Binnen het bachelorproject wordt – zoveel mogelijk – de gehele empirische cyclus doorlopen. Aan het eind van dit project kan de student:

 • een relevant concreet probleem met de gekozen onderzoeksvraag verbinden

 • literatuur die betrekking heeft op de onderzoeksvraag bestuderen en samenvatten;

 • een toetsbare onderzoeksvraag die logisch volgt op de literatuur formuleren;

 • de keuze voor het meetinstrument om gegevens te verzamelen die kunnen leiden tot een beantwoording van vragen beargumenteren

 • ethische aspecten van het onderzoek beschrijven en het volgen van de juiste procedures dienaangaande;

 • gegevens met het dataverzamelingsinstrument verzamelen en/of deze gegevens interpreteren;

 • onderzoeksgegevens kwantificeren;

 • gekozen statistische en/of andere methoden van data-analyse beargumenteren;

 • de gegevens m.b.v. standaard computerprogramma’s analyseren;

 • conclusies formuleren op basis van de verzamelde onderzoeksgegevens;

 • een onderzoeksverslag samenstellen;

 • samenwerken in teamverband, en contacten leggen met de bij het onderzoek betrokken personen;

 • notuleren, discussiëren, voorzitten, presenteren en/of andere samenwerkingsvaardigheden

 • de relevantie van de resultaten van het onderzoek voor in de maatschappij bestaande problemen en vervolgonderzoek beschrijven.

Rooster

Het rooster van deze cursus vind je in MyTimetable

Aanmelden

Het Bachelorproject wordt aangeboden in het tweede semester van het academisch jaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om het Bachelorproject in het eerste semester te volgen, bijvoorbeeld als je in het tweede semester in het buitenland gaat studeren of als je kan afstuderen in het eerste semester. Hiervoor moet je echter toestemming hebben van je studieadviseur. Toestemming vragen kan tussen 15 maart 2024 en 15 mei 2024 via dit online formulier.

Studenten die in het tweede semester een Bachelorproject volgen, schrijven zich in via My Studymap. Alle projecten zijn verdeeld in clusters. Studenten moeten een rangorde doorgeven van deze clusters in My Studymap en worden vervolgens in een project geplaatst (zo veel mogelijk binnen het cluster waar student voorkeur aan geeft). Meer informatie over deze clusters, en over het verdere aanmeldproces, ontvang je in juni (voor semester 1) en november (voor semester 2).

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten en premasterstudenten worden door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

De inschrijftermijn voor dit vak sluit 28 kalenderdagen vóór aanvang van het vak.
Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Onderwijsvorm

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de volledige looptijd van het project ongeveer 30 uur per week aan het project werken. Er is geen vakantieweek in deze periode gepland. Een korte afwezigheid door overmacht (maar zeker niet in de belangrijke eerste weken van het project) moet vóór aanvang van de cursus aan de begeleider worden voorgelegd. Gedurende de eerste weken van het project (de voorbereidingsfase) zullen de deelnemers zich inlezen in de theorie van het gekozen onderwerp en zal in discussies binnen de groep en in overleg met de begeleider de probleemstelling verder gepreciseerd worden. Hierbij kunnen individuele deelnemers of paren van deelnemers verantwoordelijk gemaakt worden voor een deelonderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van een eigen experiment of in de vorm van een analyse van een specifiek aspect van de verkregen data). Na afloop van deze voorbereidingsfase moeten de deelnemers een individueel geschreven onderzoeksvoorstel (titel, inleiding, methode, referenties) indienen.

In de daarop volgende weken (de uitvoeringsfase) wordt het onderzoek uitgevoerd en worden de resultaten geanalyseerd. Gedurende deze periode kunnen de deelnemers de Inleiding van hun scriptie aanvullen en verbeteren en delen van de Methode- en Resultatensecties schrijven. De resterende weken (de afrondingsfase) zullen worden besteed aan het bediscussiëren van de verkregen resultaten, het schrijven van de Discussie-sectie en de verdere afronding van de scriptie. De begeleider beoordeelt de scriptie – aan de hand van criteria in het beoordelingsformulier – in de daaropvolgende twee weken. Het eindcijfer wordt vastgesteld in overleg met een tweede beoordelaar uit de sectie waarbinnen het project is uitgevoerd. Onvoldoende scripties kunnen, in overleg met de sectiecoördinator, binnen één à twee weken na beoordeling herschreven worden. Wordt de scriptie ook dan als onvoldoende beoordeeld, dan dient het project opnieuw te worden gevolgd. De deelnemers dienen zich te realiseren dat een goedgekeurde Bachelorscriptie een voorwaarde is voor inschrijving bij een Masteropleiding.

Toetsing

Omvang en vorm van de scriptie:

De omvang is plm. 20-30 pagina’s, inclusief referenties, exclusief eventuele bijlagen. De scriptie kan, in overleg met de scriptiebegeleider, in het Nederlands of in het Engels worden geschreven.

Scripties moeten in veel aspecten voldoen aan de normen van de APA (American Psychological Association). De APA manual is in de bibliotheek in te zien. Om de leesbaarheid te bevorderen kan op sommige punten van de APA richtlijnen worden afgeweken. Zo kunnen tabellen en grafieken direct in de tekst worden geplaatst en kan een regelafstand van 1.5 worden aangehouden.

Regeling cijferberekening.

Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft besloten dat docenten software gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Zie ook fraude.

Alle studenten zijn verplicht om de Toets Wetenschappelijke Integriteit met een score van 100% af te ronden, zodat ze inzicht krijgen in de toepassing van integriteit bij het schrijven van wetenschappelijke teksten. De studenten krijgen toegang tot de toets via een module op Brightspace.

Literatuur

Bij dit studieonderdeel hoort een syllabus, de pdf staat op Brightspace.

Deze syllabus bevat informatie over:

 • de algemene gang van zaken

 • de fasering

 • het opstellen van een onderzoeksvoorstel

 • het kiezen van een analysemethode

 • het schrijven van het eindverslag

 • de financiering van het project

 • de ethiek van het doen van onderzoek.

Bij de behandeling van de ethische aspecten van onderzoek, worden de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en de APA ethische richtlijnen gebruikt. Studenten reflecteren op hoe hun project zich verhoudt tot deze richtlijnen.

Honours Research Bachelor Project Psychology (HRBP)

Het doel van de HRBP is om getalenteerde studenten in een vroeg stadium aan te moedigen om wetenschappelijk onderzoek te doen. Deze cursus is bedoeld voor studenten die overwegen een onderzoeksmaster te gaan doen. In tegenstelling tot het Bachelor Project (BP) is het HRBP-project een individueel onderzoeksproject, dat het volledige academische jaar loopt (van september tot juni), en het heeft meer eindproducten: naast een scriptie is een projectpresentatie vereist, en er is een posterpresentatie in juni. Studenten die in september aan hun derde jaar (B3) beginnen, kunnen zich in juni daarvoor aanmelden voor een project. Er zijn 15 plekken beschikbaar.

Toelatingseisen

Voor zowel het BP als het HRBP geldt dat studenten de propedeuse en de cursus MvDA moeten hebben afgerond om aan de ingangseis te voldoen. Er zijn echter aanvullende toelatingseisen voor de HRBP: (a) de propedeuse moet binnen 13 maanden zijn behaald (b) het cijfergemiddelde moet 7,5 of hoger zijn voor alle cursussen die tot en met juni zijn afgerond.

Aanmelding en selectie

Aanmelding en selectie voor het HRBP-programma vindt plaats in juni en juli. De aangeboden projecten en informatie over hoe je je kunt aanmelden, worden eind mei/begin juni op Brightspace geplaatst. Een zelfinschrijvingslink om toegang te krijgen tot de BS HRBP-module kan worden aangevraagd bij Pauline Ruygrok ruygrok@fsw.leidenuniv.nl

Contact information

Dr. F. (Fenna) Poletiek bachelorprojectcoordinatorpsychology@FSW.leidenuniv.nl