Studiegids

nl en

Academische Vorming 1

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het vak Academische Vorming 1 maakt deel uit van de leerlijn Academische Vorming. Vanuit deze leerlijn worden gedurende de gehele bachelor BFW diverse onderwijsactiviteiten georganiseerd waarin vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling centraal staat. In jaar 1 zul je in het eerste semester door middel van trainingssessies, (vrijwillige) workshops en vaardighedenopdrachten (VO) vaardigheden leren ontwikkelen, zoals samenwerken, zoeken van en refereren naar wetenschappelijke literatuur, visualiseren van data, schrijven van een beknopt onderzoeksverslag, geven en verwerken van feedback, lezen van en kritische reflectie op een wetenschappelijk artikel. In het tweede semester vinden de AV-1 projectweken plaats waarin je in teamverband aan de slag gaat met het zoeken en lezen van literatuur, formuleren van een onderzoeksvraag, bedenken van een onderzoeksplan, schrijven en presenteren van een onderzoeksvoorstel. In samenwerking met de Science Career Service zal aandacht besteed worden aan persoonlijke carrière ontwikkeling in de vorm van twee persoonlijke carrière opdrachten (PCO’s). Door deze opdrachten leer je stap voor stap nadenken over jouw toekomst en keuzes maken tijdens en na de studie.

Leerdoelen

Na afloop van AV-1 kan de student:

 • wetenschappelijke literatuur over een bepaald onderwerp vinden en lezen en zodoende onderzoek van anderen analyseren om een probleem of nieuw standpunt te herkennen;

 • een wetenschappelijke schrijfstijl (formeel, helder, bondig) en wijze van refereren toepassen bij het schrijven van een wetenschappelijk onderzoeksverslag, onderzoeksplan en poster;

 • in een samenwerkingsgroep de empirische cyclus toepassen (formuleren onderzoeksvraag; deelvragen en hypothesen formuleren; vormgeven onderzoeksontwerp; koppelen hypothese, methode en te verwachten resultaten);

 • mondeling wetenschappelijke informatie presenteren en vragen hierover beantwoorden in de vorm van een pitch of poster, waarbij effectief gebruik gemaakt wordt van verbale en non-verbale communicatiemethodieken;

 • binnen een samenwerkingsproject, het eigen werk en het werk van anderen faseren, plannen en monitoren, en de hieruit resulterende producten op tijd opleveren;

 • volgens geldende regels, op constructieve wijze feedback geven, ontvangen en verwerken op geschreven stukken, mondelinge presentaties en op het functioneren als junior-onderzoeker binnen/buiten een samenwerkingsproject;

 • het huidige en gewenste persoonlijke profiel met daarin kennis, vaardigheden en interesses bepalen, beschrijven en met voorbeelden onderbouwen;

 • ontwikkeldoelen definiëren en bijbehorende acties opstellen om vanuit het huidige profiel een gewenst profiel te realiseren.

Rooster

In MyTimetable (na login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee je het grootste deel van je rooster (zalen en tijden) kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging (stel in onder 'Instellingen' na login).
Vragen over MyTimeTable? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk

LET OP:
In MyTimeTable kunnen we op dit moment niet álle roosterinformatie weergeven, dus CHECK ALTIJD ÓÓK

 • het overzichtsrooster op de Brightspace module ‘Bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen’ voor een compact overzicht van de opbouw van ieder studiejaar, incl. timing van herkansingen en studiegerelateerde activiteiten zoals voorlichting, symposia, etc.. ÉN

 • het detailrooster op de Brightspace module van ieder vak (na inschrijving), 2-3 weken voor een vak begint. Jouw persoonlijke detailrooster kan nl. afwijken bijv. vanwege opsplitsen in groepen, tussentijdse deadlines, gastdocenten, etc.. Het detailrooster van het vak op Brightspace is leidend.

Onderwijsvorm

(Werk)colleges, trainingssessies, workshops, gesprekken, probleem-gestuurd onderwijs (PGO), (zelf)studieopdrachten.

Toetsing en weging

De beoordeling van het vak AV-1 bestaat uit twee componenten, individueel aangeven in uSis:

 • Actieve bijdrage; voldoende voor alle verplichte vaardighedenopdrachten (VO's) en persoonlijke carrièreopdrachten (PCO’s) en actieve deelname aan de bijbehorende trainingssessies. De eindbeoordeling wordt in uSis uitgedrukt als voldaan/niet voldaan.

 • AV-1 projectweken; bestaande uit een tweetal groepsbeoordelingen (onderzoekspresentatie, 20%; onderzoeksplan; 40%) en een tweetal individuele beoordelingen (tussentijdse individuele opdracht, o/v; motivatie en inzet, 40%). Voor allen geldt dat de individuele cijfers ≥5.50 moeten zijn. De eindbeoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer tussen 1 en 10.

De studiepunten voor het vak worden enkel uitgekeerd wanneer beide componenten voldoende zijn; cijfer projectweken ≥5.50, actieve bijdrage = voldaan. De laatste persoonlijke carrièreopdracht, het academic statement, dient op niveau BFW-1 te zijn afgerond.

Herkansers worden zoveel mogelijk binnen 4 weken na de deadline van de originele opdracht op de hoogte gesteld, tenzij voorafgaand aan de opdracht anders vermeld. Herkansen van de opdrachten is eenmalig mogelijk tijdens het lopende studiejaar. Voor de AV-1 projectweken geldt dat deze in het volgende studiejaar herkanst dienen te worden wanneer de student niet (actief) heeft deelgenomen. Individuele opdrachten die tijdens de projectweken verplicht gesteld zijn, kunnen alleen herkanst worden mits de betreffende student de oorspronkelijke opdracht tijdig heeft ingeleverd en/of een geldige, vooraf gemelde reden heeft waardoor de originele opdracht niet ingeleverd kon worden.

Literatuurlijst

 • Wetenschappelijke literatuur uit vaktijdschriften te vinden via internet na instructie tijdens het vak.

 • In de (voorbereidende) opdrachten wordt verwezen naar specifieke modules van het Science Skills Platform op Brightspace.

Inschrijven

Alle studenten die voor het eerst starten met de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen worden door de opleiding ingeschreven voor alle vakken en tentamens van het eerste semester.
Voor overige studenten geldt: om deel te kunnen nemen aan dit vak en/of practicum is inschrijving in uSis verplicht, gebruik daarvoor My StudyMap.
LET OP:

 • Het onderdeel ‘AV1 projectweken’ valt in het 2e semester en de inschrijving daarvoor gaat pas half december 2023 open; je moet je na 15 december ZELF inschrijven voor de ‘AV1 projectweken’ via My StudyMap

 • Omdat het vak uit een praktische oefening bestaat en de groepsindeling is gekoppeld aan Organische Chemie practicum, sluit de inschrijving van de 'AV1 projectweken' 28 dagen vóór het eerste college van de eerste groep

 • Schrijf je alleen in voor de onderdelen die je daadwerkelijk gaat volgen, ook uitschrijven als je niet deelneemt is verplicht.

Contact

Mw. Dr. E.K. Hoebe via AVcontact@lacdr.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Niet van toepassing.