Studiegids

nl en

LLP

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

LLP bestaat uit twee delen:

 • de LLP-bijeenkomsten voor voltijdstudenten;

 • de taaltoets voor voltijd- en deeltijdstudenten.

LLP-bijeenkomsten
Antwoord op vele vragen van eerstejaarsstudenten:

 • Wat gebeurt er op de universiteit en onze faculteit? Wat doen docenten de hele dag? Waarom zijn recht en criminologie fascinerend? Waarom zijn recht en criminologie onontkoombaar in het dagelijkse leven? Wat wordt er van u als student verwacht? Waar kunt u terecht als u problemen heeft met uw studie? Hoe moet een arrest van de Hoge Raad worden gelezen en waar en hoe vindt u een antwoord op juridische of criminologische vragen? Wat is de rol van recht en criminologie bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken? Op deze en nog veel meer vragen wordt bij Leiden Law Practices (LLP) een antwoord gegeven. Door LLP leert u in korte tijd andere nieuwe studenten kennen, raakt u vertrouwd met het universitaire leven en leert u academische basisvaardigheden die u helpen om grip te krijgen op uw studie. Bij LLP worden studenten persoonlijk benaderd in een vertrouwde, vaste tutorgroep van ongeveer 30 studenten. De tutorgroep wordt geleid door een docenttutor en een studenttutor (een ouderejaarsstudent). Met uw tutorgroep volgt u een gevarieerd programma. Ook het eerstejaarsonderwijs bij andere vakken volgt u met deze groep.

 • Het programma bestaat uit tien LLP-bijeenkomsten: werkgroepen, praktijkbijeenkomsten en plenaire studiegesprekken. Daarnaast vinden er na de tentamenrondes individuele studievoorgangsgesprekken plaats, waarvan het eerste gesprek verplicht is. Ook worden er gezellige activiteiten ondernomen met de tutorgroep waardoor u Leiden beter kunt leren kennen.

 • Met uw tutorgroep maakt u kennis met de praktijk door het afleggen van een rechtbank- en/of werkbezoek, of door (interactieve) lezingen van gastsprekers die een beeld kunnen geven van het werk van een jurist of criminoloog.

 • Tijdens twee plenaire studiegesprekken komen studievaardigheden aan de orde en/of wordt de (praktische) voorbereiding van tentamenss besproken. De plenaire studiegesprekken vinden plaats als onderdeel van een werkgroep.

 • Tijdens individuele voortgangsgesprekken bespreekt u met uw docent- en studenttutor uw studieresultaten en knelpunten of wensen over de invulling van de studie. Zo nodig wordt u verwezen naar een studieadviseur.

Studenttutor en docenttutor: steunpilaren in LLP

 • Binnen LLP is de studenttutor uw praktische steun en toeverlaat. Met veel van uw vragen kunt u bij hem/haar terecht. Zo nodig verwijst hij/zij u naar een andere informatiebron binnen de faculteit of universiteit. De studenttutor heeft de organisatorische leiding binnen het LLP en leidt (samen met de docenttutor) een aantal LLP-bijeenkomsten. Daarnaast geeft hij/zij feedback op bepaalde opdrachten.

 • De docenttutor leidt ook een aantal LLP-bijeenkomsten, geeft u eveneens feedback bij bepaalde opdrachten, bespreekt maatschappelijke ontwikkelingen waarbij het recht of de criminologie een rol spelen, volgt uw studieresultaten en bespreekt deze met u in individuele voortgangsgesprekken, samen met de studenttutor. Ook geeft de docenttutor een ‘kijkje in de keuken’ door in meer detail te vertellen over zijn of haar werkzaamheden binnen of buiten de faculteit.

Wanneer vindt LLP plaats?

 • De bijeenkomsten en activiteiten met uw tutorgroep vinden vooral plaats in het eerste semester.

 • LLP start met drie werkgroepen en een sociaal uitje in de facultaire Introductieweek.

 • In de facultaire Introductieweek vindt ook een Introductiecollege plaats en een college over taal en taalgebruik bij de universiteit. Bovendien wordt in die week een interactieve College Tour gehouden met praktijkjuristen over een actueel juridisch/criminologisch onderwerp.

 • Na de tentamenperiodes in het eerste en tweede semester worden individuele studievoortgangsgesprekken gehouden met de docent- en studenttutor.

Taaltoets in LLP (voltijd- en deeltijdstudenten)

 • De faculteit vindt het belangrijk dat u zich in een vroeg stadium van uw studie bewust bent van het belang van de Nederlandse taal voor de studie, en dat u op de hoogte bent van uw niveau ten aanzien van bepaalde aspecten van uw juridische of criminologische taalbeheersing.

 • Bij LLP wordt daarom veel aandacht besteed aan taal. Bovendien maakt een juridische taaltoets (voor studenten Juridische Opleidingen) resp. een criminologische taaltoets (voor studenten Criminologie) deel uit van LLP. De taaltoets moet met goed gevolg worden afgelegd.

Voor verdere informatie over de taaltoets en de voorbereiding hiervan, waaronder het maken van een verplichte proeftaaltoets: zie de vakbeschrijving van de taaltoets.

Leerlijn juridische kernvaardigheden
Tutoraat/LLP maakt binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid deel uit van de leerlijn Juridische kernvaardigheden. Deze vaardighedenlijn bestaat uit zes juridische kernvaardigheden: (1) werken met juridisch materiaal, (2) onderzoeksontwerp opstellen, (3) onderbouwd (juridisch) oordelen, (4) schrijfvaardigheid, (5) spreekvaardigheid en (6) ethisch bewustzijn. Bij het vak Tutoraat/LLP leren studenten de basis van de volgende vaardigheden: 1, 3, 4 en 5. Samen met Inleiding Recht bereidt Tutoraat/LLP studenten voor op de vakken Grondslagen van het recht en Methoden en Technieken.

Kijk voor meer informatie op de website Leiden Law Skills: www.leidenlawskills.nl

Leerdoelen

Doel van het vak
LLP heeft tot doel u als eerstejaarsstudent van een Juridische Opleiding of Criminologie behulpzaam te zijn bij het maken van de overstap naar de universiteit en bij uw integratie in het universitaire en facultaire leven. Daarnaast heeft LLP tot doel u academische basiskennis en basisvaardigheden bij te brengen. Na afronding van LLP bent u in grote lijnen vertrouwd met de gang van zaken en de organisatie van de faculteit, weet u met welke systemen bij de faculteit wordt gewerkt en hoe u daarop kunt inloggen en kunt u aanspreekpunten identificeren binnen de faculteit voor bepaalde studiegerelateerde vragen of problemen, zoals studieadviseurs en studiedecanen.

Ook kunt u op basaal (kennismakings)niveau:

 • uitleggen waarom het recht of de criminologie van belang is voor de samenleving;

 • uitleggen wat een ‘academische houding’ inhoudt en wat het belang hiervan is bij uw studie;

 • universitaire gedragsregels weergeven, onder andere over plagiaat en fraude;

 • de basisrechtsregels uit de wet, jurisprudentie en verdragen vinden in uw wettenbundel en/of jurisprudentiebundel en juridische databanken;

 • de relevante onderdelen vinden in een rechterlijke uitspraak;

 • zich een onderbouwd eigen oordeel vormen over een juridische resp. criminologische kwestie of een eenvoudige onderzoeksvraag/rechtsvraag;

 • een doorzichtige, navolgbare en juridisch resp. criminologisch correcte argumentatie opstellen voor het bepleiten van een standpunt in een eenvoudige juridische resp. criminologische kwestie.

Daarnaast kunt u:

 • een tekst schrijven in begrijpelijke volzinnen zonder taal- of spelfouten;

 • het standpunt van een procespartij bepleiten in een eenvoudige juridische casus of debatteren over een eenvoudige juridische of criminologische stelling;

 • een beeld schetsen van de opbouw van uw studie en eventuele maatschappelijke en/of facultaire nevenactiviteiten;

 • toelichten waarom de Nederlandse taal en correct taalgebruik van belang zijn bij uw opleiding en in het juridische of criminologische beroepsleven. Behaalt u de taaltoets, dan beheerst u het juridisch respectievelijk criminologisch Nederlands ten aanzien van de getoetste deelaspecten op een voldoende tot goed niveau voor een eerstejaarsstudent. Gedurende uw studie worden ook andere deelaspecten van uw taalgebruik getoetst, bijvoorbeeld uw schrijfvaardigheden bij de beantwoording van open vragen bij tentamens of bij een juridisch betoog, een essay of een scriptie.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Onder voorbehoud vinden in de facultaire Introductieweek twee colleges plaats: een Introductiecollege en een college over de Nederlandse taal en taalgebruik bij de universiteit.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen.

Vraaggesprek (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Onder voorbehoud vindt in de facultaire Introductieweek een vraaggesprek plaats met praktijkjuristen over een actueel juridisch/criminologisch onderwerp.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van het studiemateriaal in de syllabus en op Brightspace. Voor een aantal werkgroepen dienen vragen of opdrachten te worden gemaakt, dient een verslag te worden geschreven of moet een mondelinge of schriftelijke presentatie worden voorbereid.

Practicum (onder voorbehoud)

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Omschrijving: een rechtbankzitting en een (gast)lezing of werkbezoek bij een instantie die relevant is voor de juridische of criminologische praktijk;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding vindt in beginsel plaats tijdens een LLP-bijeenkomst. Eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd in de syllabus of op Brightspace.

Studiebegeleiding

 • Aantal à 0,5 uur: 2 (plenair studiegesprek als onderdeel van een werkgroep).

 • Aantal à 0,2 uur: 1 tot 4 (individueel studievoortgangsgesprek).

 • Omschrijving: plenair studiegesprek resp. individuel studievoortgangsgesprek met de docent- en studenttutor. Het aantal en de duur van de individuele studievoortgangsgesprekken is afhankelijk van de afspraken hierover met de tutoren. Het eerste individuele studievoortgangsgesprek is verplicht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten voor plenaire studiegesprekken: eventueel dient studiemateriaal te worden bestudeerd in de syllabus of op Brightspace.

Toetsing

 • Toets: 2 uur

 • Nabespreking: 1,5 uur

 • Omschrijving: taaltoets

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het maken van een proeftaaltoets via ANS, raadpleging van en eventueel oefening via de Brightspace-omgeving van de taaltoets, zie hiervoor onder het kopje 'Taaltoets in LLP'.

NB De namen van de docenten voor de verschillende bijeenkomsten worden nader bekendgemaakt.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Juridische resp. criminologische taaltoets in de vorm van meerkeuzevragen. Het resultaat wordt niet uitgedrukt in een cijfer, maar met een V voor voldoende of een O voor onvoldoende.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Voor studenten van de Juridische Opleidingen (Rechtsgeleerdheid, Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management, Rechtsgeleerdheid - International Business Law, Rechtsgeleerdheid - Economie, Fiscaal Recht en Notarieel Recht):

 • Syllabus LLP 2023-2024 Juridische Opleidingen

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2023-2024

Voor studenten Criminologie:

 • Syllabus LLP 2023-2024 Criminologie

 • Wettenbundels (WoltersKluwer of Sdu) 2023-204

 • Publication Manual of the American Psychological Association, 7e druk. Washington DC: American Psychological Association.

Inschrijven

Taaltoets

Alle deelnemers aan de taaltoets (eerstejaarsstudenten en tweedejaars- en ouderejaarsstudenten die de taaltoets nog moeten herkansen in studiejaar 2023/2024) dienen zichzelf via MyStudymap in te schrijven voor de taaltoets en hun inschrijving te bevestigen. Voor eerstejaarsstudenten in een tutorgroep is er gelegenheid om zich plenair in te schrijven/te bevestigen voor de taaltoets tijdens werkgroep 4 van Tutoraat/LLP.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A3.19

 • Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat/student-assistent LLP: 071 527 5360

 • E-mail: tutoraatllp@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen