Studiegids

nl en

Inleiding Sociologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie die vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

Het doel van het vak is het kunnen herkennen en benoemen van de verschillende, voor criminologen relevante, velden, bronnen en actuele thema’s waarmee de sociologie zich bezighoudt. Dit overkoepelende doel valt uiteen in drie delen:

 1. Ten eerste maakt de student kennis met het gedachtegoed en het begrippenapparaat van de sociologie. Daarbij zal de nadruk liggen op sociologische benaderingen die zijn terug te zien in de criminologie.
 2. Ten tweede wordt de nieuwsgierigheid en sociologische verbeeldingskracht van de student gestimuleerd door opdrachten voorafgaand en tijdens de werkcolleges.
 3. Ten derde maakt de student kennis met gegevens over de huidige Nederlandse samenleving en veranderingen die zich daarin de afgelopen decennia hebben voorgedaan.

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken wordt allereerst gebruik gemaakt van een inleidend sociologisch handboek, waarvan de stof in de hoorcolleges nader wordt toegelicht. De collegecyclus handelt over de ‘samenleving als raadsel’. Centraal staan thema’s als het vraagstuk van sociale (on-)gelijkheid. Bij de thema’s wordt steeds de link gelegd naar, voor de criminologie relevante, vragen en ontwikkelingen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke artikelen. Bij het analyseren van de artikelen zal de nadruk liggen op het herkennen en uitleggen van de probleemstelling van het onderzoek waarover wordt gerapporteerd.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 • Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit

 • Methoden en Technieken

 • Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak is de student in staat:

 1. de relatie tussen en wederzijdse beïnvloeding van de sociologie en de criminologie toe te lichten.
 2. uitleg te geven over de basisbegrippen en het gedachtegoed van de sociologie.
 3. theoretische perspectieven uit de sociologie toe te lichten en toe te passen.
 4. actuele onderzoeksvragen te herkennen en op te stellen, betreffende het domein van de sociologie.
 5. sociale ontwikkelingen te analyseren door een onderzoeksvraag te formuleren, relevante gegevens voor de beantwoording van deze vraag te bepalen, deze gegevens te verzamelen en daarop kritisch reflecteren.
 6. in het kader van een hedendaags sociologisch thema een eenvoudige opdracht uit te voeren, en de resultaten daarvan te verbinden met de theorie en eerder onderzoek.
 7. over de onderzoeksbevindingen helder en beknopt schriftelijk te rapporteren.
 8. bij het lezen van een wetenschappelijk sociologisch artikel de probleemstelling van het artikel te abstraheren en deze kritisch bespreken.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Tijdens het vak worden studenten getraind in het opschrijven van een onderzoek op academisch niveau. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Kritisch denken

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5 (1 per week)

 • Namen docenten: dr. B.C.M. (Babette) van Hazebroek en A.L. (Anouk) den Besten MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van de aangegeven literatuur.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: dr. B.C.M. (Babette) van Hazebroek en A.L. (Anouk) den Besten MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van de per week voorgeschreven literatuur en leveren voorbereidingsopdrachten. Preciezere instructies worden bekend gemaakt via Brightspace.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Aantal à 2 uur: naar eigen inzicht en planning (gemiddeld 8 uur).

 • Omschrijving: het maken van een (creatieve) opdracht (mogelijk in duo's).

Q&A en Padlet

 • Aantal à 1 uur: 7

 • Namen docenten: dr. B.C.M. (Babette) van Hazebroek en A.L. (Anouk) den Besten MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: vragen per mail insturen 24u voorafgaand aan de Q&A. Verder kunnen studenten wekelijks vragen insturen via Padlet welke worden behandeld in de werkgroepen.

Toetsing

 • Tentamen: 3 uur

 • Inzage: 1 uur

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Dit vak wordt getoetst middels een tentamen met meerkeuze en open vragen (75% van het cijfer)

 • De overige 25% van het cijfer wordt bepaald aan de hand van een (creatieve) opdracht (mogelijk in duo's).

 • Beide deeltoetsen dienen afzonderlijk voldoende te zijn. Als dit niet het geval is, dan is het geregistreerde eindcijfer maximaal een 5. Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

Geldigheidsduur
De resultaten van behaalde toetsingsonderdelen blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering wordt doorgevoerd.

Inleverprocedures
Zie leidraad

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (zie hiervoor ook de leidraad en de Brightspace-omgeving) en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Procedure for handing in your paper
The paper must be submitted via Turnitin (Brightspace).

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal Literatuur:

 • Macionis, J., Peper, B, & Leun, J. Van der (2019). De Samenleving. Kennismaking met de Sociologie. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

 • Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden in de leidraad en op Brightspace

Werkboek:

 • Nadere informatie over de cursus is te vinden in de leidraad, deze wordt tijdig op Brightspace geplaatst.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Deeltijdstudenten en herkansers dienen zich voor de werkgroep aan te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen