Studiegids

nl en

Theoretische criminologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen.
Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master criminologie in Leiden. (Zie OER Master Criminaliteit en Rechtshandhaving (afstudeerrichting Veiligheidsbeleid en Rechtshandhaving) en OER Master Forensische Criminologie.)

Beschrijving

Het vak Theoretische Criminologie beoogt u inzicht te bieden in (1) waarom bepaalde vraagstukken in de criminologie opkomen; (2) de wijze waarop wetenschappelijke kennis van criminaliteit wordt opgebouwd; (3) de verschillende verklaringen van criminaliteit en crimineel gedrag en (4) de mogelijkheden om verschillende theorieën toe te passen en te integreren. De opbouw van het vak weerspiegelt deze vier elementen. Door zowel vroegere als recente inzichten aan bod te laten komen, wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van de criminologie als wetenschap en de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen daarop. In de hoorcolleges wordt de verplichte studiestof behandeld. Tijdens de verplichte werkgroepen wordt de collegestof toegelicht en worden de opdrachten besproken.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijn Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende theoretische stromingen uitleggen in termen van onderzoeksvragen, verklaringen, assumpties, verklaringsniveaus, theoretische stromingen plaatsen in de tijd en mogelijkheden aanwijzen voor theoretische integratie;

 • de inhoud van de belangrijkste criminologische theorieën toepassen op concrete (kennis-)problemen;

 • op basis van informatie over (onderzoeks)bevindingen conclusies trekken over de empirische houdbaarheid van theorieën;

 • een visie formuleren over de mate waarin maatschappelijke omstandigheden (zoals relaties tussen groepen, intellectuele en politieke stromingen en technische en methodologische ontwikkelingen) invloed hebben op het denken over criminaliteit en crimineel gedrag.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt: het kunnen reduceren van grote hoeveelheden informatie tot de kern, het kunnen belichten van een bepaald probleem vanuit diverse perspectieven, het ontwikkelen van een kritische houding ten opzichte van geponeerde verklaringen en/of oplossingen van een bepaald probleem, het kunnen formuleren van een helder en beargumenteerd betoog.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): Prof dr. mr. A.A.J. Blokland

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorgeschreven hoofdstukken literatuur vooraf aan het hoorcollege bestuderen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): F.I. Cooper, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient voor elk werkcollege een opdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof schriftelijk uit te werken en zowel hardcopy als via Brightspace in te leveren.

Andere onderwijsvorm(en)
Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de voorgeschreven studiestof en relevante literatuur betreffende een ‘keuze’-theorie te bestuderen. Daarnaast is er gedurende de onderwijsperiode iedere week een inloopspreekuur. Studenten die gebruik willen maken van het inloopspreekuur, dienen zich hiervoor vooraf per mail aan te melden (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, open vragen (70%)

 • Schriftelijke eindopdracht voor de werkgroepen (30%)

 • Wanneer het cijfer voor een of meer van de deeltoetsen een onvoldoende is, dan kan het eindcijfer dat wordt geregistreerd maximaal een 5 zijn.

 • Werkgroepverplichting: 3 opdrachten voor de werkgroepen. Deze hebben de status van praktische oefening. Hoewel deze opdrachten niet apart becijferd worden, dienen zij wel met goed gevolg te worden afgerond om het vak te kunnen halen. Als een van de vier opdrachten als onvoldoende is beoordeeld, kan bij wijze van herkansing een vervangende opdracht worden gemaakt. Wanneer, ook na herkansing, niet voldaan is aan de werkgroepverplichting, maar wel het schriftelijk tentamen en/of de schriftelijke eindopdracht met voldoende resultaat zijn afgerond, wordt geen eindcijfer doorgegeven aan het OIC.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Het eindcijfer voor het vak Theoretische Criminologie wordt vastgesteld aan de hand van de twee bovengenoemde deelcijfers die afzonderlijk voldoende dienen te zijn. Zowel het tentamen als de schrijfopdracht kan worden herkanst.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via Brightspace ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • Lilly, J.R., F.T. Cullen & R.A. Ball (eds.) (nieuwste druk) Criminological Theory; Context and Consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Literatuur relevant voor schrijfopdracht (wordt nader via Brightspace bekendgemaakt).

 • Teksten genoemd op Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal
Wordt indien gewenst eventueel via Brightspace aangeboden.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. mr. A.A.J. Blokland

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 9.00 tot 16.00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871 / 527 7872 / 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen