Studiegids

nl en

Ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Afgeraden wordt zonder een voldoende voor het vak Theoretische Criminologie deel te nemen aan het vak.
Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten en gaststudenten mogen hier niet aan deelnemen. Alleen studenten van de opleiding criminologie, voor wie dit vak verplicht is, kunnen dit vak volgen.

Beschrijving

In dit vak wordt ingegaan op theorieën over daderschap gedurende de hele levensloop, waarbij (neuro)psychologische theorieën de basis vormen. Naast de verschillen tussen individuen aangaande het wel of niet vertonen van crimineel gedrag wordt er binnen dit vak vooral aandacht besteed aan de veranderingen binnen het individu gedurende de levensloop.
Allereerst zal worden ingegaan op de beschrijving van crimineel gedrag over de levensloop: hoeveel mensen plegen criminaliteit tijdens hun leven? En voor de mensen die criminaliteit plegen: in hoeverre verschilt het verloop van crimineel gedrag tussen personen? Bijvoorbeeld: in hoeverre verschilt de leeftijd waarop men begint, de leeftijd waarop men stopt, en de omvang en ernst van de gepleegde delicten op verschillende leeftijden?
Vervolgens wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de verklaringen voor verschillen in ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag over het leven. Waarom raken de meeste delinquente jongeren hun wilde haren kwijt als ze volwassen worden? En: waarom zijn er dan toch volwassenen die crimineel gedrag blijven vertonen? Hierbij wordt gekeken naar zowel kenmerken van de persoon (biosociale, psychologische), kenmerken van de sociale omgeving, en de complexe manier waarop deze elkaar beïnvloeden. Er wordt ook aandacht besteed aan de invloed van persoonskenmerken, familie omstandigheden en vrienden. Daarnaast komen aan bod de effecten van veranderingen in belangrijke levensomstandigheden – zoals trouwen, het krijgen van kinderen en gaan werken – op de ontwikkeling van delinquent en crimineel gedrag. De cursus geeft een* state of the art* van voornaamste verklaringstheorieën op dit terrein en een overzicht van de belangrijkste onderzoeksbevindingen. Hierbij zal ook worden besproken in hoeverre de verschillende theorieën toepasbaar zijn op verschillende vormen van criminaliteit. Ten slotte wordt aandacht besteedt aan methoden om verandering gedurende de levensloop te meten, waarbij met name ingegaan wordt op longitudinale methoden van onderzoek.

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afronding van dit vak kunt u:

 • De theorieën binnen de ontwikkelingscriminologie en levensloopcriminologie toepassen;

 • Voorspellingen doen op basis van de besproken theorieën en aangeven op welke wijze deze voorspellingen getoetst kunnen worden;

 • Het belang van longitudinaal onderzoek voor de ontwikkelings- en levensloopcriminologie aangeven;

 • Sociaalwetenschappelijke kennis over crimineel gedrag over de levensloop en interviewresultaten verwerken in een wetenschappelijk paper.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus leren studenten theoretische inzichten toe te passen op de oorzaken, gevolgen en beeldvorming rond crimineel gedrag. Deze inzichten vormen de basis waarop in latere vakken in de opleiding zal worden voortgeborduurdDe volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Presentatievaardigheden

 • Kritisch denken

 • Communiceren

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Dr. A.J. Barends en Dr. J.M.H. Palmen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient voor de hoorcolleges de betreffende literatuur gelezen te hebben. De hoorcolleges zijn een aanvulling op en geen vervanging van intensieve zelfstudie. Via een schema op Brightspace kunnen studenten nagaan om welke literatuur het gaat.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Dr. A.J. Barends en Dr. J.M.H. Palmen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U zult in de werkgroepen toewerken naar een interview en een wetenschappelijk paper op basis van dat interview.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen. Het tentamen telt voor 100% mee voor het eindcijfer.

 • Deeltoets: wetenschappelijk paper. Deze toets telt dient met een voldoende te worden afgerond. .

 • Het schriftelijk tentamen en het wetenschappelijk paper dienen afzonderlijk voldoende te zijn om het vak te halen. Indien één van beide niet is afgerond, wordt er geen eindcijfer doorgegeven.

 • Zowel het tentamen als het paper kan worden herkanst.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
Het wetenschappelijk paper, het letterlijke verslag van het interview en de Pitch2Peer-opdracht worden digitaal ingeleverd in Brighstpace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur die behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

 • Literatuur wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. A.J. Barends

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur (uitsluitend op afspraak via mail secretariaat)

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 / 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 16.00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 / 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen