Studiegids

nl en

Onderzoeksvaardigheden in de criminologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Methoden en Technieken van criminologisch onderzoek I en II

Beschrijving

Het algemene doel van dit vak is studenten een overzicht te geven van de meest gebruikte onderzoeksmethoden binnen de criminologie, zowel kwantitatief als kwalitatief. Studenten leren de juiste criminologische onderzoeksvragen te formuleren voor verschillende onderzoeksmethoden, de methoden op een adequate manier toe te passen, de data die hiermee verkregen wordt te analyseren en hierover op een wetenschappelijke manier te rapporteren. Binnen dit vak wordt een verdieping gegeven aan de methoden die in eerdere vakken van de bachelor Criminologie aan de orde zijn gekomen.

Studenten worden in dit onderzoeksproces ondersteund tijdens de werkgroepbijeenkomsten, waarin methodologische vaardigheden en analysetechnieken worden geoefend. Elke onderzoeksmethode wordt behandeld in een aantal werkgroepen, waarin aan de hand van opdrachten en peerfeedback de methode wordt uitgediept. Bij iedere onderzoeksmethode hoort een schriftelijke eindopdracht.

Het vak hangt samen met M&T I en M&T II en andere vakken in de M&T leerlijn (waaronder Practicum Verklarende Criminologie en de Bachelorscriptie).

Dit vak maakt deel uit van de leerlijnen:

 1. Methoden en Technieken
 2. Professionele Vaardigheden

Leerdoelen

Na afloop van dit vak is de student in staat:

 1. op basis van een criminologische onderzoeksvraag een passende dataverzamelings- en analysemethode te selecteren (diepte-interviews, surveys, inhoudsanalyse of experimenten).
 2. de onderzoeksmethoden op een adequate manier toe te passen.
 3. de uitkomsten van data-analyse (zowel kwantitatief als kwalitatief) op een wetenschappelijk adequate manier te interpreteren.
 4. op een wetenschappelijke wijze schriftelijk te rapporteren over opzet en uitvoering van onderzoek.
 5. de sterke punten en beperkingen van de behandelde onderzoeksmethoden te benoemen en deze onderling te kunnen vergelijken.
 6. kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te coderen, in daartoe bestemde applicaties in te voeren, te bewerken en te analyseren.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus worden studenten getraind in het opzetten, uitvoeren, rapporteren van en kritisch reflecteren op onderzoek op academisch niveau. Verschillende onderzoeksmethoden zullen behandeld worden, zodat studenten in de praktijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van een opdracht, een passende onderzoeksmethode kunnen selecteren om een specifieke onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, het onderzoek te kunnen uitvoeren, de onderzoeksresultaten op adequate wijze te kunnen rapporteren en onderzoek gedaan door anderen goed te kunnen beoordelen. De volgende concrete vaardigheden zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Analysevaardigheden

 • Schrijfvaardigheden

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12 (eventuele veranderingen hierin worden t.z.t via Brightspace en MyTimetable doorgegeven).

 • Namen docenten: verschillende docenten zijn betrokken per blok.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: U dient de opgegeven literatuur gelezen te hebben en de verplichte huiswerkopdrachten gemaakt te hebben en eventuele weblectures gekeken te hebben. Voor alle werkgroepen geldt een voorbereidingsplicht.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Inloopspreekuur: gedurende de looptijd van het vak, zal er wekelijks een inloopspreekuur gehouden worden (tijdstip wordt t.z.t. via Brightspace bekend gemaakt).

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Het eindcijfer wordt berekend aan de hand van twee deeltoetsen (1 per blok). Elke deeltoets telt voor 50% mee in het eindcijfer. Beide deeltoetsen moeten met een voldoende worden afgerond. Als dit niet het geval is, dan kan het eindcijfer dat wordt geregisteerd maximaal een 5 zijn. Indien een deeltoets ontbreekt zal er geen eindcijfer worden geregisteerd. Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.

 • Bij herkansing bestaan de volgende mogelijkheden: - 1. het 'repareren' van het eerst ingeleverde stuk, waarbij het maximaal te behalen cijfer bij herkansing een 6 is; - 2. het opnieuw uitvoeren van het onderzoek, waarbij er reguliere becijfering plaats zal vinden. Concrete instructies met betrekking tot de eisen waaraan het nieuw te schrijven stuk dienen te voldoen worden t.z.t. in een opdrachtbeschrijving op Brightspace gecommuniceerd.

 • De resultaten van de deeltoetsen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: Wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende deeltoets op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures Wordt tijdig aangegeven via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de werkgroepen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • De literatuur die is gebruikt bij het B1-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek I’ en het B2-vak ‘Methoden en Technieken van Criminologisch onderzoek II’ en artikelen die t.z.t. via Brightspace bekend wordt gemaakt.

Leidraad:

 • Wordt aangeboden via Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinatoren: dr. A.J. Barends en dr. R.M. Koenraadt

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 / 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 16.00

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7518 / 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen