Studiegids

nl en

Inleiding Burgerlijk Recht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

NB: Dit vak is geen keuzevak. Bijvakstudenten of gaststudenten mogen niet aan dit vak deelnemen.

Beschrijving

Iedereen heeft dagelijks met burgerlijk recht te maken. Of u nu een iPhone of een boek koopt, een kamer of een huis huurt, een hypothecaire lening sluit of failliet gaat, muziek downloadt of een cd ript, of besluit te gaan trouwen dan wel juist te gaan scheiden: het burgerlijk recht is van belang. Bij het vak Inleiding Burgerlijk Recht maakt u kennis met de regels die voor deze en andere handelingen gelden. U leert dat het recht een eigen taal kent: dat er verschil is tussen goederen en zaken, bezit en eigendom, kopen en leveren, overdracht en overeenkomst, nietigheid en vernietigbaarheid, ontbinden en vernietigen, voorrang en voorrecht.

Het burgerlijk recht beslaat aldus verschillende onderdelen, waarvan een aantal in het vak Inleiding Burgerlijk Recht aan bod komt. Zo behandelt het vak kernleerstukken op het gebied van verbintenissen en goederenrecht, tezamen ook wel het vermogensrecht genoemd, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht. Ook wordt aandacht besteed aan het personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht en daarnaast ook aan de intellectuele eigendom. Daarbij wordt u getraind in verschillende (elementaire) juridische vaardigheden, zoals het zorgvuldig lezen van (wets)teksten en het oplossen van casusposities. Inleiding Burgerlijk Recht legt hiermee een stevige basis voor de civielrechtelijke vakken later in uw studie, bijvoorbeeld voor de vakken Verbintenissenrecht en Goederenrecht en andere meer notarieelrechtelijk geörienteerde vakken.

Leerdoelen

Doel van het vak

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in een aantal kernleerstukken van vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht.

 • Het verkrijgen van kennis en inzicht in het overig burgerlijk recht, te weten het personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht en intellectuele eigendom.

 • Het ontwikkelen van de vaardigheid, casusposities en vraagstukken van vermogensrecht, personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht en intellectuele eigendom te analyseren en (goed beargumenteerd) op te lossen, dit mede aan de hand van (eenvoudige) casus en opdrachten.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt een aantal kernleerstukken uit het vermogensrecht, zoals de rechtshandeling en de overeenkomst, de onrechtmatige daad en schadevergoeding, toebehoren en overdracht benoemen, herkennen en plaatsen binnen het systeem van het vermogensrecht.

 • U kunt een aantal kernleerstukken uit het personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht, en betreffende de intellectuele eigendom benoemen, herkennen en plaatsen binnen het systeem van het burgerlijk recht.

 • U kunt de verworven kennis en het inzicht toepassen op concrete casusposities en vraagstukken van burgerlijk recht, te weten vermogensrecht, personen-, familie-, huwelijksgoederen- en erfrecht, en intellectuele eigendom.

 • U kunt de onderliggende rechtsvraag uit een casus destilleren en formuleren.

 • U kunt de casus of het vraagstuk in het juiste juridisch kader plaatsen; de desbetreffende wetsartikelen en jurisprudentie erbij betrekken en de criteria die daaruit voortkomen blootleggen.

 • U kunt het juridisch kader systematisch en stapsgewijs toepassen op de specifieke casus en aan de hand van het juridisch kader een goed beargumenteerd en naar geldend recht juiste oplossing geven en zo tot een afgewogen en onderbouwde conclusie komen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: Prof.mr. H.B. Krans, prof.mr. V. Mak, Mr. E.J.M. Cornelissen, prof.mr. D.J.G. Visser e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2023-2024 opgegeven literatuur en jurisprudentie en het schriftelijk voorbereiden van de in het Werkboek opgenomen casus.

Gedurende twaalf weken (onderwijsweken I t/m XII, week 37-42 en 45-50) worden colleges gegeven. Deze colleges worden op dinsdag gegeven. Tijdens deze colleges behandelt een hoogleraar een aantal hoogtepunten van de die week op het programma staande onderwerpen. De deelnemers dienen de studiestof – die in het Werkboek wordt gespecificeerd – vóór het college te hebben bestudeerd. Hetgeen tijdens de colleges wordt behandeld, behoort tot de tentamenstof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 12

 • Namen docenten: worden nader bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2023-2024 opgegeven literatuur en jurisprudentie en het schriftelijk voorbereiden van de in het Werkboek opgenomen casus.

Gedurende de eerste acht onderwijsweken (onderwijsweken I t/m VIII waarin het verbintenissen- en het goederenrecht aan bod komt, week 37-42 en 45-46) worden werkgroepen gegeven, waarin aan de hand van casusposities en meerkeuzevragen belangrijke thema’s van het vermogensrecht aan de orde worden gesteld en getoetst. De werkgroepen worden gegeven op woensdag, donderdag en vrijdag. Indeling in werkgroepen geschiedt voor voltijdstudenten volgens het tutorgroepensysteem.
Deelneming aan de werkgroepen is verplicht. Deze verplichting houdt mede in een gedegen schriftelijke voorbereiding van de voorgeschreven studiestof en een actieve inzet tijdens de werkgroepen (zie voor verdere informatie het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2023-2024, onder nr. 3).

Ook voor deeltijdstudenten en herkansers wordt gedurende de eerste acht onderwijsweken een werkgroep aangeboden (hoogstwaarschijnlijk op donderdagavond respectievelijk vrijdagochtend). Hoewel deelneming hieraan niet verplicht is wordt deelneming wel ten zeerste aangeraden omdat in de werkgroep uitgebreid wordt geoefend met de stof. Deeltijdstudenten en herkansers dienen zichzelf hiervoor aan te melden, via MyStudyMap.

Gedurende de vier volgende onderwijsweken (onderwijsweken IX, X, XI en XII waarin het personen-, familie- en erfrecht als ook de intellectuele eigendom aan bod komt, week 47-50) wordt voor alle studenten - voltijd, deeltijd én herkansers - op vrijdag, in plaats van 'gewone' werkgroepen, een plenaire onlinewerkgroep aangeboden. Hierin komen, wederom via casusposities en meerkeuzevragen, belangrijke thema’s van personen-, familie- en erfrecht als ook intellectuele eigendom naar voren. De onlinewerkgroepen kunnen van huis uit worden gevolgd. Voor een beperkt aantal studenten is het mogelijk de werkgroepen persoonlijk bij te wonen, ook dit raden wij ten zeerste aan. Aanwezigheid bij deze werkgroepen is op vrijwillige basis en deelneming zal geschieden door middel van aanmelding . Over de wijze van aanmelden zult u tijdens het vak tijdig worden geïnformeerd. De onlinewerkgroepen zullen worden opgenomen en op Brightspace worden geplaatst.

Responsiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: worden nader bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de in het Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2023-2024 opgegeven literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van de in het Werkboek opgenomen (responsie)casus.

In de laatste onderwijsweek (onderwijsweek XIII, week 51) zal, bij wijze van tentamentraining, een responsiecollege worden gegeven, waarin aan de hand van casusposities uit het Werkboek thema’s van vermogensrecht (nog eens) aan de orde worden gesteld. Dit responsiecollege zal op dinsdag worden gegeven, op dezelfde tijdstippen als de overige colleges.

In dezelfde week (week 51) zal een tweede responsiecollege worden gegeven, waarin een proeftentamen zal worden afgenomen. Dit college zal op een nader te bepalen dag worden gegeven (hoogstwaarschijnlijk op donderdag en zo veel mogelijk op dezelfde tijdstippen als de overige colleges).

Virtueel inloopspreekuur

 • (na afloop van het onderwijs)

 • Namen docenten: werkgroepdocenten

 • Vereiste voorbereiding: geen, het betreft een mogelijkheid om, ter voorbereiding op de eindtoets, op individuele basis via Brightspace vragen voor te leggen aan de docenten over onderdelen van de stof die de student niet goed begrijpt.

Toetsing

 • Tussentoets: (20%)
 • Eindtoets: (80%)

Toetsing en weging

Het tentamen bestaat uit twee onderdelen (afgenomen op twee afzonderlijke dagen): een tussentoets (bestaande uit open vragen, vergelijkbaar met de casus die wekelijks in de werkgroepen worden behandeld) en een eindtoets (bestaande uit meerkeuzevragen); beide toetsen worden schriftelijk afgenomen. Zie voor meer informatie over de tussentoets art. 4.1.6.2 van de OER, dat o.a. bepaalt: ‘Deelname aan de tussentoets is verplicht voor propedeusevakken met deze toets (voltijders én deeltijders) – deelname aan de tussentoets is voor deze studenten een voorwaarde voor toelating tot het eindtentamen’. Let wel; het is pas mogelijk om je in te schrijven voor de eindtoets van Inleiding burgerlijk recht, nadat is gebleken dat je deel hebt genomen aan de tussentoets.

Voor de tussentoets en eindtoets tezamen krijgt u één cijfer; daarbij geldt dat de tussentoets voor 20% meetelt en de eindtoets voor 80%. Het cijfer wordt afgerond overeenkomstig de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens bacheloropleidingen FdR (zie art. 4.10 Regels en Richtlijnen).

Bij het herkansingstentamen zullen de meerkeuzevragen en de open vragen niet afzonderlijk worden getoetst, maar in één tentamen worden afgenomen. De berekening van het cijfer is overeenkomstig hetgeen hierboven is vermeld.

Bij de tentamens zal het taalgebruik bij de beoordeling worden meegewogen.
Voor meer informatie over regelingen omtrent de tentamens, verwijzen we naar het Werkboek dat bij aanvang van het vak beschikbaar wordt gesteld.

E-toetsen
Naast de colleges en de werkgroepen zal u gedurende de (eerste) twaalf onderwijsweken de mogelijkheid worden geboden te controleren of u de stof van de voorbije week in voldoende mate heeft begrepen. Daartoe wordt van woensdagmiddag tot en met zondagavond een vijftal meerkeuzevragen via elektronische weg (op Brightspace) aangeboden. De vragen dienen binnen een half uur te worden beantwoord op een door uzelf te kiezen tijdstip. Na een half uur sluit de site vanzelf en krijgt u automatisch feedback op de door u beantwoorde vragen. Na zondagavond is het, mede vanwege het leereffect, niet meer mogelijk om aan de e-toetsing van de voorafgaande week deel te nemen. De e-toetsen zijn dus slechts beschikbaar in de desbetreffende week.

Examenstof
De tentamenstof voor de tussentoets bestaat uit de literatuur en de jurisprudentie die tijdens de onderwijsweken I tot en met VI bestudeerd dienen te worden, alsmede uit de hoorcollege- en werkgroepstof.
De tentamenstof voor de eindtoets en voor het herkansingstentamen bestaat uit de literatuur en de jurisprudentie die tijdens de onderwijsweken I tot en met XIII bestudeerd dienen te worden, alsmede uit de hoorcollege- en werkgroepstof.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer, dertiende druk, 2022.

 • Jac. Hijma & M.M. Olthof, Compendium vermogensrecht, Deventer: Wolters Kluwer, vijftiende druk, 2023 (verschijningsdatum 01/08/2023).

 • D.J.G. Visser, Hoofdstukken Intellectuele Eigendom, Amsterdam: deLex, tweede druk, 2019.

 • T.J. Mellema en E.J.M. Cornelissen, Hoofdstukken personen-, familie- en erfrecht, Deventer: Kluwer, vierde druk, 2020.

 • Jurisprudentie en aanvullende literatuur (zie ook hieronder het kopje 'Werkboek').

 • Meest recente (niet-becommentarieerde) tekst van het Burgerlijk Wetboek.

Werkboek:

 • Werkboek Inleiding Burgerlijk Recht 2023-2024 (zal op Brightspace worden geplaatst). Het Werkboek bevat ook eventuele aanvullende literatuur.

 • Reader: Jurisprudentiereader Inleiding Burgerlijk Recht (zal op Brightspace worden geplaatst).

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Civiel recht

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B2.43 (secretariaat)

 • Bereikbaarheid: via telefoon of e-mail secretariaat

 • Telefoon: 071 527 7593

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht

 • Sectie: Burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7593

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen