Studiegids

nl en

Europees Recht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Ba1 Inleiding Europees Recht.

Beschrijving

De Europese Unie (EU) vormt een nieuwe rechtsorde met revolutionaire effecten op de nationale rechtsorde. Ze vormt een gedeeltelijke versmelting van staten die tot ongekende welvaart en stabiliteit heeft geleid. De EU is mondiaal één van de welvarendste gebieden, en vormt het grootste economische blok ter wereld.

De interne markt met zijn vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen vormt de hoeksteen van deze Europese samenwerking en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economische groei. Europese mededingingsregels waarborgen de vrije concurrentie op de interne markt, terwijl op het gebied van bijvoorbeeld de bescherming van werknemers, consumenten en het milieu belangrijke vooruitgang is geboekt.

Het vak zich richt zich op dit belangrijke deelgebied van het Europese materiële recht. Daarmee wordt niet alleen inzicht gegeven in de werking en regulering van de interne markt, maar ook van de specifieke aard en dynamiek van Europees recht: wat gebeurt er als je een markt, en daarmee een contitent, probeert te integreren? Waar mogelijk wordt hierbij aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen op het terrein van Europees recht.

Wie na het volgen van dit vak geïnteresseerd is geraakt in het Europees recht, kan zich hierin verdiepen door een of meer van de keuzevakken te volgen die op dit gebied worden aangeboden. Eveneens bestaat de mogelijkheid om na het behalen van uw Bachelor titel verder te gaan met de Engelstalige Masteropleiding ‘European Law’. Aarzel niet om uw werkgroepdocent aan te spreken wanneer u hierover meer wilt weten: wij geven natuurlijk altijd graag nadere informatie over vakken of Europese ontwikkelingen in het algemeen.

Let op: De in het eerstejaarsvak Inleiding Europees Recht behandelde stof wordt als bekend verondersteld.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak verdiept het inzicht in de werking en logica van EU recht die bij Inleiding Europees Recht is verkregen. Daarnaast behandelt het vak enkele cruciale onderdelen van het Europese materiële recht: het vrije verkeer binnen de interne markt, Europees Burgerschap en mededingingsrecht. Gezien deze opzet en doelen kent het vak de volgende eindtermen en onderwijsopzet.

De volgende leerdoelen zijn onderverdeeld in specifieke inhoudelijke termen, vaardigheden, en overkoepelende leerdoelen:

 • U kunt de verschillende vormen van vrij verkeer (goederen, diensten, vestiging, personen) en hun onderlinge verhouding uitleggen en beoordelen. Daarbij kunt u tevens enkele van deze vrijheden toepassen in een concrete casus door te beoordelen welke vrijheid relevant is en te beargumenteren tot welke concrete uitkomst deze vrijheid moet leiden.

 • U kunt de achtergrond en huidige status van het Europees burgerschap beschrijven en onderscheid maken tussen de verschillende rechten die hieraan zijn verbonden. Daarnaast kunt u beoordelen of in een concrete casus een schending van deze rechten heeft plaatsgevonden, en kunt u een eigen mening formuleren en verdedigen over de toekomst van het Europees burgerschap.

 • U kunt de verschillende kernverboden van het Europees mededingingsrecht herkennen en benoemen, in het bijzonder die inzake kartelvorming en misbruik van een economische machtspositie. U kunt de basisregels van enkele van deze kernverboden opsommen en in een concrete casus toepassen, onder andere door advies te geven over de juiste juridische stappen in een concreet geval. Ditzelfde kunt u met de procedurele regels voor het mededingingsrecht.

 • Een noodzakelijke overkoepelende vaardigheid voor bovenstaande inhoudelijke leerdoelen is dat u een juridisch schema of stappenplan voor de toepassing van een bepaalde Europese rechtsregel kan ontwerpen en toepassen op concrete feiten en rechtsvragen. Relevante arresten dienen ook juist gerelateerd te worden aan het schema: welke stap in het schema wordt door welk arrest ingevuld?

 • Als een tweede vaardigheid bent u bekend met de verschillende vindplaatsen en databases van Europese wetgeving en rechtspraak. Binnen deze databases kunt u zelfstandig relevante wetgeving en jurisprudentie vinden bij concrete vragen over Europees recht.

 • Een derde vaardigheid betreft het efficiënt kunnen lezen en interpreteren van Europese wetgeving en jurisprudentie, het herkennen van de verschillende basiselementen in wetgeving en jurisprudentie, en het kunnen lokaliseren en uitleggen van de centrale feiten en rechtsregels in specifieke wetgeving en arresten.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Gezamenlijk dragen deze inhoudelijke leerdoelen en vaardigheden bij aan drie overkoepelende eindtermen. Als eerste kunt u de eigen logica en dynamiek van het Europees recht beschrijven, herkennen en toepassen. Zo kunt u vanuit enkele Europeesrechtelijke kernbegrippen extrapoleren hoe een bepaalde vraag te benaderen vanuit het Europees recht, en te bepalen wat een juiste beoordeling vanuit het Europees recht zou zijn in een concreet geval.

 • Ten tweede kunt u met de verkregen kennis en inzichten zelfstandig andere terreinen van Europees recht bestuderen en doorgronden.

 • Als laatste wordt u gemotiveerd om de actuele ontwikkelingen binnen de EU te volgen. Verder kunt u deze ontwikkelingen koppelen aan het systeem en de logica van het Europees recht, en kunt u onderbouwd een mening over recente ontwikkelingen en de publieke berichtgeving daarover formuleren en onderbouwen.

Leerlijn juridische vaardigheden

Dit vak vormt onderdeel van de leerlijn juridische vaardigheden. Gedurende je bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vergaar je kennis en inzicht over het recht en het toepassen ervan én de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Je leert een rechts- of onderzoeksvraag te formuleren, je eigen gefundeerde oordeel te vormen over de oplossing ervan en om daarover te communiceren (mondeling en schriftelijk). Daarbij maken we gebruik van de Leerlijn Juridische Kernvaardigheden. Deze strekt zich uit over de drie jaren van de bacheloropleiding. Via tussenstappen bereik je een eindniveau waarmee je voorbereid bent op een juridische masteropleiding of een ondersteunende juridische baan. Deze vaardigheden zijn echter ook nuttig buiten de juridische beroepspraktijk.

Tijdens de werkgroepen wordt aan de hand van opdrachten gewerkt aan bepaalde vaardigheden van de leerlijn, in het bijzonder het oplossen van een casus.
Op de website www.leidenlawskills.nl staat meer informatie over het vaardighedenonderwijs.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Onderwijsvorm
Dit vak maakt gebruik van kennisclips, hoorcolleges en een systeem met intensieve en extensieve werkgroepen. Voor de intensieve werkgroepen kan iedere week opnieuw toegang verdiend worden middels het inleveren van opdrachten. Het is van groot belang de reader en Brightspace te raadplegen op dit punt.

Intensieve werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: wordt later bekendgemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van kennisclips, de opgegeven literatuur en jurisprudentie en het voorbereiden van de opgaven in het werkboek

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: wordt later bekendgemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van kennisclips en opgegeven literatuur en jurisprudentie

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (1/3 mc, 2/3 open vragen)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de readers en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges, werkgroepen, kennisclips en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Literatuur

 • F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie (7e druk, Boom
  juridisch 2022).

 • Reader A Europees recht 2024-2025.

 • Reader B Europees recht 2024-2025.

Werkboek

 • Opgaven worden t.z.t. op Brightspace gedeeld.

Reader

 • De reader wordt t.z.t. op Brightspace gedeeld.

Aanbevolen studiemateriaal
Evt. aanbevolen literatuur zal worden bekend gemaakt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 17.00 uur

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het Europees Recht is een zich snel ontwikkelend rechtsgebied. Readers van voorgaande jaren zijn niet langer bruikbaar voor dit vak.