Studiegids

nl en

Verbintenissenrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht.

Beschrijving

Binnen het vermogensrecht kunnen twee belangrijke rechtsgebieden worden onderscheiden: het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten onderling. U heeft te maken met het verbintenissenrecht wanneer u een fiets koopt of een abonnement op een streamingdienst opzegt maar ook wanneer u door toedoen van iemand schade lijdt of juist een geldbedrag geschonken krijgt.
Dit vak bouwt voort op de bij Inleiding Burgerlijk Recht opgedane kennis en vaardigheden. Het gaat dieper in op de kernleerstukken van het contractenrecht, zoals de totstandkoming, uitleg en nakoming en het tenietgaan van overeenkomsten. Er is daarbij meer aandacht voor de creatieve kant van het contactenrecht: het vertalen van partijbelangen in contractuele bedingen. Het gaat ook dieper in op de onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheden, schade en schadevergoeding. Daarbij schenkt het aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de invloed van de internationalisering en digitalisering van vermogensrechtelijke rechtsverhoudingen, maatschappelijke thema’s als de aardgaswinning in Groningen en de klimaatverandering, en de toenemende complexiteit van de rechtsverhouding tussen bank en cliënt. U zult leren tot een afgewogen oordeel in een juridisch geschil te komen: met name in het verbintenissenrecht is het oplossen van een probleem niet louter een kwestie van techniek, maar ook van een onderbouwd oordeel over wat in het concrete geval bijvoorbeeld redelijk en billijk, rechtvaardig of zorgvuldig is.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • U bent in staat om de (kern)leerstukken van het verbintenissenrecht te benoemen en te plaatsen binnen het systeem van het verbintenissenrecht. U kunt de leerstukken aan elkaar relateren, van elkaar onderscheiden of met elkaar in verband brengen. U begrijpt de systematiek van ieder leerstuk afzonderlijk en van het verbintenissenrecht als geheel. Ook begrijpt u hoe het transnationale recht doorwerkt in het verbintenissenrecht.

 • U bent in staat om het verworven inzicht en de opgedane kennis toe te passen op voorgelegde casusposities (juridische geschillen).

 • U kunt de kernvraag uit een casus destilleren in het licht van de kernleerstukken.

 • U kunt de voor de oplossing van een casus relevante normen identificeren. U bent in staat om deze zelfstandig op te zoeken in voorgeschreven bronnenmateriaal.

 • U kunt deze normen systematisch en stapsgewijs toepassen om tot een afgewogen en onderbouwd oordeel te komen over een casuspositie.

 • U kunt dit oordeel op een zorgvuldige en gestructureerde wijze formuleren.

 • U bent in staat om juridische teksten, waaronder literatuur, jurisprudentie en wetgeving, te analyseren en de op deze teksten geuite kritiek te reproduceren. U bent in staat arresten van de Hoge Raad zelfstandig te lezen en te begrijpen. U beseft dat er op juridische vraagstukken verschillende visies bestaan en bent bij de oplossing van een juridisch probleem in staat om alternatieve oplossingen te onderscheiden, toe te passen en op hun waarde te schatten.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Afhankelijk van de uitkomsten van het roosteroverleg.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Prof. mr. A.G. Castermans e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de in het studiepakket per week aangegeven literatuur en jurisprudentie. Zie Brightspace voor nadere informatie.

Intensieve werkgroepen

 • Namen docenten: Worden nader bekend gemaakt.

 • Inschrijving via uSis vereist voor deelname.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het grondig, schriftelijk voorbereiden van de opdrachten die in het studiepakket zijn opgenomen. Verplicht inleveren via Safe-assign.

Casuscolleges

 • Aantal à 2 uur: 8 (voorbereiding: zie intensieve werkgroepen, maar inleveren is niet verplicht)

 • Aantal à 2 uur: 2 (tentamentraining); ter voorbereiding van de tussentoets en de eindtoets.

Andere onderwijsvormen

 • In de aanloop naar het tentamen vindt op Brightspace ter voorbereiding op het tentamen een online vraag&antwoord-sessie plaats.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

Schriftelijk tentamen met open vragen.
Het eerste kans tentamen bestaat uit twee deeltoetsen: een tussentoets (25%) en een eindtoets (75%). Enkel het maken van beide toetsen resulteert in een eindcijfer. Om het eindcijfer te bepalen, worden de behaalde punten voor de tussentoets en de behaalde punten voor de eindtoets bij elkaar opgeteld.

Het hertentamen bestaat niet uit deeltoetsen. Het tentamencijfer wordt dus voor 100% bepaald door het resultaat dat voor deze toets wordt behaald.

Voor meer informatie over de toetsing: zie het werkboek.

Toetsing

 • Eerste kans: tussentoets (25%): 2 uur + eindtoets (75%): 3 uur

 • Nabesprekingen: ieder 2 uur.

 • Hertentamen (100%): 3 uur.

 • Nabespreking: 2 uur.

Tentamen

 • Eindtoets (eerste kans): 3 uur.

 • Hertentamen: 3 uur.

 • Nabespreking: 2 uur (in beide gevallen).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.T. de Jong, H.B. Krans, M.H. Wissink, Verbintenissenrecht algemeen, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • Jac. Hijma, C.C. van Dam, W.A.M. van Schendel en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeenkomst, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • J. Spier, T. Hartlief, A.L.M. Keirse, G.E. van Maanen en R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • J.H. Nieuwenhuis, Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts, Buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in Europees perspectief, Deventer: Kluwer 2008

 • Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium Vermogensrecht, Deventer: Kluwer (nadere informatie over welk gedeelte verplicht is en welk gedeelte aanbevolen, staat in het studiepakket).

Werkboek

 • Werkboek Verbintenissenrecht wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat

 • Bereikbaarheid: Per e-mail of telefoon (secretariaat).

 • Telefoon: 071 – 527 7593 (secretariaat)

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Civiel recht, sectie burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: Kamer B2.43 KOG

 • Openingstijden balie: van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7593

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen