Studiegids

nl en

Bedrijfseconomie (fiscaal)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen. De stof van het vak bedrijfswetenschappen (onderdeel Onderneming en Recht) wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Fiscaal juristen zullen in hun latere beroepsuitoefening te maken krijgen met allerlei bedrijfseconomische problemen, bijvoorbeeld bij:

 • het staken van een onderneming;

 • het bepalen van de aanslag vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting;

 • het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van een fusie;

 • het verlenen van fiscaal advies op basis van financiële informatie en het in kaart brengen van de financieel-economische gevolgen van dit advies.

Een fiscalist zal regelmatig worden geconfronteerd met door ondernemingen verstrekte gegevens, veelal zal het hierbij gaan om het financiële jaarverslag. Naast het begrijpen van het boekhoudkundige systeem van een onderneming dient een fiscaal-jurist ook op de hoogte te zijn van de bedrijfseconomische terminologie. Zodoende kan hij/zij zich een beter oordeel vormen over de betekenis van de bedrijfseconomische begrippen. Als deze betekenis aansluit bij de fiscale definitie kan van de bedrijfseconomische gegevens gebruik worden gemaakt. Als de bedrijfseconomische en fiscale interpretatie echter afwijken, zal de fiscaal-jurist de bedrijfseconomische gegevens moeten aanpassen. Aan de orde komen vraagstukken als: hoe komen financiële resultaten in een onderneming tot stand, op welke wijze zijn deze uitkomsten binnen de wet- en regelgeving beïnvloedbaar. Studenten dienen informatie over de financiële positie en resultaten te kunnen interpreteren. Studenten zullen hierbij vooral oog moeten hebben voor de achtergronden van het financiële verslag. Welke uitgangspunten (schattingen, stelselkeuzes, wijzen van waarderen) zijn gehanteerd om tot deze financiële informatie te komen? In hoeverre is de informatie hierdoor vertekend, wat zijn de effecten hiervan voor de financiële positie en het resultaat?

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verwerven van inzicht in de financieel-economische facetten van ondernemingen en het leren omgaan met hun externe financiële verslaggeving: de jaarrekening. Hierbij gaat het enerzijds om de totstandkoming van de financiële informatie aan de hand van het doorgronden van het boekhoudkundige proces en anderzijds om de interpretatie van deze informatie en de relatie met de wet- en regelgeving.

Leerdoelen

 • U kunt aangeven hoe financiële feiten boekhoudkundig worden verwerkt vooral aangaande de goederenstroom, vermogensstructuur, voorzieningen en de belastingen.

 • U kunt de relatie tussen de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht uitleggen en u kunt feiten via het boekhoudproces converteren naar de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.

 • U kunt de kernbegrippen beschrijven uit het boekhouden, de externe informatieverschaffing, evenals voor zover relevant de bedrijfseconomie.

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de winst, het vermogen en de kasmutatie berekenen.

 • U kunt de verschillende modellen van de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht schetsen en onderscheiden.

 • U kunt in cases met uiteenlopende data de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht produceren rekening houdend met de van toepassing zijnde accounting principles en waarderingsgrondslagen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Naam docent: Drs. H.S.J. Bos;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het doornemen van de opgegeven literatuur, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Naam docent: Drs. H.S.J. Bos;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Het maken van de opgaven uit het werkboek, volgens het rooster in het werkboek en op Brightspace.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Tentamen (100%)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek, de voorgeschreven cases en wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak geen onderdeel uitmaakt van de minor. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Werkboek:
Syllabus bedrijfseconomie Fiscaal Recht bachelor 2.

Reader:
Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. H.S.J. Bos;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Bereikbaarheid: Op afspraak en per e-mail;

 • Telefoonnummer: 071-527 7851

 • E-mail: h.s.j.bos@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 tot 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen