Studiegids

nl en

Bestuursrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding Bestuursrecht.

Beschrijving

Het bestuur, wie of wat is dat eigenlijk? En wat doet het bestuur als het aan het besturen is en wat mag het daarbij wel en niet doen? Er zijn vele manieren waarop je in Nederland geconfronteerd kan worden met ‘het bestuur’ en bestuurlijke besluitvorming. De journalist die probeert om via de Wet open overheid inzicht te verkrijgen in de achtergronden bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden om een nieuw poppodium te bouwen, de vreemdeling die een verblijfsvergunning aanvraagt om in Leiden een masteropleiding te kunnen volgen, en de huiseigenaar die een omgevingsvergunning aanvraagt om zijn pand te verbouwen tot studentenwoning; allemaal worden zij geconfronteerd met een bestuursorgaan dat een besluit neemt dat gevolgen heeft voor hen als belanghebbende, en mogelijk voor derde-belanghebbenden (de buurman van de huiseigenaar bijvoorbeeld).

In dit vak maakt u kennis met het bestuur in zijn belangrijkste verschijningsvormen. U leert daarbij dat het bestuur niet alleen kan besturen door middel van het bestuursrecht, maar ook gebruik kan maken van het privaatrecht. Ook wordt stilgestaan bij optreden van het bestuur dat schade veroorzaakt en, uiteraard, bij de grenzen aan het optreden van het bestuur. Hierbij is steeds aandacht voor de verwevenheid tussen de Nederlandse en de internationale en Europese rechtsorde. Deze verwevenheid is van grote invloed op de verhouding tussen de overheid en de burger, mede doordat zij consequenties heeft voor de normering van bestuursoptreden.

Dit vak bouwt voort op het eerstejaarsvak Inleiding bestuursrecht. Onder andere de basisbegrippen van het bestuursrecht waarmee u in dat vak heeft kennisgemaakt (bestuursorgaan, belanghebbende, besluitbegrip en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur) worden dus bekend verondersteld. Deze kennis wordt de eerste onderwijsweek getoetst via een zogenaamde voorkennistoets. Na het maken van deze toets krijgt u zo nodig een (gericht) advies om de vereiste kennis verder op te halen.

In dit vervolgvak, vindt, aan de hand van de studiestof , tijdens de hoor- en werkcolleges een thematische verdieping plaats, waarbij het bestuur in zijn verschillende verschijningsvormen de revue passeert en steeds wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden van bestuurlijk optreden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Verdieping van het inzicht in de werking en het systeem van het Nederlandse bestuursrecht en het bieden van een eerste kennismaking met enkele materiële terreinen van het bestuursrecht. Het verdiepen van de kennis van de verschillende verschijningsvormen van het bestuur, alsook de rechten en plichten van twee van de belangrijkste actoren in het bestuursrecht (bestuursorganen en belanghebbenden) en de grenzen aan bestuursoptreden. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de volgende verschijningsvormen van het bestuur: dwingend en handhavend bestuur, begunstigend bestuur, transparant bestuur, schadeveroorzakend bestuur en besturen door middel van privaatrecht; alsmede bij de invloed die het Europees recht hierop heeft.

Na afronding van het vak:

 • Heeft u grondige kennis van en inzicht in de verschillende verschijningsvormen van het bestuur.

 • kunt u een complexe bestuursrechtelijke casus over een van de verschijningsvormen van het bestuur oplossen.

 • Kunt u een (kritische) reflectie schrijven over een actuele ontwikkeling binnen een van de verschillende verschijningsvormen van het bestuur.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal: 6

 • Namen docenten: prof. mr. T. Barkhuysen en mr. dr. A. Drahmann

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof.

Kennisclips (online) en/of werkgroepen

 • Aantal: 6

 • Naam docenten: n.n.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof en het voorbereiden van opgaven daarover.

Q&A-sessie

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid om vragen voor te leggen aan de docent.

Tentamen: Q&A-sessie

 • Aantal à 1 uur: 1

 • Docent(en): worden later bekend gemaakt

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen, het betreft een mogelijkheid om kort voor het tentamen nog vragen voor te leggen aan een docent.

Voorkennistoets
Studenten kunnen een voorkennistoets in de eerste week van het onderwijs maken. Deze meerkeuzetoets vraagt met name naar kennis uit Inleiding bestuursrecht teneinde te bezien in hoeverre de basiskennis uit BAI nog (voldoende) aanwezig is. Voor zover nodig, wordt gericht advies gegeven over de vraag welke kennis moet worden opgehaald en daar kunnen studenten hun voordeel mee doen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Een schriftelijke eindtoets (100% van het eindcijfer).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • T. Barkhuysen (red.), Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Deventer: Kluwer, 2022 (9e druk).

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2023-2024 of Sdu Wettenbundel 2023-2024

Overige literatuur en jurisprudentie
Zie Brightspace.
Het zal in ieder geval delen betreffen uit: T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (red.), AB Klassiek, Deventer: Kluwer, 2022 (8e druk). Dit boek is (ook) via Legal Intelligence en Kluwer Navigator te raadplegen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. A. Drahmann

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer C1.09

 • E-mail:[a.drahmann@law.leidenuniv.nl(mailto:a.drahmann@law.leidenuniv.nl)

Instituut/afdeling

Opmerkingen