Studiegids

nl en

Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voor deelname aan het tentamen dient ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht te zijn gehaald, en voor het andere vak dient ten minste een vier te zijn gehaald. Voor het vak Onderneming en Recht dient ten minste een vier te zijn gehaald.

Beschrijving

Aan de hand van de wet, literatuur en jurisprudentie wordt de organisatie en doelstelling behandeld van de kapitaalvennootschappen (NV en BV) en een aantal andere rechtspersonen (stichting, vereniging, coöperatie), alsmede van de verschillende soorten personenvennootschappen. Hierbij wordt ook ingegaan op wijzigingen van de organisatie zoals statutenwijziging, omzetting, fusie en ontbinding en de rol van de notaris hierbij. Tevens gaat aandacht uit naar eventueel voorgestelde wetswijzigingen en naar het Europese recht, dat ten grondslag ligt aan een aantal nieuwe rechtsvormen en ook anderszins zijn invloed uitoefent.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel het verkrijgen van grondige kennis van en inzicht in het vennootschaps- en rechtspersonenrecht, dat wil zeggen het gedeelte van het recht dat zich bezighoudt met kapitaalvennootschappen (NV en BV), de stichting, de vereniging en de coöperatie, alsmede de verschillende soorten personenvennootschappen.

Leerdoelen:
1. U kunt vanuit de grondslagen en systematiek van het (vennootschaps- en rechtspersonen)recht implicaties afleiden voor concrete aspecten van het vennootschaps- en rechtspersonenrecht in ruime zin.
2. U kunt aan de hand van opgedane kennis en inzicht casusposities oplossen.
3. U kunt rechtspraak en (ontwerp)wetgeving mede in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen ontleden.
4. U kunt met het oog op de eigen aard van de rechtsbeoefening door de notaris de behandelde leerstukken met elkaar in verband brengen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur per week: 2 maal per week gedurende 14 weken (met uitzondering van 4 werkcolleges).

 • Namen docenten: prof. mr. P.C. van Es, mr. V.A.E.M. Meijers en mr.dr. R.A.F. Timmersmans.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur per week: totaal 4; ook de hoorcolleges hebben veelal een interactief karakter.

 • Namen docenten: zie hoorcolleges

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Het grondig voorbereiden van de vragen en de casuïstiek die in het werkboek is opgenomen.

Andere onderwijsvorm(en)
Omschrijving: (Gestructureerde) zelfstudie.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, open vragen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, een werkboek of syllabus en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, Deventer: Wolters Kluwer, laatste druk

 • Mohr & Meijers, Van Personenvennootschappen, Wolters Kluwer, laatste druk.

 • Model-aktenbundel te bestellen via readeronline.

 • Nader vast te stellen literatuur, al dan niet in verband met actuele ontwikkelingen; bekendmaking via Brightspace .

Werkboek (indien geen syllabus)
Via Brightspace.

Syllabus:
De docenten kunnen besluiten gebruik te maken van een syllabus. Indien dit het geval is, zal op Brightspace voorafgaand aan de collegereeks hiervan tijdig melding worden gemaakt.
Te bestellen via readeronline.

Aanbevolen studiemateriaal
V.A.E.M. Meijers, Handboek handelsregister, Deventer: Kluwer, laatste druk, hoofdstukken 3 en 4.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

U hoeft zich niet in te schrijven voor de werkgroepen. Er is voldoende plek voor iedere student. U leest hier later meer informatie over in de syllabus.

Inschrijven voor en deelnemen aan het tentamen kan alleen indien u ten minste een van de twee vakken Goederenrecht en Verbintenissenrecht heeft gehaald, u voor het andere vak ten minste een vier heeft gehaald, en u voor Onderneming en Recht ten minste een vier heeft gehaald.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. P.C. van Es

 • Werkadres: secretariaat KOG kamer B2.41

 • Bereikbaarheid: via e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Notarieel

 • Kamernummer secretariaat: KOG kamer B2.43 (mevr. Minnee)

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.30 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7880

 • E-mail: notarieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen