Studiegids

nl en

Marktwerkingsvraagstukken

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het vak heeft als doel om u zelfstandig (dat wil zeggen in kleine groepjes en onder intensieve begeleiding van de docenten) toepassing van economische instrumenten op een bepaalde markt te laten analyseren. U kiest een onderwerp op het terrein van marktwerkingsvraagstukken. In 2022-2023 staat centraal dat studenten een actueel en/of maatschappelijk beleidsthema (bijvoorbeeld zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, energie of duurzaamheid) op een Nederlandse markt naar keuze mogen analyseren. Groepjes studenten verwerken de bevindingen in een wetenschappelijk essay aan de hand van een literatuurstudie. De eigen geschreven papers dienen als basis voor hun presentatie, commentaar, aanvulling en evaluatie door de docenten en medestudenten.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Het vak is onderdeel van de afstudeerrichting Recht en Economie en traint de student in het zelfstandig analyseren van economische beleidsvraagstukken en hierover een essay te publiceren.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U bent in staat om een wetenschappelijk onderzoek te doen en daarover een essay te schrijven op het terrein van marktwerkingsvraagstukken.

 • U kunt naast de aanbevolen literatuur zelf literatuur en eventueel cijfers selecteren en verzamelen over het gekozen onderwerp.

 • U bent in staat om een probleemstelling en uitgewerkte onderzoeksvragen te formuleren op het gekozen terrein.

 • U bent in staat de onderzoeksvragen logisch en systematisch uit te werken, zelfstandig te analyseren en duidelijke conclusies te kunnen trekken en op heldere wijze schriftelijk te rapporteren, gebruikmakend van de handleiding voor het schrijven van een werkstuk.

 • U kunt goed kunnen samenwerken binnen het team waarmee een paper wordt geschreven.

 • U bent in staat om een heldere presentatie te houden over de gevonden onderzoeksresultaten en deze resultaten te verdedigen in de discussie.

 • U kunt feedback geven op de essays van andere studenten door middel van een co-referaat en actieve deelname aan de discussie.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen

Werkgroepen
Geen
Let op: het rooster voor dit vak is te vinden op het Werkgroeprooster.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Seminar

 • Aantal uur: voor dit seminar zijn 7 bijeenkomsten van 3 tot 4 uur gereserveerd, deels voor werkgroepbijeenkomsten en deels voor voortgangsgesprekken met de docent.

 • Docenten: dr. E. Suari Andreu en dr. I. Koetsier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Op basis van deels door de docenten aangeleverde documentatie (artikelen, onderzoeksrapporten en zo meer) en eigen onderzoek schrijven studenten een essay over een sociaal-economisch onderwerp. Zij werken daartoe samen in groepen van drie personen. De essays hebben een omvang van 4.000 tot 5.000 woorden en voldoen aan academische eisen (opbouw, argumentatie, bronverwijzing e.d.). Studenten geven (mondeling en schriftelijk) commentaar op het werk van andere groepjes. Ten slotte presenteren studenten hun inzichten, waarna discussie over essay en presentatie volgt.
  Let op! Dit vak bevat een praktische oefening. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie Onderwijs- en Examenregeling).
  Beide elementen worden in de beoordeling betrokken. Er mag geen seminarbijeenkomst gemist worden, onder meer omdat de presentaties die daarin plaatsvinden toetsmomenten zijn.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
U rapporteert uw onderzoeksresultaten op heldere wijze in een schriftelijk essay en verdedigt uw bevindingen in de werkgroep middels (co-)referaten en mondelinge presentaties van de onderzoeksresultaten. Net als het vak bestaat ook de toetsvorm uit diverse onderdelen:

 • Literatuuranalyse

 • Schriftelijk werkplan (20%)

 • Referentenrapport (10%)

 • Presentatie (10%)

 • Essay (60%)

Deelcijfers zijn alleen geldig in het huidige academische jaar. De deelcijfers van het schriftelijke werkplan, het referentenrapport en de presentatie kunnen worden gecompenseerd door het cijfer van de essay, andersom kan dit niet (oftewel, de essay moet een voldoende scoren).

De deelcijfers (van het schriftelijke werkplan, het referentenrapport en de presentatie) kunnen niet herkanst worden, de essay wel.

Inleverprocedures
Per e-mail, aan de docenten; informatie ter zake is opgenomen in de vakwijzer (te raadplegen via Brightspace).

Examenstof
N.v.t.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
De cursus wordt ondersteund door een digitale leeromgeving. De (basis)literatuur die nodig is, zal zoveel als mogelijk handzaam worden samengebracht op de Brightspace-omgeving. Via deze site kunnen studenten literatuur downloaden; soms is een link aangebracht naar de relevante vindplaats van het document. Om het onderzoek verder te kunnen verbreden en verdiepen en om ook de meest recente actualiteit in de analyse van het economische beleidsterrein te kunnen betrekken, zullen studenten zelf uitgebreid bronnenonderzoek moeten doen.

Syllabus:
Omvat studie-informatie, leesmateriaal, richtlijnen bij het schrijven van een werkstuk en de organisatie van het onderwijs. Te raadplegen via de Brightspace-omgeving van dit vak.

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. E. Suari Andreu

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.07

 • Bereikbaarheid: 071 - 527 7756 / 1571

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docenten kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de afdeling Economie of via een e-mail naar de docenten.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Let op! Dit vak bevat een praktische oefening. Verplichte aanwezigheid (zie de Onderwijs- en Examenregeling). De onderwijsvorm brengt verplichte aanwezigheid van de bijeenkomsten met zich mee: wie niet aanwezig is, kan zijn of haar onderzoek niet presenteren en krijgt geen beoordeling. Voor Marktwerkingsvraagstukken is actieve deelname aan het seminar een vereiste. Zie de Brightspace-omgeving van dit vak voor up-to-date informatie.