Studiegids

nl en

Arbeidsrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Heeft een horecamedewerker met een 0-urencontract recht op loon als zijn shift op het laatste moment wordt verplaatst? Mag een werkgever eenzijdig bepalen dat de werknemer op een andere locatie moet werken? Kan een supermarktmedewerker die afgekeurde maaltijdsalades mee naar huis neemt daarvoor op staande voet worden ontslagen? Heeft hij na zijn ontslag recht op een WW-uitkering? Het is een greep uit de vragen die aan de orde komen bij het van Arbeidsrecht. Dit vak geeft in het tweede jaar van de bachelor een overzicht van het arbeids- en socialezekerheidsrecht. De student maakt kennis met de eigen kenmerken van het sociaal recht:

 • ongelijkheidscompensatie / bescherming van de zwakkere partij(en);

 • integratie van publiek- en privaatrecht;

 • samenhang van collectieve en individuele rechtsregels.

In het vak arbeidsrecht worden drie thema’s besproken:

 • het individuele arbeidsrecht

 • het collectieve arbeidsrecht en

 • het socialezekerheidsrecht.

Het individuele arbeidsrecht gaat over de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Wanneer bestaat een arbeidsovereenkomst? Wat kan daarin worden afgesproken? Wanneer kan een werknemer worden ontslagen en op welke manier? Dat zijn vragen die in dit onderdeel worden beantwoord. Het collectieve arbeidsrecht gaat over de collectieve relaties tussen werkgevers en werknemers. Dit omvat met name het medezeggenschaps-, cao- en stakingsrecht. Het socialezekerheidsrecht regelt de bescherming van de bestaanszekerheid van burgers door middel van uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Leerdoelen

Doel van het vak

 • Met de reeds vergaarde voorkennis van het publiek- en privaatrecht, in staat zijn om elementen uit deze rechtsgebieden te herkennen in het arbeidsrecht, te beschrijven wat hun onderlinge samenhang is en in een concrete casus te benoemen welk (integratieve-) toetsingskader van toepassing is;

 • De eigen kenmerken, kerngebieden, logica en dynamiek van het arbeidsrecht kunnen beschrijven, herkennen en onderscheiden van en/of relateren aan de kenmerken van andere rechtsgebieden;

 • Actuele ontwikkelingen kunnen problematiseren door deze in verband te brengen met fundamentele beginselen van het arbeidsrecht;

 • In staat zijn om de opgegeven literatuur, relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie efficiënt te lezen en interpreteren. In relevante jurisprudentie de centrale feiten en rechtsregels kunnen lokaliseren, onthouden en uitleggen;

 • Op basis van de opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie juridische schema’s afleiden en toepassen op een concrete casus. Hiertoe dienen ook de verschillende arresten juist gerelateerd te worden aan het schema: welke stap in het schema wordt door welk arrest ingevuld;

 • In een redelijk complexe casus aan de hand van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie de rechtsgeldigheid van een actie en/of overeenkomst kunnen beoordelen en de verschillende rechten en plichten van werknemer en werkgever benoemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docent(en): Prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen hoofdstukken uit leerboek, opgegeven rechtspraak.

Werkgroep

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docent(en): mr. M.A. Schneider, mr. H.C.M. Andriessen e.a.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk voorbereiden casus aan de hand van leerboek, wet- en regelgeving en rechtspraak.

 • In de werkgroepen wordt aanvullende stof uitgelegd en worden oefenopdrachten behandeld.

 • De werkgroepen vinden zowel in reguliere vorm als in de vorm van een grootschalige, niet-interactieve werkgroep (‘responsiecollege’) plaats. Aan welke werkgroep u kunt deelnemen is afhankelijk van beschikbaarheid; in de reguliere werkgroepen is slechts beperkt plaats en vol = vol.

Weblectures

 • Ter aanvulling op de hoorcolleges en werkgroepen kunnen weblectures worden geplaatst op Brightspace.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (een of meerdere casusvragen). Dit tentamen bepaalt 100% van uw cijfer.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen, evenals al het onderwijsmateriaal, in welke vorm dan ook, dat op de Brightspace-omgeving van het vak Arbeidsrecht wordt geplaatst.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss & B. Barentsen, Inleiding Nederlands sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

Let op! Van de verplichte literatuur mag tijdens het tentamen alleen Wetgeving sociaal recht worden meegenomen. De overige literatuur (zoals de arrestenbundel) dus niet.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Het eerste aanspreekpunt bij dit vak is het secretariaat Sociaal recht.

 • E-mail secretariaat: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713/7723

 • Voor zaken waarbij het secretariaat u niet kan helpen, wordt u verwezen naar de vakcoördinator.

 • Vakcoördinator: J. Korporaal

 • E-mail: j.korporaal@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen