Studiegids

nl en

Negotiation & Mediation

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus Negotiation and Mediation maakt je bekend met de algemene beginselen rondom onderhandelen, mediation en omgaan met conflicten. Na afloop van deze cursus heb je een introductie gekregen in de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om effectief en zelfverzekerd te handelen in allerlei onderhandelings- en mediationsituaties. Je krijgt inzicht in de veelvoorkomende uitdagingen waarmee medewerkers in organisaties te maken krijgen wanneer het gaat om interpersoonlijke communicatie. Deze kennis is doorgaans van groot belang voor eenieder die na zijn studie aan het werk gaat. Zo krijgen veel juristen in hun latere beroepspraktijk te maken met conflictbemiddeling, zowel als het gaat om de ondersteuning van cliënten als op de werkvloer, met collega’s of zelfs je leidinggevenden. De kennis en vaardigheden die je verkrijgt in deze cursus kunnen worden toegepast op een breed scala aan situaties, zoals sollicitatie-interviews, functioneringsgesprekken en werkconflicten. Weten hoe te handelen in dit soort situaties is van essentieel belang, zeker wanneer je een leiderschaps- of managementpositie inneemt. Kennis over onderhandelen en mediation vormt daarom een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond onderhandelen en mediation, zowel binnen als buiten een organisatiecontext. Een week bestaat uit een hoorcollege en werkcollege. Tijdens de werkgroepen ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door te oefenen met onderhandelen en mediation. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond onderhandelen en mediation en ga je reflecteren op je ervaringen in de werkgroepen. Door middel van de werkgroepen is de cursus ervaringsgericht en stelt het je in staat om kennis van de principes te integreren met je eigen persoonlijke ervaringen en zo je vaardigheden te ontwikkelen.

Het vak Negotiation and Mediation gaat in essentie over hoe mensen zich tot elkaar verhouden. De cursus legt de nadruk op de aspecten van een effectieve onderhandeling of bemiddeling en leert je om je eigen gedrag, maar ook dat van anderen, in dat soort situaties te analyseren. Op deze manier beoogt de cursus je de mogelijkheid te geven om je talenten, vaardigheden en groeimogelijkheden als onderhandelaar of mediator te verkennen, over jezelf te leren en in een veilige omgeving te oefenen ter voorbereiding op de (juridische) praktijk. Zo krijg je meer vertrouwen in je eigen onderhandelings- en mediationvaardigheden en kun je de verkregen vaardigheden (bijv. actief luisteren, herformuleren, omgaan met moeilijke mensen, conflict ombuigen in samenwerking) inzetten om de ervaring van je dagelijkse interacties te verbeteren, zowel binnen als buiten organisaties.

**Let op: **
Voor het behalen van dit vak gelden aanwezigheidsvereisten en verplichte participatie onderdelen (zie verder: Toetsing).

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de basiselementen van onderhandelingen en mediations benoemen.
2) het verschil beschrijven tussen distributief en integratief onderhandelen.
3) mogelijkheden identificeren om waarde te creëren en overeenstemmingen te bereiken die voor beide partijen gunstig zijn.
4) uitleggen wat de invloed is van geslacht, cultuur en andere factoren op onderhandelingen.
5) een analyse en planning voorafgaand aan een onderhandeling maken.
6) stijlen en tactieken vergelijken en beoordelen naar toepasselijkheid voor het oplossen van conflicten dan wel het sluiten van een deal.
7) het gedrag van anderen gedurende onderhandelingen en mediations verklaren en voorspellen.
8) Most of all: de attitude verder ontwikkelen dat praktisch alles onderhandelbaar èn oplosbaar is.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Naam docent: mr. M. Berkel;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6;

 • Naam docent: mr. M. Berkel;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Brightspace!

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Het eindcijfer bestaat uit de volgende 3 verplichte onderdelen:

 • Schriftelijk tentamen (70%)

 • Aanwezigheid en actieve deelname in de werkgroepen (10%)

 • Onderhandelingsopdracht (20%)

Het eindcijfer voor Negotiation and Mediation betreft een gewogen gemiddelde van je cijfers voor het schriftelijk tentamen (70%), actieve deelname in de werkgroepen (10%) en een onderhandelingsopdracht (20%). Het eindcijfer bestaat dus uit de hiervoor genoemde 3 verplichte onderdelen.

Deelname aan de werkgroepen is behoudens het onverhoopt missen van maximaal 1 werkgroep verplicht. Het missen van 2 of meer werkgroepen betekent automatische uitsluiting van het tentamen (inclusief het hertentamen).

Deelname aan de onderhandelingsopdracht is verplicht om het vak te kunnen behalen. Alternatieve opdrachten voor het missen van werkgroepen en/of de onderhandelingsopdracht worden niet aangeboden.

Compensatie van deelcijfers is mogelijk mits er voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel dat herkanst kan worden. De cijfers voor de overige onderdelen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar; de deelcijfers zijn voor één collegejaar geldig.

Examenstof
Tot de examenstof behoren de boekhoofdstukken (zie Syllabus) en hetgeen is behandeld tijdens de hoor- en werkgroepen. Het tentamen zal bestaan uit open vragen. Het tentamen bestaat uit een mix van de theorie uit de literatuur en de uitgevoerde oefeningen in de werkgroepen. Lees dus de literatuur grondig en maak aantekeningen van de oefeningen tijdens de werkgroepen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Lewicki, R. J., Saunders, D. M., & Barry, B. (2020). Essentials of negotiation (7th International Edition). New York, NY: McGraw-Hill. ISBN: 9781260570458.

 • Artikelen en/of hoofdstukken die beschikbaar worden gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. M. Berkel;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon: 071 527 7851;

 • E-mail: m.berkel@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Openingstijden: elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 - 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen