Studiegids

nl en

Bestuursprocesrecht (Ba)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Inleiding bestuursrecht. Afronding van het vak Bestuursrecht wordt aanbevolen.

Beschrijving

In het eerste jaar van uw studie heeft u via het vak Inleiding Bestuursrecht kennis gemaakt met het bestuursrecht: het rechtsgebied dat de regels bevat die zien op de relatie tussen de overheid (bestuursorganen) enerzijds en burgers, bedrijven en belangenorganisaties anderzijds. In het tweede jaar vond via het vak Bestuursrecht een verdieping plaats, waarbij het bestuur in zijn verschillende verschijningsvormen de revue passeerde en steeds werd ingegaan op de (on)mogelijkheden van bestuurlijk optreden. In dit derdejaars vak Bestuursprocesrecht leert u, heel kort gezegd, hoe belanghebbenden kunnen opkomen tegen bestuurlijk besluitvorming waarmee zij het niet eens zijn.

Het bestuursprocesrecht geeft de regels waarmee geschillen over besluiten van bestuursorganen worden beslecht. In dit vak maakt u kennis met deze regels, leert u de regels toe te passen op diverse casus en krijgt u inzicht in de leerstukken en beginselen die aan de procesregels ten grondslag liggen. Het vak volgt de chronologische gang van een bestuursrechtelijke procedure, beginnend bij het starten van een bestuurlijke voorprocedure en eindigend in een uitspraak van de rechter in (hoger) beroep. We behandelen de belangrijkste bestuursprocesrechtelijke onderwerpen, die iedere jurist moet beheersen. Dit niet alleen om te zorgen dat de belangen van alle betrokken partijen tot hun recht kunnen komen, maar ook om beroepsfouten te voorkomen. Zo kan een te laat ingesteld bezwaar of een te beperkt ingestoken beroep ertoe leiden dat een nadelig besluit onherroepelijk wordt. Naast de belangrijkste hoofdregels bestaat veel aandacht voor de structuur van het proces en de achterliggende beginselen. U leert het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid kennen en leert waarom dat historisch zo is gegroeid. Interne rechtsvergelijking met het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht helpt u de bestuursrechtelijke procesregels beter te begrijpen en de uitgangspunten en beginselen van het bestuursprocesrecht nader te duiden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verschaffen van een grondige kennis van en van inzicht in de essentialia van het Nederlands bestuursprocesrecht.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft een grondige kennis van en inzicht in de regels van het bestuursprocesrecht.

 • U kunt een gemiddeld complexe casus die is gebaseerd op de praktijk oplossen.

 • U kunt kritisch reflecteren op een actuele ontwikkeling in het bestuursprocesrecht door hierover een betoog schrijven.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Digitale kennisclips en actualiteitencolleges

 • Per week verschillende onderwerpsgerichte kennisclips en drie actualiteitencolleges, waarin actuele bestuursrechtelijke onderwerpen aan de orde komen.

 • Naam docent: prof. mr. Y.E. Schuurmans en mr.dr. R. Kegge

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het bestuderen van de op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof.

Naast de kennisclips en actualiteitencolleges, kunnen de studenten één van twee volgende onderwijsvormen volgen:

Werkgroepen met verplichte voorbereiding

 • Omschrijving: Deze activerende werkgroepen zijn bedoeld voor studenten die zich voorbereid hebben en die in kleiner werkgroep verband hun uitwerking met de docent willen bespreken. Het accent ligt op kennisverwerving en op toepassing van de studiestof op gemiddeld complexe casus.

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr. dr. R. Kegge, mr. R. Becker e.a.

 • Voorwaarden: Verplichte voorbereiding van de per week voorgeschreven werkgroepopdrachten en actieve deelname aan de werkgroep.

 • Actieve deelname aan de werkgroepen geeft recht op maken van de betoogopdracht tijdens het onderwijs.

 • Inschrijving mogelijk via Mystudymap

Casuscolleges

 • Omschrijving: Dit college is bedoeld voor studenten die zich niet kunnen of willen voorbereiden voor een werkgroep en er behoefte aan hebben de werkgroepopdrachten stapsgewijs te zien worden uitgewerkt. In het casuscollege ligt de nadruk op het stapsgewijs geven van het standaardantwoord op de werkgroepopdrachten. De mogelijkheden tot vragenstellen, verdieping en vaardighedenonderwijs zijn door deze 'hoorcollege'-achtige vorm beperkt. Het casuscollege wordt opgenomen en digitaal beschikbaar gesteld.

 • Studenten die ervoor kiezen om alleen het casuscollege te volgen, moeten de betoogopdracht tijdens het tentamen maken.

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: mr. dr. R. Kegge

 • Voorwaarden: geen. Voorbereiding van de per week voorgeschreven werkgroepopdrachten verdient aanbeveling, maar het is niet verplicht.

 • Inschrijving via Mystudymap.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit drie delen: 1) theorievragen 2) casusvragen, 3) betoogvraag. De betoogvraag bepaalt voor 20% het eindcijfer. Studenten die steeds deelnemen aan de werkgroepen met verplichte aanwezigheid en voorbereiding mogen de betoogvraag als deeltoets maken. Maximaal twee werkgroepen mogen worden gemist voor deelname aan de deeltoets. Het aantal punten behaald voor de deeltoets blijft staan, zowel op het eerste kans tentamen als op het hertentamen.

Inleverprocedures
De inleverprocedure rondom de betoogvraag zal bekend worden gemaakt via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie, de werkgroepopdrachten en hetgeen behandeld is tijdens de kennisclips, de actualiteitencolleges en de werkgroepen/casuscolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid, Den Haag: Boom juridische uitgevers, meest recente druk.

 • Actuele wetteneditie: Kluwer Collegebundel 2023-2024 of Sdu Wettenbundel 2023-2024

Werkgroepopdrachten:

 • Werkgroepopdrachten beschikbaar via Brightspace.

Reader:

 • Voorgeschreven jurisprudentiereader te bestellen via webshop Reader Online.

Aanbevolen studiemateriaal

 • eventueel bekend te maken via Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Voor de hoorcolleges en casuscolleges hoeft u zich niet aan te melden.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. R. Kegge

 • Werkadres: KOG, C1.07

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 8917 (secretariaat)

 • E-mail: r.kegge@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen