Studiegids

nl en

Internationaal belastingrecht II

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak wordt een verdieping aangebracht van de kennis die u in het bachelorvak ‘internationaal belastingrecht’ heeft opgedaan. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van het internationale belastingrecht in de afgelopen decennia en de initiatieven om Base Erosion and Profit Shifting tegen te gaan. Bovendien wordt aandacht besteed aan de plaats van belastingverdragen in de nationale en internationale rechtsorde en de methoden om belastingverdragen en het commentaar op het OESO-modelverdrag te interpreteren (meta-interpretatie) alsmede op de problematiek rondom misbruik van belastingverdragen. De overige weken ligt de nadruk op het materiële internationale belastingrecht, waarbij vooral wordt ingegaan op de wijze waarop belastingverdragen heffingsrechten verdelen wanneer meerdere staten belastingjurisdictie claimen over bepaalde bronnen van inkomen. Onontbeerlijk hierbij is een grondige behandeling van belangrijke internationaalrechtelijke concepties als ‘vaste inrichting’, ‘winstallocatie’ en ‘transfer pricing’. Dit vak vormt de basis voor het gebonden keuzevak ‘belastingverdragen’ waarin een aantal van de behandelde thema’s verder wordt uitgediept.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot het internationaal belastingrecht.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud

 1. U heeft grondige kennis van de buitenlandse belastingplicht in de Nederlandse heffingswetten en van de eenzijdige regels ter voorkoming van dubbele belasting.
 2. U heeft grondige kennis van de toewijzing van heffingsrechten onder belastingverdragen en in de interpretatie van belastingverdragen.
 3. U heeft inzicht in de algemene leerstukken van internationaal belastingrecht.
 4. U bent vertrouwd met de vragen die spelen rondom de plaats van belastingverdragen in de Nederlandse en internationale rechtsorde.

Leerdoelen vaardigheden

 1. U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe cases die betrekking hebben op het internationale belastingrecht diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
 2. U bent in staat om een verantwoorde en controleerbare afweging te maken over internationaal-fiscaalrechtelijke vraagstukken.
 3. U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van het internationaal belastingrecht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: Zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering van de voorgeschreven literatuur en maken en vooraf inleveren van de voorgeschreven opdrachten.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk/digitaal, i.v.m. participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor credit.

 • Schriftelijk/digitaal deeltentamen.

 • Het bonuspunt komt te vervallen als niet zowel is deelgenomen aan het deeltentamen als aan het tentamen.

 1. Het eerste deeltentamen gaat over de stof van de weken 1 tot en met 5 (dan wel 1 tot en met 6) van het vak.
 2. Het deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer van het vak.
 3. Het tweede deeltentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer en gaat over de stof van de weken 6 tot en met 10 dan wel 7 tot en met 12) van het vak.
 4. Hertentaminering (in een studiejaar) in dit vak:
  4.1. Het hertentamen van dit vak heeft betrekking op de gehele stof; en telt voor 100%.
  4.2. De cijfers voor het deeltentamen tellen niet mee bij het hertentamen.
 5. Het cijfer voor het eerste deeltentamen is geen toegangsvoorwaarde voor het daarop volgende deeltentamen. Het cijfer van een van de deeltoetsen mag dus een onvoldoende zijn.
 6. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten.

Afhankelijk van het aantal studenten dat (her)tentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Inleverprocedures
Schriftelijk werk via Brightspace

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Wordt vermeld via Brightspace

 • Teksten Internationaal en EG belastingrecht, meest recente editie

 • Pocket Belastingwetten, meest recente editie

 • Aanvullende literatuur opgenomen in het werkboek

Werkboek:
Via Brightspace.

Reader:
Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Inschrijven voor het hoorcollege en dan via Brightspace voor het participantensysteem (werkgroepen)

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. dr. J. Vleggeert

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: j.vleggeert@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing.