Studiegids

nl en

Vennootschapsbelasting

Vak
2023-2024

Overgangsregeling:
Studenten die in collegejaar 2022/2023 al zijn begonnen aan de master Fiscaal recht en

 • de vakken Vennootschapsbelasting en het Profileringsvak verdieping BTW al hebben behaald, zijn vrijgesteld van Belastingrecht en Maatschappij;

 • Vennootschapsbelasting of het Profileringsvak verdieping BTW al hebben behaald, dienen het andere – niet behaalde vak – te volgen. Zij zijn vrijgesteld van Belastingrecht en Maatschappij;

 • Vennootschapsbelasting noch het Profileringsvak verdieping BTW hebben behaald, moeten kiezen tussen één van beide vakken en volgen daarnaast Belastingrecht en Maatschappij.

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

In de Master Fiscaal Recht volgt u twee ‘gebonden’ keuzevakken; één in semester 1, blok 2 en één in semester 2, blok 4. In blok 2 kiest u verplicht tussen het vak Verdieping BTW (23034022) of het vak Vennootschapsbelasting (23034020). In blok 4 kiest u verplicht tussen het vak Belastingverdragen (23034071) of Keuzevak Buitenland (23967998).

Beschrijving

In het Mastervak Vennootschapsbelasting staat een aantal onderwerpen op het terrein van de vennootschapsbelasting centraal. Het vak is een vervolg op het bachelorvak Directe Belastingen II. Op de kennis, inzichten en vaardigheden die bij dat vak zijn opgedaan op het punt van de vennootschapsbelasting wordt in het mastervak voortgebouwd. De hoofdlijnen van de belangrijkste leerstukken uit de vennootschapsbelasting (het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen, het zakelijkheidsbeginsel, rente-aftrekbeperkingen, deelnemingsvrijstelling, fiscale eenheid en reorganisatiefaciliteiten) worden bekend verondersteld. De onderwerpen die behandeld worden kunnen per jaar verschillen, afhankelijk van actualiteit en belang.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is een verdieping van de kennis, inzichten en vaardigheden van studenten met betrekking tot de vennootschapsbelasting. Door in dit vak specifiek in te gaan op een aantal onderwerpen uit de vennootschapsbelasting (en niet het gehele palet aan onderwerpen nogmaals te behandelen) wordt diepgaande kennis en inzicht verworven in die deelonderwerpen. Studenten leren hierdoor ook op onderdelen ‘how deep the rabbit hole gets’ en verwerven hierdoor inzicht in fundamentele vraagstukken betreffende de heffing van de Nederlandse vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt door de beperking tot een aantal deelonderwerpen ook nagestreefd dat studenten een kritische houding ontwikkelen tot wetgeving, tekortkomingen in de wetgeving kunnen herkennen, kunnen nadenken over alternatieven en deze ook kunnen formuleren. Door het Mastervak Vennootschapsbelasting op deze wijze in te richten zijn afgestudeerden beter voorbereid op wat ze te wachten staat.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in het systeem van de fiscale eenheid.

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in de wettelijke bepalingen op grond waarvan hybride mismatches worden bestreden.

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in het systeem van de liquidatieverliesregeling.

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in het totaalwinstbegrip zoals aangepast per 1 januari 2022.

Leerdoelen vaardigheden

 • U bent in staat om literatuur, (fiscaal)juridische bronnen en complexe cases die betrekking hebben op de vennootschapsbelasting diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.

 • U bent in staat om op basis van een verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een oordeel te vormen over vraagstukken met betrekking tot de vennootschapsbelasting.

 • U bent in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk debat op het gebied van de vennootschapsbelasting door waarom-vragen te kunnen beantwoorden, kritisch naar wetgeving te kijken en tekortkomingen te kunnen herkennen en alternatieven te kunnen overwegen en formuleren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen. In beginsel worden alle hoor- en werkcolleges in fysieke vorm gegeven. Ze worden tevens opgenomen en op Brightspace geplaatst zo spoedig mogelijk na afloop van het college.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Zie Brightspace

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van aangegeven literatuur en jurisprudentie vóór het desbetreffende college. Tevens wordt van studenten verwacht dat zij, evt. met behulp van het participantensysteem de werkgroep-opgaven hebben voorbereid.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (digitaal) tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace.

Inleverprocedures
Voor participantensysteem, zie uitleg Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges, werkgroepen en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Verschijnt op Brightspace.

Werkboek:

 • Verschijnt op Brightspace.

Reader:

 • Verschijnt op Brightspace.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Verschijnt op Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Inschrijven voor het hoorcollege en dan via Brightspace voor het participantensysteem (werkgroepen)

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. H. Lohuis

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B-211

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het participantensysteem is van toepassing.