Studiegids

nl en

Profileringsvak: Verdieping BTW

Vak
2023-2024

De Universiteit Leiden neemt niet langer deel aan het accent indirecte belastingen. Het is dus niet langer mogelijk om je via de Universiteit Leiden in te schrijven voor het accent. De vakgroep Belastingrecht beziet momenteel alternatieven. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met de studieadviseur of de afdeling belastingrecht@law.leidenuniv.nl.

Overgangsregeling:
Studenten die in collegejaar 2022/2023 al zijn begonnen aan de master Fiscaal recht en

 • de vakken Vennootschapsbelasting en het Profileringsvak verdieping BTW al hebben behaald, zijn vrijgesteld van Belastingrecht en Maatschappij;

 • Vennootschapsbelasting of het Profileringsvak verdieping BTW al hebben behaald, dienen het andere – niet behaalde vak – te volgen. Zij zijn vrijgesteld van Belastingrecht en Maatschappij;

 • Vennootschapsbelasting noch het Profileringsvak verdieping BTW hebben behaald, moeten kiezen tussen één van beide vakken en volgen daarnaast Belastingrecht en Maatschappij.

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER).

In de Master Fiscaal Recht volgt u twee ‘gebonden’ keuzevakken; één in semester 1, blok 2 en één in semester 2, blok 4. In blok 2 kiest u verplicht tussen het vak Verdieping BTW (23034022) of het vak Vennootschapsbelasting (23034020). In blok 4 kiest u verplicht tussen het vak Belastingverdragen (23034071) of Keuzevak Buitenland (23967998).

De Universiteit Leiden neemt niet langer deel aan het accent indirecte belastingen. Het is dus niet langer mogelijk om u via de Universiteit Leiden in te schrijven voor het accent. De vakgroep Belastingrecht beziet momenteel alternatieven.

Beschrijving

In het verdiepingsvak indirecte belastingen (omzetbelasting) wordt dieper ingegaan op de omzetbelasting aan het hand van het thema digitale economie. Indirecte belastingen lijken beter bestand tegen de ontwikkelingen in de digitale economie en we zien dan ook een verschuiving van meer heffing via indirecte belastingen in plaats van directe belastingen. Aan de hand van verschillende onderwerpen, gaan wij tijdens de colleges in op de btw-behandeling van verschijnselen die gerelateerd zijn aan deze digitale economie, zoals elektronische diensten, e-commerce, moderne betalingsmethodes (waaronder transacties met bitcoins) en de problematiek rondom vouchers en waardebonnen.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak kent de volgende leerdoelen met betrekking tot de heffing van btw:
1. Begrijpen van het systeem van de btw en het beheersen en kunnen toepassen van de regelgeving bij het oplossen van een casus;
2. Begrijpen waarom in Europees verband is gekozen voor het btw-stelsel en begrijpen van de gevolgen van deze keuze. Verkrijgen van inzicht in de voor- en nadelen van dit stelsel en van andere stelsels van heffing van omzetbelasting;
3. Inzicht hebben in de wijze waarop de Europese richtlijnen met betrekking tot de btw in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd.

 • In dit vak wordt getraind op met name schriftelijke en in beperkte mate mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Naast het inleveren van de uitwerkingen van de casus wordt studenten tijdens de werkgroepen gevraagd hun standpunt mondeling toe te lichten.

 • Met name in de hoorcolleges word(t)(en) steeds één of enkele conclusies en arrest(en) uitgebreid behandeld. Jurisprudentie en artikelen worden niet in een reader aangeboden, maar moeten zelf worden opgezocht. Van het zelf opzoeken van literatuur gaat een leereffect uit.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud:
1. U heeft inzicht in de wijze waarop de Europese BTW-richtlijnen en Verordeningen met betrekking tot de BTW in de nationale regelgeving zijn geïmplementeerd en de gevolgen daarvan.
2. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW ten aanzien van internationale dienstverlening, alsmede de wijze waarop Europese jurisprudentie hier op van invloed kan zijn.
3. U heeft inzicht in het systeem van de heffing van BTW ten aanzien van de levering van goederen bij e-commerce.
4. U bent bekend met nieuwe betalingsvormen en de mogelijke BTW-consequenties die daaraan verbonden zijn.
5. U heeft inzicht in het systeem van heffing van BTW ten aanzien van vouchers en kortingskaarten.

Leerdoelen vaardigheden:
1. Over de in de colleges aan de orde gekomen onderwerpen kunt u uit zowel nationale als Europese arresten alsmede conclusies de relevante fiscale problematiek destilleren en daarbij aangeven welke rechtsvragen aan de orde zijn en wat het belang van die rechtsvragen is. Tevens moet u die arresten en conclusies kunnen plaatsen in het licht van de regelgeving en de bedoeling daarvan ten opzichte van eerdere jurisprudentie.
vinden;
2. U kunt een eigen mening vormen ten aanzien van vraagstukken op de hiervóór genoemde terreinen van de BTW en die mening mondeling en schriftelijk weergeven.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

In het kader van de ontwikkeling naar blended onderwijs is het mogelijk dat fysieke onderwijsvormen worden gecombineerd met of worden vervangen door online onderwijsvormen.

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: informatie docenten volgt later

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vóór aanvang van het hoorcollege te bestuderen literatuur is vermeld in het werkboek dat via Brightspace kan worden gebruikt.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: informatie docenten volgt later

 • Voor dit vak is het participantensysteem van toepassing.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Responsiecollege à 2 uur

Toetsing en weging

 • Schriftelijk (digitaal) tentamen

 • Tussentijds werk schriftelijk, via participantensysteem, zie uitleg Brightspace, telt mee voor bonuspuntensysteem.

Afhankelijk van het aantal studenten dat (her)tentamen doet, kan in plaats van het houden van een schriftelijk/digitaal tentamen ook worden gekozen voor een mondeling examen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal Omzetbelasting, Auteurs: Van Hilten en van Kesteren, Drukker: Kluwer 2020
ISBN 9789013152166, Prijs € 88,00 (inclusief btw, zonder studieboekenkorting).

BTW en e-commerce, Fiscale Fed Brochure: Auteurs: Mr. J.H.M. Heezen, Prof. mr. Dr. M.M.W.D. Merkx en Mr. P.G.J. Schrijver, Kluwer 2021, ISBN 9789013163582. Prijs € 54,95(inclusief btw, zonder studieboekenkorting)

Reader:
Kan worden gedownload via Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Inschrijven voor het hoorcollege en dan via Brightspace voor het participantensysteem (werkgroepen)

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. L.L.C. Blom, AA.

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: Na afspraak per e-mail

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: l.l.c.blom@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscaal en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11

 • Adres secretariaat: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen