Studiegids

nl en

Verdieping Algemene Leerstukken Belastingrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Fiscaal recht (zie ook OER)

Beschrijving

Om in staat te zijn rechtsvragen op het terrein van het belastingrecht op te lossen dient een Leidse (master)student fiscaal recht niet alleen kennis te hebben van het positieve belastingrecht, waarbij hij tevens zicht heeft op de achtergronden van de diverse regels en de samenhang tussen die regels, maar hij dient ook te weten hoe het belastingrecht wordt uitgelegd, getoetst en toegepast door de belastingrechter. Hij dient daarnaast vertrouwd te zijn met algemene leerstukken die een belangrijke rol vervullen binnen het belastingrecht.

Naast kennis van het belastingrecht dient een goede fiscalist te beschikken over een aantal vaardigheden. Daarbij gaat het om onderzoeksvaardigheden (waar haal ik de relevante informatie vandaan om het probleem op te lossen en hoe verwerk ik die informatie op een adequate wijze?), om schrijfvaardigheden (hoe leg ik mijn onderzoeksbevindingen neer in een helder en net stuk) en mondelinge vaardigheden (hoe kan ik mij staande houden in een discussie?).

Bij het vak Verdieping algemene leerstukken van het belastingrecht komen deze elementen – een inhoudelijk element en een vaardighedenelement – samen: de tijdens de bachelor- en masteropleiding fiscaal recht opgedane kennis met betrekking tot het positieve recht en de wijze waarop fiscale regelgeving wordt uitgelegd, getoetst en toegepast door de rechter, wordt samengebracht met de onderzoeksvaardigheden die de student zich eigen heeft gemaakt. Éen van de opdrachten houdt verband met de (beroeps)ethiek van belastingadviseur, belastinginspecteur of belastingrechter. Daarmee wordt voortgebouwd op kennis die bij eerdere vakken is opgedaan.

Omdat u in het kader van het vak Verdieping algemene leerstukken van het belastingrecht wordt getoetst op inhoud, onderzoeksvaardigheden en bijdrage aan de discussie zal het cijfer dat voor dit vak wordt behaald, in vele gevallen een goede afspiegeling zijn van uw daadwerkelijke fiscaalwetenschappelijke niveau. U kunt in zoverre het cijfer beschouwen niet alleen als een cijfer voor het vak, maar als een graadmeter voor hoe u er als fiscalist voor staat.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is te toetsen of u in de eindfase van uw studie over voldoende wetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden beschikt om: (i) een stelling te bespreken, (ii) een cassatieadvies te schrijven, (iii) een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad te schrijven en (iv) een publicatie uit de fiscale vakliteratuur te bekritiseren.

Éen van de opdrachten - of de stelling of de publicatie - heeft betrekking op fiscale ethiek (vanuit het perspectief van de belastingplichtige, adviseur of inspecteur). Al eerder in de studie is aan fiscale ethiek aandacht besteed. In dit vak wordt daarop voortgebouwd.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Leerdoelen inhoud:

 • U heeft grondige kennis van en inzicht in de wijze waarop de belastingrechter fiscale regelgeving uitlegt, toetst en toepast.

 • Bovendien heeft u zicht op de cassatietechniek in belastingzaken en de wijze waarop de Hoge Raad te werk gaat bij rechtsvorming in belastingzaken.

Leerdoelen vaardigheden:

 • U bent in staat om een stelling te bespreken, een cassatieadvies te schrijven, een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad te schrijven en een publicatie uit de fiscale vakliteratuur te bekritiseren.

 • U bent in staat uw mening te geven over een stelling of een publicatie met als onderwerp fiscale ethiek.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Eén voorbereidende bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur.

Andere onderwijsvorm(en)

 • De student levert via Brightspace een beginopdracht in en ontvangt schriftelijke feedback op het ingeleverde werk.

 • Vervolgens ontvangt de student vier vervolgopdrachten. Deze moeten worden ingeleverd via Brightspace.

 • Ten slotte vindt in een groepje met ongeveer zes studenten onder leiding van de docenten gedurende twee uur een bespreking van de vervolgopdrachten plaats. Het is de bedoeling dat de studenten discussiëren over de uitwerkingen van de vervolgopdrachten en daaraan gerelateerde fiscale onderwerpen.

 • Nadien ontvangen studenten feedback op de vervolgopdrachten en een eindcijfer.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Beginopdracht. Deze opdracht telt niet mee voor het eindcijfer van het vak. De student krijgt de aanduiding voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende zal de student de openingsopdracht moeten aanpassen.

 • Vier vervolgopdrachten te weten: (i) een stelling bespreken, (ii) een cassatieadvies schrijven, (iii) een annotatie bij een arrest van de Hoge Raad schrijven en (iv) een publicatie uit de fiscale vakliteratuur bekritiseren. Met betrekking tot deze vervolgopdrachten ontvangt de student één totaalcijfer. De opdrachten wegen even zwaar mee in het eindcijfer. Indien het optreden tijdens de groepsbijeenkomst onvoldoende was, kan het onafgeronde totaalcijfer naar beneden worden afgerond.

 • Indien de student een onvoldoende heeft gehaald voor de vervolgopdrachten krijgt hij/zij de mogelijkheid (a) de toegewezen vervolgopdrachten te verbeteren om tot het eindcijfer zes te komen of (b) vier nieuwe vervolgopdrachten te maken waarbij het ook mogelijk is een eindcijfer boven de zes te halen.

 • Zowel de beginoprdracht als de vier vervolgopdrachten zijn verplicht om te maken. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar, indien het vak dit collegejaar niet wordt gehaald.

Inleverprocedures
Zie werkboek (inleveren via Brightspace).

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Geen

Werkboek:
Werkboek Verdieping algemene leerstukken belastingrecht

Reader:
Geen.

Aanbevolen studiemateriaal
A.O. Lubbers, Belastingarresten lezen en analyseren, Sdu Fiscale en Financiële Uitgevers, Amersfoort 2015.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

 • Eerst inschrijven voor het vak en daarna via Brightspace inschrijven voor het participantensysteem;

 • Inschrijving in participantengroep sluit voor aanvang van het vak, raadpleeg Brightspace voor de exacte sluitingsdatum;

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. dr. A.O. Lubbers

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7840

 • E-mail: a.o.lubbers@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en economische vakken

 • Afdeling: Belastingrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.11 (algemene vragen moeten worden gesteld via mail)

 • Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: belastingrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Er gelden strenge regels met betrekking tot de inlevermomenten van de schriftelijke stukken, de wijze waarop die stukken moeten worden ingeleverd en de eisen waaraan die stukken moeten voldoen. Tevens gelden er strenge regels met betrekking tot de aanwezigheid tijdens de groepssessie.