Studiegids

nl en

Profileringsvak: Capita Selecta Jeugdrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Toegelaten tot de master Jeugdrecht.

Beschrijving

Het jeugdrecht is constant in ontwikkeling. De bijzondere positie van de jeugdige in het recht en veranderingen in de maatschappij maken dat het jeugdrecht continu actueel is. In het vak Capita Selecta Jeugdrecht gaan we in op een specifiek actueel thema binnen het jeugdrecht, dat we vanuit verschillende juridische perspectieven zullen belichten. Tijdens het vak zal vanuit verschillende rechtsgebieden op een thema worden gereflecteerd en wordt gekeken hoe de verschillende rechtsgebieden met elkaar samenhangen. Studenten worden uitgedaagd om ethische aspecten en de invloed van maatschappelijke veranderingen te herkennen en hierover een standpunt in te nemen. Het thema voor dit vak zal jaarlijks aan het begin van het tweede semester met de studenten worden gedeeld via de digitale leeromgeving.

Leerdoelen

 • U heeft grondige kennis en diepgaand inzicht verworven in het juridische kader omtrent het actuele thema dat centraal staat in het vak;

 • U kunt zelfstandig en gemotiveerd een juridische casus oplossen omtrent het thema;

 • U kunt juridische vraagstukken over het thema aan de hand van de jurisprudentie en huidige wetgeving juridisch gefundeerd beantwoorden;

 • U kunt kritisch reflecteren op gangbare oplossingen en (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen en u herkent de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op de wet- en regelgeving over jeugdigen ten aanzien van het specifieke thema;

 • U kunt een wetenschappelijk onderbouwde schriftelijke opdracht maken over de juridische, ethische en/of maatschappelijke aspecten van een specifiek thema binnen het jeugdrecht en uw mening beargumenteerd formuleren over bepaalde denk- en oplossingsrichtingen voor dilemma’s ten aanzien van het specifieke thema;

 • U bent in staat de resultaten van uw onderzoek op het gebied van het jeugdrecht mondeling helder en op wetenschappelijke wijze te presenteren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het onderwijs bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur per week gedurende vijf weken.

Werkafspraken
Het onderwijs vindt over het algemeen plaats in de vorm van (interactieve) hoorcolleges en werkcolleges. Van u wordt verwacht dat u steeds voorafgaand aan elke bijeenkomst het opgegeven materiaal heeft bestudeerd en de opdrachten heeft gemaakt. Het materiaal dat moet worden voorbereid en de vragen die moeten worden gemaakt, worden steeds van tevoren via Brightspace bekend gemaakt.

Studenten die verhinderd zijn, dienen zich voorafgaand aan het college af te melden bij de vakcoördinator. Bent u meer dan eenmaal afwezig, dan dient u een vervangende opdracht te maken en in te leveren. Bent u meer dan 4 keer afwezig bij het onderwijs voor dit vak, dan kunt u het vak niet afronden.

Schriftelijke opdracht/schriftelijk tentamen en presentatie
In de loop van de cursus wordt via Brightpace de te maken schriftelijke opdracht beschikbaar gesteld of meer informatie gegeven over de vorm van het schriftelijk tentamen. Ook zal via Brightspace meer informatie volgen over de mondelinge presentatie.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen/schriftelijke opdracht (70% van het eindcijfer)

 • Presentatie (30% van het eindcijfer)

De herkansing kan eventueel mondeling worden afgenomen in geval van weinig herkansers.

Inleverprocedures
Wordt later bekendgemaakt.

Regeling mbt deelcijfers en –toetsen
Om het vak te halen moet voor alle onderdelen van het vak een voldoende worden behaald.
N.B. Zie voor de uitgebreide regeling met betrekking tot het herkansen van onvoldoende deelcijfers de Regeling met betrekking tot deelcijfers die te vinden is op de algemene Brightspace-omgeving van de master Jeugdrecht.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • De te bestuderen literatuur of jurisprudentie wordt via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Jeugdrecht

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00- 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Algemene regeling van de master Jeugdrecht met betrekking tot deelcijfers bij een vak
Alle schriftelijke onderdelen van een vak moeten voldoende zijn, dat betekent een 5,5 of hoger.

Onvoldoende voor de eindopdracht
Bij een onvoldoende voor het tentamen kan het tentamen worden herkanst en geldt als cijfer voor het tentamen het cijfer dat voor het hertentamen is gehaald.

Onvoldoende voor de schriftelijke opdracht
Zie voor de regeling met betrekking tot de herkansing van de schriftelijke opdracht de regeling hieromtrent op de algemene Brightspace omgeving van de Master Jeugdrecht.

Onvoldoende na herkansing
Haalt de student ook na herkansing niet voor beide onderdelen een voldoende, dan is het eindcijfer voor het vak maximaal een 5 en heeft de student het vak niet gehaald. De voldoende onderdelen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.