Studiegids

nl en

A) Arbeidsovereenkomstenrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Zijn fietskoeriers van Deliveroo werknemers of toch zelfstandigen? Heeft een horecamedewerker met een 0-urencontract recht op loon als zijn shift op het laatste moment wordt verplaatst? Mag een werkgever eenzijdig bepalen dat de werknemer meer pensioenpremie moet betalen? Kan een werknemer die uit frustratie een hele pot augurken op het broodje van een klant doet daarvoor op staande voet worden ontslagen? Een greep uit de vele vragen die aan de orde komen in het mastervak arbeidsovereenkomstrecht, waarmee de master arbeidsrecht een aanvang neemt. In dit vak wordt met de studenten die in de bachelorfase hebben kennisgemaakt met het sociaal recht, verder en vooral diepgravender ingegaan op het recht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.

Het vak is verdeeld in twee cycli van drie weken. In de eerste cyclus staat de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst en flexibele arbeid centraal. In de tweede cyclus wordt ingegaan op het ontslagrecht.

In de eerste week van een cyclus wordt kennis over het onderwerp opgedaan via kennisclips, bestuderen van literatuur en jurisprudentie en oplossen van casusposities. Aan het eind van de eerste week en in de tweede week wordt in seminars gediscussieerd met topwetenschappers en praktijkspecialisten over actuele leerstukken en wetenschappelijke thema’s. In de tweede week bereidt de student zich door middel van debat, posterpresentaties, peer review en discussies voor op de derde week, waarin de kennis en vaardigheden worden getoetst via een notitie of essay.

Leerdoelen

Doel van het vak:

 • De student kan de grondbeginselen, systematiek en het geldende recht in het arbeidsovereenkomstenrecht uitleggen;

 • De student kan actuele ontwikkelingen problematiseren door ze in verband te brengen met de grondbeginselen van het arbeidsrecht;

 • De student begrijpt de plaats van het arbeidsrecht in het privaatrecht en kan privaatrechtelijke leerstukken in het arbeidsrecht toepassen;

 • De student kan oplossingen aandragen voor complexe, onbekende casusposities in het arbeidsovereenkomstenrecht;

 • De student kan overleggen met medestudenten, mondeling en schriftelijk een onderbouwde visie geven over een (deel)onderwerp uit het arbeidsovereenkomstenrecht en in een discussie een beargumenteerd standpunt innemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Videocolleges

 • enkele korte video’s betreffende onderwerpen die in hoorcollege of werkgroep niet of beperkt aan de orde zullen komen

 • Vereiste actie studenten: bezien filmpje(s) opgegeven per werkgroep of hoorcollege

Seminars

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Docenten: Prof. mr. B. Barentsen, prof. mr. S.F. Sagel, prof. mr. G.J.J. Heerma van voss en M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering opgegeven literatuur, video's, wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent: mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering opgegeven literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie alsmede wekelijks op schrift uitwerken van uitgereikte casus.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

Twee schriftelijke opdrachten (praktische oefeningen).

 • De afzonderlijke opdrachten tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor 50%).

 • Compensatie van één of meer onvoldoende deelcijfers met andere voldoende deelcijfers is mogelijk.

 • Dit vak heeft de status van praktische oefening. Dat wil zeggen dat in principe geen herkansing mogelijk is, tenzij het eindcijfer een onvoldoende is. In dat geval kan één van de schriftelijke opdrachten worden herkanst, mits voor alle afzonderlijke opdrachten minstens een vijf (5) is behaald. Het nieuwe cijfer telt, ook als dat lager is dan het oorspronkelijke cijfer.

 • NB voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het vak indien het vak dan niet is gehaald. Het vak wordt éénmaal per studiejaar gegeven en kan niet in het lopende studiejaar worden herkanst.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.J.J. Heerma van Voss, Asser 7-V Arbeidsovereenkomst, laatste druk.

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten arbeidsrecht , Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace).

 • Aanvullende literatuur in de vorm van wetenschappelijke artikelen, bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen