Studiegids

nl en

Collectief Arbeidsrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Mag de politie staken als zij eigenlijk paraat moeten staan bij een veiligheidstop? Kan een werknemer gebonden zijn aan de Horeca-cao als hij geen lid is van FNV Horeca, de vakbond die deze cao heeft gesloten? Mag een ondernemingsraad meebeslissen als een bedrijf besluit om voortaan geen uitzendkrachten in te schakelen? Welke regels gelden er bij grote reorganisaties waarbij veel ontslagen vallen? Wanneer moet een sociaal plan worden opgesteld?

Dit is een greep uit de vele vragen die in het vak collectief arbeidsrecht aan de orde komen. In het vak staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Tot slot is er aandacht voor de Wet Melding Collectief Ontslag, reorganisatie en sociale plannen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten overzicht van het collectieve arbeidsrecht verworven (cao, medezeggenschap en collectieve actie).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • De student kan de grondbeginselen, systematiek en het geldende recht in het collectieve arbeidsrecht uitleggen;

 • De student kan oplossingen aandragen voor complexe, onbekende casusposities in het collectieve arbeidsrecht en deze oplossingen schriftelijk presenteren;

 • De student kan de geldigheid van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen beoordelen;

 • De student kan het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen plaatsen in zijn historische context;

 • De student kan zich een oordeel vormen over problemen op het grensvlak tussen zeggenschap en cao’s;

 • De student kan overleggen met medestudenten, een onderbouwde visie geven over een (deel)onderwerp uit het collectieve arbeidsrecht en in een discussie een beargumenteerd standpunt innemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. S. Sagel

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof en het maken van de voorgeschreven werkgroepcasus

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke opdracht: essay over collectief arbeidsrechtelijk thema (25% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (75% van het eindcijfer)

Het eindcijfer bestaat uit de gewogen score op de schriftelijke opdracht en het schriftelijke tentamen. Het vak is behaald als het eindcijfer voldoende is. Bij een onvoldoende eindcijfer herkanst de student zowel het tentamen als de schriftelijke opdracht. De herkansing bepaalt dus voor 100% het eindcijfer. Indien het vak na afloop van het collegejaar niet met een voldoende is afgerond, verliezen resultaten voor de deeltoetsvormen (schriftelijke opdracht en schriftelijk tentamen) hun geldigheid en dient het vak in een nieuw studiejaar opnieuw te worden gevolgd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • G.J.J. Heerma van Voss, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht 7. Bijzondere overeenkomsten. Deel V. Arbeidsovereenkomst, Deventer: Wolters Kluwer, 4e druk.

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens, Arresten Arbeidsrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • Aanvullend materiaal, bekend te maken op Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen