Studiegids

nl en

Privatissimum: Arbeidsrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het privatissimum wordt gegeven in kleine groepen van circa 6-9 studenten (5 tot 7 groepen in totaal, afhankelijk van het aantal inschrijvingen). Studenten krijgen wekelijks een schrijfopdracht, in totaal zes. In dat kader doet de student zelfstandig onderzoek om een juridisch probleem in kaart te brengen. De bevindingen moet de student vervolgens in een begrijpelijk en goed opgebouwd betoog opschrijven. Elke werkgroep heeft een eigen centraal thema, dat langs verschillende invalshoeken wordt uitgediept. Daarbij komen methoden en technieken van rechtswetenschappelijk onderzoek aan bod.

Elke werkgroep heeft een eigen actueel thema. In zoverre is het privatissimum een keuzevak: studenten mogen hun voorkeuren opgeven en worden op die basis ingedeeld. De thema’s worden in het najaar van 2023 geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechttheorie en praktijk. De thema’s waren in het collegejaar 2022-2023: Bijzondere bedingen, De toekomst van het arbeidsrecht, Arbeidsrecht en algemeen vermogensrecht, Handhaving van fundamentele arbeidsrechten, Doorwerking van grondrechten, en ZZP en platformarbeid.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het privatissimum is allereerst gericht op het verder aanleren van wetenschappelijke, academische vaardigheden (zoals het formuleren van een onderzoeksopzet, rechtsvergelijking, discours in de dogmatiek, omgang met bronnen, en empirie). Daarnaast oefenen studenten, net als in het practicum, vaardigheden die ook in de rechtspraktijk noodzakelijk zijn: zelf zoeken en schrijven onder tijdsdruk. Tot slot zijn de wekelijkse werkgroepen waarin feedback op gemaakte opdrachten wordt besproken gericht op mondelinge deelname aan het wetenschappelijk debat.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft de student de volgende kwalificaties verworven:

 • Het verdiepend toepassen van de grondbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht en aanpalende terreinen in onderlinge samenhang op complexe casuïstiek en abstracte vraagstukken, d.w.z. het beschouwen van de casus of het vraagstuk vanuit de grondbeginselen van deze rechtsdomeinen en doorgronden van de juridische implicaties van elk van deze domeinen en het tegen elkaar afwegen daarvan in samenhang;

 • Toepassing van grondige kennis van een belangrijk en actueel arbeidsrechtelijk thema of leerstuk;

 • Ten behoeve van de analyse en de oplossing van vraagstukken zelfstandig en diepgaand informatie verzamelen en selecteren;

 • Bij de analyse van vraagstukken een ruim aantal bronnen raadplegen en kritisch interpreteren; daarbij feiten en meningen tegen elkaar af wegen, ongeacht of het nationale of internationale bronnen betreft; diverse oplossingsrichtingen naast elkaar leggen en aan elkaar relateren om op deze wijze een gefundeerde mening te geven over dan wel originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen voor de (onderzoeks)vragen;

 • Vermogen beperkt rechtsvergelijkend onderzoek uit te voeren;

 • Basis begrip van empirische aspecten van juridisch-wetenschappelijk onderzoek;

 • Vraagstelling, onderzoek, conclusies en bronvermelding presenteren in een helder en gestructureerd beknopt schriftelijk betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek;

 • In staat zijn om constructief deel te nemen aan discussies over de verschillende onderwerpen.

Het vak maakt (net als het Practicum en de scriptie) deel uit van de Leerlijn academische vaardigheden in de master arbeidsrecht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 1 openingscollege

 • Daarnaast extra ondersteunende contacturen (met name i.v.m. vaardighedenleerlijn)

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen, prof. mr. G. Boot, prof. mr. S.F. Sagel, dr. M.Y.H.G. Erkens, mr. M.A. Schneider, mr A.G. van Marwijk Kooy en dr. B. Schouten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: maken en inleveren van 6 opdrachten, waarvoor eigen jurisprudentie- en literatuurstudie vereist is.

 • Aanwezigheid tijdens de werkgroepen is verplicht, met een beperkte uitzonderingsmogelijkheid (zie de Leidraad die voor aanvang van het vak op Brightspace wordt gepubliceerd).

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Zes schriftelijke opdrachten (praktische oefeningen). Het maken van zes opdrachten is verplicht, met een beperkte uitzonderingsmogelijkheid (zie de Leidraad die voor aanvang van het vak op Brightspace wordt gepubliceerd).

 • De afzonderlijke opdrachten tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor één zesde deel).

 • Compensatie van een of meer onvoldoende deelcijfers met andere voldoende deelcijfers is mogelijk.

 • Als het eindcijfer in het vak onvoldoende is kan één opdracht herkanst worden; dat kan ook een niet-ingeleverde opdracht (die met een 1 werd gehonoreerd) betreffen. Het nieuwe cijfer telt, ook als dat lager is dan het oorspronkelijke cijfer.

 • NB voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald. Het vak wordt éénmaal per studiejaar gegeven en kan niet in het lopende studiejaar worden herkanst.

Inleverprocedures
Wekelijks via Brightspace, of op andere door de docent aangegeven wijze.

Examenstof
Er is geen tentamen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandse publicaties, Red: De Hingh c.s., Deventer: Kluwer (meest recente versie)

 • Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk, Gerlofs en Valbracht, Den Haag: BJU (meest recente versie)

 • Verder materiaal wordt via Brightspace bekendgemaakt.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs (hoorcollege) verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

De inschrijving voor de werkgroepen op onderwerp loopt via de vak-coördinator en Brightspace. Circa twee maanden voor de start van het onderwijs in het vak zal hier meer informatie over volgen op Brightspace.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen