Studiegids

nl en

Europees en internationaal arbeidsrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In de andere vakken van de master arbeidsrecht komen internationale aspecten van het arbeidsrecht al zijdelings aan bod, maar in dit vak wordt de internationale en Europese dimensie in het bijzonder belicht.

Aan bod komen internationale normverdragen (Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Europees Sociaal Handvest) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht op de naleving daarvan. Ook de OESO-Richtlijnen en SER-IMVO Convenanten zijn onderdeel van het internationale deel van dit vak. Aandacht wordt besteed aan handhaving van veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. Daarom zal ook de invloed van regels inzake internationale handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komen. Vraagstukken rondom business and human rights – ook aangeduid als vraagstukken rondom sustainability of duurzaamheid – zijn buitengewoon actueel en worden in het internationale deel van het vak uitgebreid geadresseerd.

Wat het Europese arbeidsrecht betreft wordt allereerst ingegaan op de grondslagen van het Europese sociale beleid en het Europese arbeidsrecht. Daarbij kijken we onder andere naar de Europese Pijler voor sociale rechten, de verdragsbasis voor het Europese arbeidsrecht en de bijzondere procedures voor wetgeving met raadpleging van de sociale partners. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen het Europese arbeidsrecht en het nationale arbeidsrecht. Hoe werkt het Europese arbeidsrecht door in het nationale arbeidsrecht en wat is de invloed van Europese sociale grondrechten op het nationale arbeidsrecht? Daarna wordt aandacht besteed aan enkele onderwerpen uit het Europese arbeidsrecht, zoals gelijke behandeling en grensoverschrijdende arbeid.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten een overzicht van het internationale en Europese arbeidsrecht en de handhaving daarvan (structuur/organisatie en fundamentele arbeidsnormen, ILO en doorwerkingsmechanismen van EU-recht in nationaal arbeidsrecht).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • nationaal recht en nationale praktijken kunnen toetsen aan internationale normen;

 • onderscheiden van niveaus van verbindendheid van internationale regelingen;

 • fundamentele arbeidsnormen onderkennen en toepassen;

 • arbeidsrechtelijke vraagstukken met internationale aspecten analyseren en gemotiveerd oplossen;

 • internationale bronnen interpreteren;

 • vraagstukken rondom duurzaamheid herkennen en analyseren

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens, mr. S. Kalí en prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss en mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken opdrachten

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijke opdracht: essay over Europees/ internationaalrechtelijk thema (25% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (75% van het eindcijfer)

Het eindcijfer bestaat uit de gewogen score op de schriftelijke opdracht en het schriftelijke tentamen. Het vak is behaald als het eindcijfer voldoende is. Bij een onvoldoende eindcijfer herkanst de student zowel het tentamen als de schriftelijke opdracht. De herkansing bepaalt dus voor 100% het eindcijfer. Indien het vak na afloop van het collegejaar niet met een voldoende is afgerond, verliezen resultaten voor de deeltoetsvormen (schriftelijke opdracht en schriftelijk tentamen) hun geldigheid en dient het vak in een nieuw studiejaar opnieuw te worden gevolgd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het aanvullend materiaal en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving Sociaal Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters, Europees arbeidsrecht, Monografieën Sociaal Recht nr. 2, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • Aanvullend materiaal dat via Brightspace ter beschikking wordt gesteld.

Werkboek
Geen.

Reader
Geen.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinatoren: Mw. mr. dr. M.Y.H.G. Erkens (internationaal deel) en prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss (Europees deel)

 • E-mail: m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl (internationaal deel)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen