Studiegids

nl en

Privatissimum: Rechtsmethodologie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Deze cursus biedt een systematische reflectie op de activiteiten van de wetenschappelijke jurist in de 21ste eeuw. De wetenschappelijke methodologieën bij onderzoek en waarheidsvinding staan hier centraal. Daarbij kunnen we denken aan het rationalisme, empirisme en kritisch rationalisme, deductie en inductie. Tevens zullen we aandacht besteden aan de vraag wat rechtswetenschappelijke kennis wetenschappelijk maakt en of en hoe de rol van de rechtswetenschapper verandert in tijden van grote technologische vooruitgang. Enerzijds zullen studenten vertrouwd worden gemaakt met de basiskennis van de wetenschappelijke methodologieën en anderzijds zal de eigen aard van de rechtswetenschap ten opzichte van de andere wetenschappen aan de orde komen. In het licht van deze vraagstelling zal diep worden ingegaan op de grondslagen van wetenschappelijke kennis, criteria van de wetenschappelijkheid van de rechtsgeleerdheid, interpretatie in het algemeen en juridische interpretatie in het bijzonder, op het vraagstuk van zekerheid en relativisme van (juridische) kennis en op de verhouding tussen recht en moraal, tussen regels en beginselen en tussen systeem en gebruikers. Hierbij is aandacht voor de toenemende rol van digitalisering (algoritmes, artificiële intelligentie) en dataficatie in het recht en wat dit betekent voor de rol van de rechtswetenschappen.

In de cursus zal worden gewerkt met kortere en langere teksten van filosofen en rechtstheoretici, onder wie bijvoorbeeld: Aristoteles, Hume, Kant, Popper, Kuhn, Russell, Hart, Fuller en Weber. Bij de verwerking van de teksten draait het niet alleen om het verkrijgen van theoretische kennis, maar tevens om de zinvolle toepassing (applicatie) van de theoretische inzichten op wetenschappelijke en juridische dilemma’s uit de praktijk van alledag (belangenafweging, subjectiviteit (rechts)oordeel, voorwetenschappelijke stellingname, rationaliteit van standpunten, grenzen van legitimatie en de rol van data en algoritmes hierin).

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is u bekend te maken met de wetenschapsfilosofie voor juristen en de grondslagen van (rechts)wetenschappelijk denken- en onderzoek. Daarbij zal verdere verdieping worden gegeven aan methodische reflectie inzake de theorievorming, waarheidsvinding, interpretatie en moderne (technologische) ontwikkelingen die hiermee samenhangen. Studenten worden vertrouwd gemaakt met het doen van onderzoek in een groep.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Aan het einde van de cursus heeft u kennis van de centrale vraagstukken in wetenschapsfilosofie, epistemologie en (juridische) interpretatietheorie. Tevens heeft u kennis van het, voor deze vraagstukken relevante begrippenkader en bent u in staat om op zelfstandige en kritische wijze met dergelijke vraagstukken om te gaan ten einde de eigen activiteiten als (wetenschappelijke) jurist kritisch te bezien. Studenten kunnen gezamenlijk werken aan een onderzoeksproject over recht en technologisering en kritisch reflecteren op de rol van technologisering in de rechtsvinding en rechtstoepassing.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2 maal 2 uur per week, combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 10 weken (m.u.v. week 8 en 9). In week 8 en 9 is er zes uur geroosterd waarbinnen studenten door de docent worden uitgenodigd om de voortgang te bespreken van het onderzoeksproject (de uitnodiging hiervoor volgt in week 7). Aanwezigheid bij de bijeenkomsten in week 8, 9 en 10 zijn verplicht.

 • Namen docenten: prof. dr. A. Ellian en mr.dr. Michael Klos BSc.

Vereiste voorbereiding van studenten: het bestuderen van de literatuur (genoemd) op Brigthspace.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds werk schriftelijk: de studenten schrijven vijf papers van 600 tot 800 woorden over de stof van de eerste vijf weken (het gemiddelde van deze vijf opdrachten is 50% van het eindcijfer).

 • Een schriftelijk eindpaper van 2000 woorden (30% van het eindcijfer)

 • Een groepspresentatie in de bijeenkomst van Week 10 waarbij de individuele inbreng van de student wordt beoordeeld (10% van het eindcijfer)

 • Een schriftelijke individuele verantwoording van en reflectie op het verloop van het groepsproject van 800 woorden (10% van het eindcijfer)

 • De herkansing bestaat uit twee afzonderlijke papers van in totaal 4000 woorden. (De verhouding is 50% bij ieder paper)

Inleverprocedures
Zie Brightspace voor de deadlines en de inleverprocedure.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens werkcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Zie Brightspace

Werkboek:
Geen

Reader:
Geen

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A. Ellian

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.29

 • Bereikbaarheid: maandag 14.00 - 16.00 uur

 • Telefoon: 071 - 527 75 48 (secretariaat)

 • E-mail: a.ellian@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de Rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen