Studiegids

nl en

Practicum: Geschiedenis van rechtsfilosofie en ethiek

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In dit vak krijgen de studenten een overzicht van de belangrijkste rechtsfilosofische benaderingen van de Oudheid tot op heden. Dit overzicht wordt verworven door lezing van de primaire bronnen —de Grote Werken— en niet door de bestudering van secundaire literatuur. De ervaring leert dat de bestudering van secundaire literatuur niet tot werkelijk begrip leidt. Het enige wat tot echt inzicht leidt is het zelf lezen van de primaire bronnen. Dat is weliswaar moeilijker, maar het is zeker de moeite waard! Uiteraard kan in tien weken maar een beperkt aantal werken worden gelezen. Welke dat zijn varieert ieder jaar enigszins. Men moet denken aan de werken van Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino, Luther, Calvijn, Machiavelli, Grotius, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Blackstone, Hegel, Tocqueville, Marx, Dicey, Heidegger, Scheler, Kelsen, Hart, Dworkin, etc.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is, de student analytische vaardigheden bij te brengen in het bestuderen en het kritisch becommentariëren van klassieke en moderne rechtsfilosofische teksten. Tevens beoogt het vak de student een historisch en systematisch overzicht te verschaffen van de wijsgerige grondslagen, idealen en achtergronden van het recht.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Na afronding van het vak heeft de student theoretische kennis van het begrippenkader, de idealen en de kennistheoretische en normatieve uitgangspunten die het denken over recht, orde en vrijheid beheersen. Ook heeft hij/zij inzicht in de praktische draagwijdte van deze theoretische opvattingen en leerstukken. Bovendien is de student in staat zelfstandig en kritisch te reflecteren op actuele vraagstukken in relatie tot het wezen van recht en rechtsvinding, meer bepaald: op de wetenschappelijke, ethische en politieke dimensies daarvan.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Tien wekelijkse werkgroepen van vier uur elk. De colleges vinden plaats in de vorm van een Socratisch gesprek.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Iedere week dient bij aanvang van het college een korte paper te worden ingeleverd, waarin een door de docent gestelde vraag over de te lezen stof is beantwoord. Alle papers worden becijferd. Het gemiddelde van alle papers is de helft van het eindcijfer.

 • De andere helft van het eindcijfer komt tot stand middels een mondeling of schriftelijk tentamen. Dit laatste is ter beoordeling aan de docent en afhankelijk van het aantal studenten.

Inleverprocedures
Via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof van de eindtoets behoort alle verplichte literatuur, en al hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) indien het tentamen schriftelijk wordt afgenomen. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

N.B.: dit geldt alleen wanneer er een schriftelijk tentamen is. Zie onder toetsvorm(en).

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Primaire literatuur: zie Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. A.A.M. Kinneging

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.39

 • Bereikbaarheid: maandag en dinsdag

 • Telefoon: 071 - 527 89 34

 • E-mail: a.a.m.kinneging@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen