Studiegids

nl en

Ethiek (LAW)

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Dit vak biedt een korte inleiding tot de contemporaine wijsgerige ethiek. Daartoe verkent het de mogelijkheden én de beperkingen van het traditionele denken.

In de inleiding staan vier grote werken centraal: Nietzsche's Geboorte van de tragedie (1872), Augustinus’ Belijdenissen (403), Kierkegaards Filosofische kruimels en Vrees en beven (beide 1843) en Bubers Ik en Jij (1923).

Het werk van deze vier is zeer verschillend, maar stelt toch ook overeenkomstige fundamenteel-wijsgerige vragen aan de orde; vragen die voor ethiek én recht van cruciale en beslissende betekenis zijn en te maken hebben met de eindigheid en de tragische dimensie van het bestaan. Kan het morele en juridische oordeel gezien worden als een esthetisch of tragisch oordeel? Hoe verhoudt de democratie zich tot de tragische bestaansdimensie en wat betekent dit voor de ziel en het geweten van de democratische mens? Het werk van bovenstaande denkers inspireert tot de ontwikkeling van een recht dat open staat voor de dynamiek van het leven en de menselijke existentie: voor een rechtsvinding als schepping van vorm, die beter kunst genoemd kan worden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is de student bekend te maken met de categorie van het tragische en de filosofische achtergronden daarvan. Schijnbaar staat de tragedie diametraal tegenover moraal en recht. Waar de tragedie de grillige breuklijnen en troebele wateren van denken en doen confronteert, bewegen recht en moraal in ándere richting, naar heldere orde, herstel en behoud. Tóch moeten beide in samenhang worden bezien, zoals in deze collegereeks geleerd wordt.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Doelstelling van de reeks: niet alleen grondig kennis te nemen van de vier wijsgerig-ethische posities, maar ook te leren zelfstandig na te denken over hun onderlinge verhouding. Bovendien willen we leren in relatie tot de literatuur de eigen plaats te bepalen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5.

 • Namen docenten: dr. T.J.M. Slootweg

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestudering van de voorgeschreven studiestof.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)
Take home tentamen met essayvragen dat in Brightspace kan worden ingeleverd

Inleverprocedures
Inleveren via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, die op Brightspace wordt aangegeven.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Zie Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.J.M. Slootweg

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.35

 • Telefoon: 071 - 527 89 34

 • E-mail: t.j.m.slootweg@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Rechtsfilosofie

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: rechtsfilosofie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.