Studiegids

nl en

Capita Selecta Ondernemingsrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht komen tijdens de (tien) bijeenkomsten ondernemingsrechtelijke thema’s aan de orde die zijn gekozen op basis van criteria als actualiteit, complexiteit, counterintuitivity, maatschappelijke relevantie, en samenhang met andere rechtsgebieden. Daarmee heeft het vak tot doel een aantal ondernemingsrechtelijke thema’s op academische wijze en in een breed perspectief aan de orde te stellen.

De thema’s die in het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht aan de orde komen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op onderwerpen als aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en doorbraak van aansprakelijkheid in concernverhoudingen (mede in hun onderlinge samenhang), de betekenis van de factor ‘arbeid’ (ondernemingsraad en vakbonden) binnen het ondernemingsrecht, concernvorming en concernvormen, de Ondernemingskamer als ondernemingsrechtelijk ‘motorblok’, vragen rond organieke medezeggenschap (in Nederland de zogenoemde structuurregeling) en (corporate) governance mede tegen de achtergrond van duurzaamheid en ondernemingsrecht. Denk bij dit laatste ook aan onderwerpen zoals corporate climate litigation of de maatschappelijke onderneming. .

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na het volgen van het vak Capita Selecta Ondernemingsrecht

 • heeft een student kennis van de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht;

 • heeft een student inzicht in de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht op het gebied van een aantal specifieke ondernemingsrechtelijke thema’s;

 • kan een student deze kennis van de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht en dit inzicht in de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht op het gebied van een aantal specifieke ondernemingsrechtelijke thema’s toepassen en uitleggen; en

 • kan een student deze kennis van de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht en dit inzicht in de stand van de ontwikkeling van het Ondernemingsrecht op het gebied van een aantal specifieke ondernemingsrechtelijke thema’s in het perspectief plaatsen van de maatschappelijke relevantie van het Ondernemingsrecht en de samenhang van het Ondernemingsrecht met andere rechtsgebieden en daarover beargumenteerd een standpunt innemen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: diverse docenten van de afdeling Ondernemingsrecht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voorbereiding van de gecombineerde hoorcolleges/werkgroepen, met het doel te kunnen deelnemen aan de discussie. Er zijn twee gecombineerde colleges per week waarvoor studenten moeten voorbereiden. Omdat het vak slechts vijf weken duurt, wordt van studenten een goede voorbereiding verwacht.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk tentamen (eventueel bij de herkansing een mondeling tentamen in geval van weinig herkansers).

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte (Nederlandse en Engelstalige) literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: via secretariaat Ondernemingsrecht

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer B2.43

 • Bereikbaarheid: telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7234 / 7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7235 / 7401

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen