Studiegids

nl en

Verdieping Bestuursprocesrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Effectieve rechtsbescherming tegen de overheid is een fundamenteel recht, beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de Europese Unie. Hoe die rechtsbescherming vorm krijgt, is echter geen vaststaand gegeven. Zij verschilt per land, afhankelijk van historie, rechtscultuur en politiek en het vertrouwen dat de samenleving in de verschillende staatsmachten stelt. In dit vak wordt u diepgaande kennis van het Nederlandse bestuursprocesrecht bijgebracht, waarbij veel aandacht uitgaat naar de achtergrond van deze procesregels en de constitutionele context waarbinnen ze functioneren. Zo leert u complexe leerstukken toepassen op bekende casus, maar krijgt u ook inzicht in de mogelijkheden om die leerstukken op nog onbekende casus toe te passen en om het leerstuk zelf ter discussie te stellen.

Kennis van en inzicht in het bestuursprocesrecht is van groot belang voor de praktijk. U moet weten in welke fase van het geschil u wat naar voren kunt brengen, welke risico’s u loopt als u gaat procederen en wat u bij de rechter succesvol kunt vorderen, zodat u ook weet wat uw winstkansen zijn. Het vak bouwt voort op het bachelorvak bestuursprocesrecht. Dat betekent dat het systeem van rechtsbescherming, de organisatie van het proces en de hoofdregels bekend worden verondersteld. Het vak verdiept en nuanceert de toepassing van die hoofdregels en legt het accent op leerstukken die van grote invloed zijn op de effectuering van individuele rechten. Zo is er veel aandacht voor de toegang tot procedures, de omvang van het geding, het bewijsrecht, de aard van de rechterlijke toetsing en de mogelijkheden het geschil definitief te beslechten. U wordt uitgedaagd deze leerstukken vanuit het perspectief van zowel de belanghebbende (burger, bedrijf of belangenorganisatie), het bestuursorgaan als de rechter te benaderen. Zo leert u op de reacties van andere actoren te anticiperen en te reageren en een processtrategie te ontwikkelen.

In dit vak worden verschillende onderwijsvormen gehanteerd. De studiestof wordt wekelijks aan de hand van diverse kennisclips toegelicht. Vervolgens gaat u zelf met deze stof aan de slag, door te reflecteren op richtinggevende vragen en het aangeboden materiaal. Elke student schrijft (in groepsverband) daarover eenmaal een schriftelijke reflectieverslag, aan de hand waarvan de docent het hoor-/reflectiecollege voorbereidt. In het reflectiecollege bestaat de ruimte om vragen en discussiepunten op te werpen, aanvullende informatie te vragen en om een verband te leggen met de actualiteit. In de werkcolleges staat de toepassing van het procesrecht op complexe casus centraal. Deze colleges geven een concrete voorbereiding op de eindopdracht, waarin u aan de hand van een complexe casus een beroepschrift en een procesadvies aan een cliënt schrijft.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is dat studenten grondige kennis verwerven van de regels van het bestuursprocesrecht, inzicht verkrijgen in de achterliggende theoretische leerstukken, de procesregels kunnen toepassen op complexe onbekende casus en hun processtrategie kunnen analyseren en evalueren.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Inhoudelijk:
1. De student heeft grondige kennis van de regels van de centrale thema’s in het Nederlandse bestuursprocesrecht en heeft diepgaand inzicht in de achtergrond van die regels.
2. De student is in staat de regels van het bestuursprocesrecht in een historische ontwikkeling te plaatsen en heeft inzicht in ontwikkelingen die in de toekomst worden verwacht.
3. De student heeft diepgaand inzicht in de functie van het rechterlijk proces en de resultaten die met het proces kunnen worden bereikt.
4. De student kan het bestuursprocesrecht toepassen op complexe onbekende casus.
5. De student is in staat een subjectief standpunt in te nemen en daarbij aan te geven in welke mate dat standpunt objectief gezien kans van slagen heeft.
6. De student heeft inzicht in processtrategie; hij of zij kan de eigen strategie als ook de (te verwachten) reacties van andere actoren in het proces analyseren en evalueren.

Vaardigheden:
1. De student is in staat aan de hand van een probleemstelling een actueel wetenschappelijk debat over inrichting en vormgeving van het bestuursprocesrecht te analyseren tegen de achtergrond van de historische ontwikkeling van het bestuursprocesrecht.
2. De student is in staat de studiestof toe te passen op complexe casus en, vanuit het begrip van het systeem en de achtergrond van de regels, originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen.
3. De student is in staat een beroepschrift te schrijven.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Kennisclips

 • Diverse leerstukken worden wekelijks ontsloten door middel van kennisclips.

Reflectiecolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: o.a. prof. mr. dr. Y.E. Schuurmans & mr. R. Kegge

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: o.a. prof. mr. dr. Y.E. Schuurmans & mr.dr. C.A. Schreuder

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Paper (deeltoets die voor 30% het eindcijfer bepaalt). Deze deeltoets kan niet worden herkanst; compensatie van een onvoldoende deeltoets door de eindopdracht is mogelijk.

 • Eindopdracht, bestaande uit een beroepschrift en een procesadvies (eindtoets die voor 70% het eindcijfer bepaalt). De eindtoets kan worden herkanst indien voor het vak als geheel een onvoldoende als eindcijfer is behaald. Deelname aan de eerste eindtoets vormt daarvoor een voorwaarde.

Behaalde deelcijfers blijven enkel geldig gedurende het lopende studiejaar.

Inleverprocedures

 • De inleverprocedures worden via Brightspace bekendgemaakt

Examenstof

 • Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoor- en werkcolleges.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Damen e.a., Bestuursrecht deel 2. Rechtsbescherming tegen de overheid. Bestuursprocesrecht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, laatste druk

 • T. Barkhuysen e.a. (red.), AB Klassiek (achtste druk), Deventer: Kluwer 2022 (dit boek is tevens verplichte literatuur voor het vak Overheidsaansprakelijkheid)

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: prof. mr. Y.E. Schuurmans

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: kamer B1.30

 • Telefoon: 071-5278924

 • E-mail: y.e.schuurmans@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en Bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen