Studiegids

nl en

Vreemdelingenrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Voltooide bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Toegelaten tot de master Staats- en bestuursrecht.

Beschrijving

De toegang en het verblijf van vreemdelingen in Nederland is een onderwerp dat veel in de publieke en politieke belangstelling staat. Het Nederlandse vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht dat in toenemende mate wordt beïnvloed door internationale mensenrechtenverdragen en het recht van de Europese Unie. Dientengevolge is de beleidsvrijheid voor een eigen nationaal beleid beperkt. Het gebonden keuzevak Vreemdelingenrecht geeft inzicht in de gelaagde structuur van het vreemdelingenrecht en gaat nader in op de verhouding tussen het prerogatief van de staat om toelating en verblijf van vreemdelingen te reguleren en de individuele rechtsbescherming van de vreemdeling.

Verschillende substantieve aspecten van het vreemdelingenrecht komen in dit vak aan de orde. Voor wat betreft het asielrecht zullen de verschillende gronden voor het verlenen van internationale bescherming en de asielprocedure worden besproken. Buiten het asielrecht is gezinsleven de meest voorkomende reguliere toelatingsgrond. Bij de bespreking hiervan zal worden ingegaan op de verschillende vormen van gezinshereniging, zoals die voortkomen uit het EU-recht en zijn geïmplementeerd in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Indien wordt vastgesteld dat een vreemdeling niet in aanmerking komt voor rechtmatig verblijf in Nederland, dient deze het land te verlaten. De regels met betrekking tot vreemdelingenbewaring en terugkeer komen in het vak aan de orde. Ook wordt ingegaan op het nationaliteitsrecht. Bijzonder aan het nationaliteitsrecht is dat het in veel mindere mate wordt beïnvloed door het internationale en Europese recht dan in andere onderdelen van het vreemdelingenrecht het geval is. Daarnaast is bij de bespreking van deze onderwerpen voortdurend aandacht voor procedurele aspecten en wordt ingegaan op de verhouding tussen vreemdeling, bestuur en rechterlijke macht.

De behandeling van het vak is probleemgericht en bestaat uit een inleidend college en vervolgens thematische hoorcolleges en werkgroepen. Via Brightspace worden casusopdrachten verstrekt die in de vorm van een moot court in de werkgroep door studenten worden uitgewerkt. In de loop van het vak wordt een gastcollege georganiseerd waarin personen uit de rechtspraktijk vertellen over hun werk en over hun rol in het vreemdelingenrecht. Tijdens het vak wordt van de deelnemers een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de rechtspositie van de vreemdeling in het vreemdelingenrecht, de structuur van het Nederlandse vreemdelingenrecht en de verhouding van dit rechtsgebied tot het internationale en Europese recht.

Na afronding van het vak kan de student:
Kennis en inzicht

 • Kennis tonen van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, in het bijzonder daar waar het gaat om de verhouding tot het bestuursrecht.

 • Inzicht tonen in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de verhouding tussen de individuele rechtspositie van de vreemdeling en de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur.

 • Een duidelijk inzicht bieden in en kennis van de wijze waarop het internationale en Europese recht het Nederlandse vreemdelingenrecht beïnvloedt en vormt.
  Toepassen kennis en inzicht

 • Kernproblemen binnen het vreemdelingenrecht analyseren in het licht van (inter)nationale en Europees rechtelijke literatuur, rechtspraak en regelgeving.

 • Vanuit een specifieke belangenbehartiging (vreemdeling of staat) een casus oplossen met betrekking tot de rechtspositie van de vreemdelingen.
  Oordeelsvorming

 • Zich een oordeel vormen of de vraag of een vreemdeling recht heeft op verblijf en van welke factoren deze rechtsvraag afhankelijk is.
  Communicatie

 • De resultaten van het eigen onderzoek op het gebied van de vreemdelingenwetgeving schriftelijk en mondeling helder en op wetenschappelijke wijze presenteren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: dhr. dr. M.A.K. Klaassen en gastdocent

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: dhr. dr. M.A.K. Klaassen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: casus voorbereiden

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen gastspreker wordt later bekend gemaakt

 • Aanwezigheidsplicht (status: praktische oefening)

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Presentatie voor moot court sessie tijdens werkgroep (20%), zgn. praktische oefening

 • Twee papers (pleitnota's) van 1.500 woorden voor onderwerpen waarvoor geen presentatie wordt gegeven (2 x 40% = 80%).

 • Aanwezigheid bij de hoorcolleges en werkgroepbijeenkomsten is vereist

Inleverprocedures
Papers via Brightspace aanleveren.

Opdrachtenstof
Tot de opdrachtenstof behoort de voorgeschreven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • K. Zwaan e.a., Nederlands Migratierecht, 4e editie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2022

 • Verdere literatuur nader te bepalen

Reader:
Niet van toepassing.

Aanbevolen studiemateriaal
Via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. M.A.K. Klaassen

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, kamer C102

 • Bereikbaarheid: van maandag t/m vrijdag

 • Telefoon: 071 - 527 7420

 • E-mail: m.a.k.klaassen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 8917

 • E-mail staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen