Studiegids

nl en

Privatissimum en practicum: Bestuursrechtelijke vraagstukken

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Introductie
De afwikkeling van grote maatschappelijke crises zoals de Toeslagenaffaire, de stikstofcrisis en de vluchtelingencrisis is in belangrijke mate afhankelijk van het bestuursrecht. Tegelijkertijd hebben deze crises zelf ook weer hun weerslag op de fundamenten van dit recht. Zo heeft de wetgever zich naar aanleiding van de Toeslagenaffaire de vraag gesteld of het bestuursrecht nog voldoende materiële waarborgen biedt om de burger adequaat te beschermen tegen de overheid, teneinde soortgelijke affaires te voorkomen. In dat verband is het afgelopen jaar onder meer het wetsvoorstel ‘‘Versterking waarborgfunctie Awb’’ in pre-consultatie gegaan. Hierin worden een groot aantal aanpassingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voorgesteld, die tezamen beogen de menselijke maat van het bestuursrecht te vergroten en de overheid ‘’meer responsief’’ te maken. Dit is een van de meest ambitieuze bestuursrechtelijke wetgevingsoperaties sinds de codificatie van de Awb.

Bezien tegen deze achtergrond kan worden gesteld dat het bestuursrecht sterk in beweging is. In het vak ‘‘Bestuursrechtelijke vraagstukken’’ staat deze ontwikkeling centraal. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan maatschappelijke vraagstukken waarin het bestuursrecht een belangrijke rol speelt. Tevens wordt stilgestaan bij de theoretische grondslagen van het algemeen bestuursrecht. In dat verband zal vanzelfsprekend ook het Europees recht – waaronder begrepen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en Unierecht – aan bod komen.

Opzet van het vak
Het onderwijs voor het vak ‘‘Bestuursrechtelijke vraagstukken’’ bestaat uit plenaire sessies in combinatie met kleinschalige tutorials. Tijdens de plenaire sessies worden, bezien tegen actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur, de grondslagen van het algemeen bestuursrecht nader uitgediept. In dat verband zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan het functioneren van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, zowel in onderlinge samenhang, alsook afzonderlijk. Op deze manier vormen de plenaire sessies een verdieping van de kennis die in de bachelorfase en eerder in de master, in het bijzonder in het vak het Privatissimum practicum constitutionele vraagstukken in Europese Context, is opgedaan. Tijdens de tutorials zullen de inzichten die in de plenaire sessies zijn verworven ten aanzien van actuele bestuursrechtelijk thema’s, zoals de 'Dataficatie en de rechtsstaat’ en ‘De bescherming van kwetsbare belangen binnen het bestuursrecht’, verder worden uitgediept. De studenten zullen actief uitgedaagd worden om ten aanzien van dergelijke thema’s zelfstandig onderzoek te doen, dit vanuit verschillende invalshoeken te bestuderen en hierop te kritisch te reflecteren.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Dit vak is zowel theoretisch-verdiepend evenals praktisch van aard. In de eerste plaats beoogt het vak u grondige kennis bij te brengen over de grondslagen van het algemeen bestuursrecht - met inbegrip van de Europeesrechtelijke dimensie hiervan - en u hierop kritisch te laten reflecteren. Daarbij is veel plaats ingeruimd voor het bediscussiëren van de actualiteiten, al dan niet aan de hand van vooraf door studenten voorbereide schriftelijke stukken. Daarnaast beoogt dit vak u onderzoeks- schrijf- en spreekvaardigheden bij te brengen die noodzakelijk zijn in de bestuursrechtpraktijk. Op die manier vormt het vak een belangrijke verdieping van de bestuursrechtelijke kennis die in de bachelorfase en voorgaande vakken in het mastercurriculum is opgedaan en bereidt het u voor op de moderne bestuursrechtpraktijk.

Na afronding van het vak:

 • heeft u grondige kennis over de grondslagen van het Nederlands bestuursrecht;

 • heeft u inzicht verworven in de wijze waarop het Nederlands bestuursrecht de afgelopen jaren is geresponsiveerd;

 • bent u in staat om op basis van recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur te reflecteren op eigentijdse bestuursrechtelijke vraagstukken;

 • bent u in staat te omschrijven hoe het Europees recht het algemeen bestuursrecht beïnvloedt;

 • bent u in staat om zelfstandig een gemotiveerd standpunt in te nemen ten aanzien van rechtelijke uitspraken waarin juridische vragen aan de orde zijn die onder meer zien op de Europese beïnvloeding van het Nederlands bestuursrecht;

 • bent u in staat om verworven onderzoeksresultaten op heldere, kernachtige en compacte wijze te presenteren in woord en geschrift, met verantwoording van geraadpleegde rechtsbronnen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Plenaire sessies

 • Aantal à 2 uur: 9.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Tutorials

 • Aantal à 2 uur: 8.

 • Namen docenten: nader bekend te maken.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Brightspace.

Voor zowel de plenaire sessies als de tutorials geldt dat actieve participatie én literatuur- en jurisprudentiestudie vereist zijn.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

Het eindcijfer van het vak wordt bepaald door:

 • Het schrijven van verschillende stukken, waaronder in ieder geval een annotatie over een recente uitspraak die betrekking heeft op het tutorial-thema (80%);

 • Het mondeling presenteren van analyses en onderzoeksbevindingen (10%) en participatie in de plenaire sessies en/of tutorials (10%).

 • De aanwezigheidsregeling Masterspecialisatie Staat- en bestuursrecht is van toepassing (zie Brightspace). Bovendien zijn alle onderdelen van de toetsing verplicht om het vak te halen.

De cijfers van de schriftelijke opdrachten en de praktische oefeningen zijn alleen geldig tijdens het lopende studiejaar. Indien het vak na afloop van het studiejaar nog niet is behaald, komen de behaalde deelcijfers te vervallen. Let op: herkansing van de deelopdrachten en de praktische oefeningen is niet mogelijk.

Inleverprocedures
Via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, zoals nader aangegeven op Brightspace, en hetgeen tijdens het onderwijs is besproken.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • Diverse artikelen, boekhoofdstukken, eventueel ook blogbijdragen en andere publicaties en rechtspraak, opgenomen op Brightspace of op te zoeken in de (online) bibliotheek.

Werkboek en reader:

 • Niet van toepassing (opdrachten worden gepubliceerd op Brightspace).

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Middels aanmelding voor de plenaire sessies in MyStudymap krijg je toegang tot Brightspace. De inschrijving voor de tutorials op onderwerp loopt via Brightspace. Vlak voor de start van het onderwijs zal hier meer informatie over volgen op Brightspace.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. F. Çapkurt

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Publiekrecht

 • Telefoon: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen