Studiegids

nl en

Wetgevingsvraagstukken

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Wetgeving is in continentale rechtssystemen, zoals Nederland, de primaire bron van rechtsvorming. Begrip van dit verschijnsel is van groot belang om weldoordacht en kritisch op het systeem van het recht te kunnen reflecteren. De actualiteit laat dat duidelijk zien. De Toeslagenaffaire heeft onder meer laten zien dat als de kwaliteit van de wetgeving te wensen overlaat, burgers daarvan ernstig de dupe kunnen worden.

De snel groeiende hoeveelheid literatuur over wetgeving en reguleringstechnieken in bredere zin weerspiegelt de veelheid aan wetgevingswetenschappelijke, theoretische inzichten die zich in de afgelopen decennia over het onderwerp hebben gevormd. In dit vak raakt u vertrouwd met deze literatuur en haar praktische toepassingsmogelijkheden. Ieder jaar heeft de cursus een aan de actualiteit ontleend accent.

Aangezien in wetgevingsprocessen de juridische, politieke, economische en sociale dimensies samenkomen, is wetgevingsleer van nature een multidisciplinair vak. Bij de literatuurkeuze, tijdens de werkcolleges en bij het geven van feedback op de opdracht zal dit ook tot uiting komen. Naast de werkcolleges buigt u zich over een actueel wetgevingsprobleem en lost u dit in de vorm van een praktijkgerichte opdracht op. Door de combinatie van theoretische beschouwingen en een praktijkgerichte opdracht krijgt u een verdiept inzicht in de rol van wetgeving binnen het systeem van het recht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Wetgevingsvraagstukken beoogt u vertrouwd te maken met de theorie en praktijk van het vaststellen van regelgeving in Nederland. Via kennismaking met verschillende onderdelen van de wetgevingswetenschap (wetgevingstheorie, wetgevingsprocessen, wetgevingsmethoden en wetgevingstechniek) krijgt u een verdiept inzicht gegeven in de wijze en betekenis van rechtsvorming via wetgeving. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan processen van veellagig wetgeven in de unierechtelijke rechtsorde.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Na afronding van het vak heeft u kennis van de verschillende onderdelen van de wet- en regelgevingswetenschap en inzicht in de wijze en betekenis van rechtsvorming via wetgeving, en de op dit gebied bestaande (theoretische en praktische) inzichten en regels. U bent tevens in staat om zelfstandig en creatief bij te dragen aan het oplossen van wetgevingsvragen zoals die zich in de rechtspraktijk in verschillende contexten voordoen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): Prof. mr. L.F.M. Verheij/Prof. dr. Wim Voermans

 • Vereiste voorbereiding door studenten: een schriftelijke wetgevingsopdracht (vorm nader te bepalen).

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Tussentijds schriftelijk werk (30% van het eindcijfer)

 • Een schriftelijk tentamen (70% eindcijfer).

 • Alleen het schriftelijk (eind)tentamen (70%) kan worden herkanst, het cijfer van het tussentijds schriftelijk werk (30%) blijft gelden voor het hertentamen (en geldt slechts gedurende het studiejaar).

 • Het kan voorkomen dat het hertentamen mondeling wordt afgenomen.

Inleverprocedures
Zie Brightspace

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens werkcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Bijzonderheden
Tijdens het tentamen is het aanbevolen om naast uw wetboeken ook te beschikken over de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Zie het blokboek op Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen