Studiegids

nl en

Strafrechtelijk bewijs

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (Zie OER).

Beschrijving

Een belangrijk onderdeel van het stafprocesrecht is het bewijsrecht. Hiermee wordt gedoeld op het samenstel van in de wet opgenomen en in de praktijk gegroeide regels die de bewijsbeslissing in het strafproces normeren. In dit vak wordt ingegaan op de kenmerken van het Nederlandse wettelijk bewijsstelsel en de eisen die het strafrechtelijk bewijsrecht in de wet en jurisprudentie stelt, om deze vervolgens vanuit verschillende perspectieven te bestuderen en problematiseren. In dit verband is er in dit vak ruimschoots aandacht voor de interdisciplinaire dimensie van strafrechtelijk bewijzen en de theorievorming over bewijs uit andere disciplines zoals de rechtspsychologie, de epistemologie en de criminalistiek. Tevens is er in dit verband aandacht voor de grondslagen van het strafrecht, de invloed van supranationaal recht op het terrein van het strafrechtelijk bewijsrecht en bewijsregels uit andere jurisdicties.

Leerdoelen

Doel Het doel is u meer diepgaand inzicht verschaffen in het strafrechtelijk bewijsrecht en de onderliggende concepten van ‘bewijs’ en ‘bewijzen’

Een opsomming van de leerdoelen:

 • U kunt aan de hand van gangbare begrippen en theorieën de aard en bijzonderheden van strafrechtelijke bewijzen beschrijven en problematiseren;

 • U kunt ontwikkelingen op het terrein van het strafrechtelijk bewijsrecht en gangbare werkwijzen in de strafrechtspraktijk analyseren en problematiseren vanuit de (interdisciplinaire) theorievorming over feitenonderzoek en bewijs;

 • U kunt in een complexe casus het strafrechtelijk bewijsrecht toepassen, beslissingen over het bewijs motiveren en beoordelen of een klacht over de bewijsmotivering in cassatie kans van slagen heeft;

 • U kunt verschillen beschrijven tussen bewijsregels en benaderingswijzen van bewijs in verschillende jurisdicties en mede in dat licht beschrijven en analyseren hoe het Nederlandse bewijsstelsel en het bewijsrecht worden beïnvloed door het EU-recht en het EVRM.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: mr. dr. Samadi en anderen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie te bestuderen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 3

 • Namen docenten: mr. dr. M. Samadi

 • Vereiste voorbereiding door studenten: voor deelname aan de werkgroep is vereist dat u zich grondig heeft voorbereid door bestudering van de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie en voorafgaand aan de werkgroepen enkele casus, zaken of stellingen te bestuderen. Van u wordt een actieve bijdrage aan de werkgroepen verwacht.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (80%)

 • Schriftelijke opdracht (20%)

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens de onderwijsbijeenkomsten.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • J.F. Nijboer/P.A.M. Mevis, J.S. Nan en J.H.J. Verbaan, Strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen: Ars Aequi, laatste druk.

 • Nader te bepalen studiemateriaal in de vorm van artikelen en jurisprudentie. Via Brightspace zal een lijst beschikbaar worden gesteld.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. M. Samadi

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Kamer: B3.29

 • Bereikbaarheid: tijdens spreekuur (zie Brightspace)

 • Telefoon: (071) 527 5309

 • E-mail: m.samadi@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Straf- en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden secretariaat: 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 7324

 • E-mail: strafrechtalgemeen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen