Studiegids

nl en

Criminologie Voor Juristen

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Ba 1 Inleiding Strafrecht of voorheen: Ba1 Straf- en Strafprocesrecht.

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding tot de Criminologie: de wetenschap die de omvang, aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat, bijvoorbeeld door preventie en bestraffing. Criminologisch inzicht verschaft juristen een brede kijk op criminaliteit en regelovertreding en hoe daar vanuit verschillende perspectieven naar gekeken kan worden. Een dergelijk inzicht is met name van belang voor juristen met een beoogde specialisatie in strafrecht of in het jeugdrecht. Op een toegankelijke manier wordt ingegaan op vragen als: wat is criminologie, wat is criminaliteit, hoe kunt u crimineel gedrag wetenschappelijk onderzoeken en op welke manier is de aard en omvang daarvan te meten? Daarbij komt ook de vraag aan bod hoeveel criminaliteit Nederland kent en hoe dit zich verhoudt tot andere landen. Aan de hand van verschillende typen nationaal en internationaal criminologisch onderzoek komen specifieke vormen van criminaliteit aan de orde, zoals geweld en overlast. Ook wordt ingegaan op wetgeving en beleid om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen, waarbij de nadruk zal liggen op de rol van de politie, het OM en de rechterlijke macht. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. Alle opdrachten tezamen worden ingeleverd als portfolio.

Leerdoelen

Doel van het vak: Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • u kunt de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie uitleggen;

 • u kunt onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie

 • u kunt basale methodologische noties van criminologisch onderzoek uitleggen en op grond daarvan bestaand onderzoek kritisch beoordelen;

 • u kunt informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard, omvang en aanpak van criminaliteit en deze verbinden met de centrale theoretische noties in de criminologie.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • De hoorcolleges en de werkgroepen van dit vak worden fysiek - en niet online - aangeboden.

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent: prof. dr. P. Nieuwbeerta

 • Vereiste voorbereiding door studenten: verplichte stof lezen

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Docent: prof. dr. P. Nieuwbeerta

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zelfstandig werken aan opdrachten voorafgaand aan de werkgroep

 • Aanwezigheid in de werkgroep is verplicht.

 • Vragen over het vak kunnen gesteld worden tijdens de werkgroepen, maar tijdens de looptijd van het vak ook is er een wekelijks spreekuur waar studenten terecht kunnen met vragen. Aanmelden is hiervoor noodzakelijk, minstens 24 uur van tevoren via keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

 • NB: dit vak heeft de status van praktische oefening.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Een schriftelijk eindtentamen (70% van het eindcijfer)

 • Een individueel portfolio met werkgroepopdrachten (30% van het eindcijfer)

 • Beide onderdelen (zowel de wekelijkse opdrachten als het tentamen) moeten met een voldoende (minimaal een 5,5) worden afgerond om het vak te kunnen halen. Indien een van de deelcijfers onvoldoende is dan kan het eindcijfer dat wordt geregistreerd maximaal een 5 zijn.

 • Er bestaat één herkansingsmogelijkheid voor het tentamen. Bij het behalen van een onvoldoende voor het geheel van de opdrachten zal eveneens één herkansingsmogelijkheid worden geboden. Met andere woorden, een onvoldoende voor het ene onderdeel kan niet worden gecompenseerd met een voldoende voor het andere onderdeel.

 • Er bestaat één herkansingsmogelijkheid voor het tentamen. Bij het behalen van een onvoldoende voor het geheel van de opdrachten zal eveneens één herkansingsmogelijkheid worden geboden.

 • Deelcijfers voor het tentamen respectievelijk de werkgroep zijn slechts gedurende het lopende academisch jaar geldig en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar.

Inleverprocedures

 • Tussentijdse huiswerkopdrachten via Brightspace en Turnitin

Examenstof
Alle voorgeschreven literatuur (boek & alle aanvullende teksten op Brightpace) inclusief de stof (inclusief beeld en audio-materiaal) zoals aan de orde gekomen tijdens hoor- en werkcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

 • Boone, M. en Brants, C., Criminologie en Strafrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (laatste druk).

 • Dijk, J.J.M. van, Huisman, W., & Nieuwbeerta, P. Actuele criminologie, Den Haag: Sdu Uitgevers (laatste druk).

 • Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Werkboek

 • Wordt gepubliceerd op Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.00 – 16.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7324

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen