Studiegids

nl en

Immigratierecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Migratie is een hoog actueel thema dat bijna dagelijks in het nieuws is. Het gaat vaak om grote vraagstukken zoals hoe we in Europa en Nederland om gaan met mensen die bescherming zoeken tegen oorlog en vervolging in hun land van herkomst of over de vraag of Nederland meer of juist minder migranten zou moeten toelaten en op grond van welke criteria en overwegingen. Maar ook individuele zaken komen regelmatig in de media, zoals de vraag wat te doen met bepaalde kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en ingeburgerd maar volgens de geldende regels geen recht hebben om hier te blijven. Al deze vragen hebben te maken met het immigratierecht. Bespreking van de actualiteit is een belangrijk onderdeel van de cursus immigratierecht. De studenten worden gestimuleerd om hier actief aan deel te nemen.

Immigratierecht is een boeiend maar ook complex rechtsgebied, mede door de invloed van het EU-recht en internationaal recht. In deze cursus wordt ingegaan op de centrale thema’s binnen het Nederlandse immigratierecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden onderwerpen als asiel, gezinshereniging en arbeidsmigratie besproken. Voor een gastcollege worden sprekers uitgenodigd die over hun dagelijkse werk komen vertellen. In de voorgaande jaren waren dit asieladvocaten, medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook wordt een bezoek gebracht aan een rechtbank waar een zittingsdag wordt bijgewoond. Op deze manier is er, naast de uitleg van het vreemdelingenrecht, ook aandacht voor immigratierecht in de praktijk en de carrièremogelijkheden binnen dit rechtsgebied.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Doel van het vak is: studenten via een casusgerichte benadering inzicht te verschaffen in het vreemdelingenbeleid, de structuur van de Nederlandse en Europese vreemdelingenwetgeving en rechtspraak, alsmede in de positie van het individu in dit rechtsgebied

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt onderscheid maken tussen het reguliere immigratierecht en het asielrecht.

 • U kunt uitleggen hoe het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving in elkaar zit.

 • U kunt toelichten op welke manier het Europese recht het Nederlandse immigratierecht beïnvloedt en vormt.

 • U kunt de belangrijkste vreemdelingrechtelijke jurisprudentie benoemen en demonstreren wat daarvan de betekenis is voor de individuele rechtspositie van de vreemdeling.

 • U kunt aan de hand van een casus beargumenteren met behulp van nationale en Europeesrechtelijke regelgeving, jurisprudentie en literatuur of en zo ja welk verblijfsrecht moet worden toegekend.

Rooster

Beschikbaar via de website en enkele weken voor aanvang van het vak op Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Het vak bestaat uit 12 bijeenkomsten, waarvan 7 het karakter van een interactief hoorcollege hebben, 2 bijeenkomsten hebben meer het karakter van een werkgroep waar casussen worden besproken, er is 1 vragenuurtje, we hebben 1 gastcollege en 1 bezoek aan de vreemdelingenkamer van de rechtbank Rotterdam.

 • Naam docent: dhr. dr. M.A.K. Klaassen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen literatuur (wordt nader bekendgemaakt op Brightspace) en maken van casusopdracht.

 • Aanwezigheid bij de colleges is verplicht; niet nakoming hiervan kan leiden tot de uitsluiting van het vak.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Gedurende het vak moeten twee verplichte praktische opdrachten worden ingeleverd.

 • Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van twee deeltoetsen: een tentamen (vorm nader te bepalen) (50% van het eindcijfer), de twee opdrachten (elk 20% van het eindcijfer, en een verslag van het bezoek aan de rechtbank (10% van het eindcijfer).

 • Alleen studenten die beide praktische opdrachten en het verslag van het rechtbankbezoek hebben ingeleverd (verplichte onderdelen omdat dit vak een praktische oefening bevat) worden toegelaten tot het tentamen.

 • Studenten van wie het gemiddelde cijfer van het tentamen en het rechtbankverslag lager is dan een 5,5 krijgen de mogelijkheid om het tentamen te herkansen. Alleen studenten die alle schriftelijke opdrachten hebben ingeleverd, hebben toegang tot de herkansing van het tentamen. Het verslag van het rechtbankbezoek kan niet worden herkanst.

 • Eventuele voldoende deelcijfers zijn alleen geldig tijdens het lopende studiejaar. Indien het vak na afloop van het studiejaar nog niet is behaald, komen eventuele voldoende deelcijfers te vervallen.

Inleverprocedures
Brightspace

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en rechtspraak en hetgeen behandeld is tijdens colleges.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • G.G. Lodder, Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, Den Haag: Sdu 2018.

 • Reader (op Brightspace of verkrijgbaar bij Readeronline).

Aanbevolen studiemateriaal
Zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

 • Dr. M.A.K. Klaassen

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer C1.02

 • Telefoon: 071-527 7420

 • Email: m.a.k.klaassen@law.leidenuniv.nlm.a.k.klaassen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Europees recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: 09.00-16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 3596

 • E-mail: europeesrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen