Studiegids

nl en

Politiek Staatsrecht

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Beginselen van de Democratische Rechtsstaat, en bij wijze van niet bindende aanbeveling, Staatsrecht.

Beschrijving

In zijn jaarverslag 2016 constateert de Raad van State dat geleidelijk een breuklijn zichtbaar wordt tussen democratie en rechtsstaat: 'Die bieden een onderscheiden legitimatie van overheidshandelen en -besluitvorming; recht legitimeert vooral continuïteit, democratische besluitvorming legitimeert vooral verandering. Beide vormen werden tot dusver in de gangbare opvatting in Nederland geacht onverbrekelijk verbonden te zijn en geïnstitutionaliseerd in de democratische rechtsstaat. De ontwikkelingen laten echter zien dat beide in de praktijk niet hoeven samen te gaan en met elkaar in botsing kunnen komen.'

Tegen deze algemene achtergrond zullen tijdens het onderwijs in het onderhavige keuzevak achtereenvolgens de volgende onderwerpen de revue passeren: het tweekamerstelsel, de vertegenwoordigende, wetgevende en controlerende taken van het parlement en de aan de begin 2017 ingestelde staatscommissie parlementair stelsel voorgelegde vraag of er veranderingen nodig zijn in de parlementaire democratie. De analyses van de staatscommissie alsmede de voorstellen vormen een centraal thema in de cursus. Aandacht voor de Europese rol van regering en Staten-Generaal is een andere rode draad die door de cursus loopt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is: het verwerven van kennis over en inzicht in de inrichting en het functioneren van de Nederlandse regering en Staten-Generaal, met bijzondere aandacht voor de Europese rol van deze staatsinstellingen.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis over en inzicht in de inrichting van de Nederlandse regering en Staten-Generaal;

 • kennis over en inzicht in het functioneren van de Nederlandse regering en Staten-Generaal;

 • kennis over en inzicht in de Europese rol van de Nederlandse regering en Staten-Generaal.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Seminar (hoor- en werkcollege in één)

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Docent(en): Prof. mr.dr. R. Passchier

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de op Brightspace per week aangegeven verplichte studiestof en het schrijven van een tussentijds schriftelijk werk hierover. Een en ander mede met het oog op de discussie tijdens de seminars.

N.B. Gelet op de opzet van de cursus, alsmede de toetsvorm, is aanwezigheid bij in principe al het onderwijs verplicht.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Vier tussentijdse schriftelijke notities van ca. 1.200 woorden (80%)

 • De mondelinge verdediging van de schriftelijke notities en overige participatie (20%)

Een herkansing is alleen mogelijk bij een onvoldoende eindcijfer. De herkansing wordt in beginsel mondeling afgenomen, telt voor 100% en beslaat de gehele stof (colleges + voorgeschreven literatuur). De deeltoetsen zijn slechts gedurende het lopende collegejaar geldig.

Inleverprocedures
Het tussentijds schriftelijk werk dient via Brightspace te worden ingeleverd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • P.P.T. Bovend’Eert en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (12e druk; Deventer: Kluwer 2017)
 • Eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (Commissie-Remkes), Lage drempels, hoge dijken. Den Haag: Boom 2018 – ook verkrijgbaar (gratis te downloaden) via https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/rapporten/samenvattingen/12/13/eindrapport

Reader:

 • Aanvullende literatuur beschikbaar via Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 1.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen