Studiegids

nl en

Sociaal recht, arbeidsrecht en reorganisatie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Arbeidsrecht (Bachelor 2 gebonden keuzevak).

Beschrijving

Bedrijven en overheden reorganiseren. Verandering is een constante. Of er een economische crisis heerst, of ook al het heel goed gaat: de omstandigheden veranderen en de organisaties ook. Hoe is reorganisatieontslag geregeld? Maar reorganiseren is meer dan dat. Veranderingen in de maatschappij, marktomstandigheden of de arbeidsmarkt dwingen werkgevers om hun werkzaamheden en hun organisatie aan te passen. De vraag of een werkgever wijzigingen (salaris, functie, werkplek) kan opleggen aan werknemers als er een bedrijfseconomische noodzaak is, is dus ook van groot belang. Wat is bij dit alles de rol van vakbonden en de ondernemingsraad? Kunnen zij reorganisaties tegenhouden of bijsturen? Zijn de afspraken die zij maken bindend voor werknemers die daar nadeel van ondervinden? En: wat is de betekenis van de rechten uit de arbeidsovereenkomst als het bedrijf van de werkgever wordt overgenomen (overgang van onderneming), of onderdelen ervan worden afgestoten (outsourcing)?

Deze en andere reorganisatie-gerelateerde vragen rond het arbeidsrecht staan centraal in dit vak. Het vak bouwt voort op het Ba2-vak Arbeidsrecht: kernonderwerpen van het sociaal recht worden toegespitst op reorganisaties.

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen: arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames (outsourcing), eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, individueel en collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen, de rol van ondernemingsraden en vakbonden bij reorganisaties en de betekenis van cao’s en sociale plannen.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Introductie in het arbeidsrecht inzake herstructureringen van ondernemingen. Inzicht verkrijgen in de relatie tussen individueel, collectief en Europees arbeidsrecht, alsmede raakvlakken met het ondernemingsrecht. Vaardigheden casus oplossen en academische houding.

Onderzoekprogramma MI: Hervorming van sociale regelgeving

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven: Vaardigheid in toepassing arbeidsrecht op concrete situaties, probleemoplossing, inzicht in achtergronden van collectief arbeidsrecht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen, mr. M.A. Schneider

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen opgegeven literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Schriftelijk beantwoorden van casus. Bestuderen opgegeven literatuur.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen.

 • In geval van een klein aantal deelnemers wordt de herkansing mondeling afgenomen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur (incl, de aanvullende materialen op Brightspace) en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • L.G. Verburg e.a., Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie, Deventer: Kluwer 2020 (of een recentere druk, zie Brightspace)

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht, Den Haag: BJu(juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • B. Barentsen & M.Y.H.G. Erkens (red.), Arresten Arbeidsrecht, Den Haag: BJu (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • Aanvullend materiaal, wordt op Brightspace geplaatst

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie. 

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak vormt een ideale voorbereiding voor de Masterrichting arbeidsrecht.