Studiegids

nl en

Stage Juridisch Ondernemerschap en Innovatie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse rechtsgeleerdheid afgerond en minimaal 60 ECTS van het 2e en 3e jaar behaald.

Beschrijving

Uitgangspunt is dat de studenten bij de stagewerkgever zelfstandig werkzaamheden van enige omvang voorbereiden en uitvoeren, gekoppeld aan een specifiek voor de stage te onderzoeken vraag. Deze vraag is in samenspraak met de stagewerkgever opgesteld. De inhoud ligt op het terrein van juridisch ondernemerschap of juridische innovatie. Het uitwerken van deze vraag wordt hier de stageopdracht genoemd.

De werkwijze is academisch, hoewel toegepast. De vraag van de stageonderneming dient uit te monden in een toepasbaar advies. Door de beperkte tijd zal de toepassing zelf niet verplicht tot de stage behoren.

Stagewerkgever dient voorafgaand aan de stage te zijn goedgekeurd door de stagecoördinator en de facultaire begeleider. Alle stageopdrachten worden uitgevoerd bij stagewerkgevers in samenwerking met het Center for Legal Entrepreneurship and Innovation aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Studenten dienen stageplaatsen zelf te zoeken. De faculteit en het Center for Legal Entrepreneurship and Innovation kunnen niet garanderen dat er altijd stageplaatsen beschikbaar zijn. Ook is het aantal plaatsen bij het keuzevak beperkt.

De geldende urennorm van minimaal is 5 × 28 uur = 140 uur in één semester, met als niet-verplichte standaardverdeling van de stage over 7 weken van 20 uur per week, inclusief intake, voortgangsgesprekken en rapportage. De student houdt daar zelf een logboek over bij.

Leerdoelen

Ondernemersvaardigheden:
Anderen kunnen overtuigen; doelgericht handelen; initiatief nemen; verantwoordelijkheidsgevoel tonen; het zien van kansen (te koppelen aan originaliteit), het herkennen van innovatie, het inschatten van risico’s. De eerste vier leerdoelen zijn gebaseerd op Bonnstetter, W.J. (2012), New Research: The skills that make an entrepreneur, Harvard Business Review, December 7, 2012.

Academische vaardigheden:
Bestaand wetenschappelijk onderzoek analyseren op bruikbaarheid voor juridisch ondernemen; het analyseren van modellen en theorieën; het voorbereiden en opzetten van onderzoek; het op wetenschappelijk verantwoorde wijze uitvoeren van een (praktisch) onderzoek (verwijzingen etc.); het verzamelen van data; het verwerken en analyseren van data; het onderzoek mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

De stage is een praktijkstage onder begeleiding van een medewerker van de stagewerkgever en de facultaire begeleider. De werkwijze en begeleiding worden vastgelegd in een stagewerkplan. Daarin staan het doel van de stage, de op te lossen vraag, de leerdoelen, de uit te voeren activiteiten en de afspraken met de stagebegeleiders. Er zijn minimaal drie begeleidingsmomenten met de facultaire begeleider, individueel of in groepsverband. De dagelijkse begeleiding wordt gegeven door de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Toetsing en weging

De stage mondt uit in het schrijven van een stageverslag. Het stagevak is academisch van aard. Het stageverslag wordt besproken met de stagebegeleider van de stagewerkgever en met de facultaire begeleider. De facultaire begeleider stelt het cijfer vast op basis van het behalen van de gestelde leerdoelen, het stageverslag en de mate van zelfstandigheid.

Eisen stageverslag:
Omvang rond de 5.000 woorden, exclusief verwijzingen. Inhoud stageverslag:

 • Korte beschrijving van de organisatie waar de stageopdracht is uitgevoerd en de te onderzoeken vraag en de aanleiding van de vraag;

 • Een beschrijving van het verrichte onderzoek (gebruikte methoden) inclusief een overzicht van relevante academische literatuur;

 • Antwoord op de onderzoeksvraag in de vorm van een advies, als aanbeveling of aanpak;

 • Reflectie op eigen ontwikkeling van in de leerdoelen genoemde vaardigheden;

 • Eigen evaluatie van de stage, voortbouwend op het stagewerkplan (waardering, nut en slotsom);

 • Op de voorpagina van het verslag staan de gegevens van de student en naam en contactgegevens van de stagebegeleider van de stagewerkgever.

Literatuurlijst

Niet van toepassing.

Inschrijven

Stages moeten worden gemeld bij Peter van der Zwan, afdelingshoofd Bedrijfswetenschappen.

Contact

 • Facultaire begeleider: dr. P.W. van der Zwan;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden (B2.26);

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat afdeling Bedrijfswetenschappen;

 • Telefoon: 071- 527 7851;

 • E-mail: p.w.van.der.zwan@law.leidenuniv.nl.

Opmerkingen