Studiegids

nl en

Studentenparlement

Vak
2023-2024

Let op: dit keuzevak wordt om het jaar aangeboden (wel in 2022-2023, niet in 2023-2024).

Toegangseisen

Met goed gevolg afgelegd hebben van Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (BAI) en, bij voorkeur, Staatsrecht (BAII).

Beschrijving

Het vak behelst het in teamverband doorlopen van de gang van een op initiatief van de Staatsrechtkring door enkele hoogleraren staats- en bestuursrecht opgesteld wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet dan wel een gewone wet, zowel wat betreft de schriftelijke voorbereiding (opstellen van een bijdrage aan het verslag over het wetsvoorstel, moties en amendementen) als het mondelinge gedeelte (de plenaire behandeling onder leiding van de Voorzitter van de Tweede Kamer, dan wel zijn vervanger als kamervoorzitter). Het onderwerp van het wetsvoorstel betreft steeds een actueel en inhoudelijk uitdagend staats- en bestuursrechtelijk thema, dat het nodige zelfstandig rechtswetenschappelijk onderzoek vergt. Tevens dienen studenten zich te verdiepen in het gedachtegoed van een bij loting bepaalde politieke stroming ter zake van het onderwerp van het wetsvoorstel alsmede de bijbehorende regerings- dan wel oppositierol. Een en ander vindt plaats onder intensieve en persoonlijke begeleiding van deskundige en praktisch ervaren medewerkers van de afdeling staats- en bestuursrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Vergroting van de kennis van het (politieke) staatsrecht en training van juridische vaardigheden door middel van het opstellen van een bijdrage aan het schriftelijk verslag over een fictief wetsvoorstel, moties en amendementen, alsmede het debatteren hierover tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Eindtermen inhoud
1. De student heeft kennis van en inzicht in het (politieke) staatsrecht in het algemeen.
2. De student heeft kennis van en inzicht in een actueel en inhoudelijk uitdagend juridisch thema in het bijzonder.
3. De student heeft inzicht in de wijze waarop de besluitvorming door de formele wetgever in de praktijk verloopt.

Eindtermen vaardigheden
4. De student is in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).
5. De student is in staat om literatuur, kamerstukken en andere juridische bronnen die betrekking hebben op een actueel thema diepgaand en in onderling verband te analyseren en te interpreteren.
6. De student is in staat om actief een politiek-wetenschappelijk onderbouwd standpunt in te nemen in discussies over (actuele en maatschappelijke) onderwerpen die het staats- en bestuursrecht betreffen.
7. De student is in staat om vanuit een regerings- dan wel oppositierol zowel op schriftelijke als mondelinge wijze bijdragen te leveren aan besluitvormingsprocessen binnen de wetgevende macht.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: intensieve begeleiding vanaf oktober t/m april

 • Aantal à 2 uur: ca. 12

 • Naam docent: zie hiervoor

 • Vereiste voorbereiding door studenten: in teamverband bestuderen en analyseren van fictief wetsvoorstel, verrichten van zelfstandig onderzoek, opstellen van kamerstukken, intensief oefenen van het voeren van een debat.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Actieve deelname aan de tweewekelijkse vergaderingen van de Leidse fractie en het plenaire slotdebat.

 • Tijdens de plenaire vergadering wordt de fractie beoordeeld door een deskundige en onpartijdige jury bestaande uit wetenschappers, parlementaire journalisten en (oud-) politici.

Examenstof

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Literatuur

Aanbevolen studiemateriaal
P.P.T. Bovend’Eert en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (12e druk; Deventer: Kluwer, 2017)

Aanmelden

Aanmelding en selectie verlopen via de vakcoördinator.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr.mr. R. Passchier

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Na afspraak via e-mail

 • Telefoon: 071 527 8917

 • E-mail: r.passchier@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Departement: Publiekrecht

 • Afdeling: Staats- en bestuursrecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.11

 • Openingstijden: ma-vr 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 8917

 • E-mail: staatsenbestuursrecht@law.leidenuniv.nl