Studiegids

nl en

Beleidsimplementatie en -evaluatie

Vak
2023-2024

Toegangseisen

Dit vak is alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Bestuurskunde.

Beschrijving

Dit vak vormt een voortzetting van het vak Beleids- en besluitvorming (het voormalige Beleid I) in de reeks vakken over beleid.

Van beleid mogen we verwachten dat het werkt, dat de beleidsinterventie de vooropgestelde resultaten oplevert. Dit is echter lang niet altijd het geval: beleidsinterventies worden niet altijd geïmplementeerd zoals beoogd, of leiden soms tot ongewenste neveneffecten, met eventuele maatschappelijke onvrede als gevolg. Overheden wereldwijd hechten daarom een groot (en toenemend) belang aan de uitvoering en evaluatie van beleid, in functie van steeds complexer wordende maatschappelijke problemen. En ook wetenschappelijk worden de implementatie en -evaluatie van beleid meer en meer systematisch bestudeerd.

In dit vak bestuderen we verschillende benaderingen en methoden van beleidsimplementatie -en evaluatie. We staan stil bij factoren die de complexiteit van beleidsimplementatie kunnen verklaren, en hoe voorwaarden voor een effectieve implementatie kunnen geborgd worden. Verder beschouwen we wat beleidsevaluatie en monitoring kan betekenen in functie van het verbeteren van de uitvoering van beleid, het leren over de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid, en het verantwoorden van de ingezette middelen naar burgers, beleidsmakers en bestuurders toe. Dergelijke vragen zijn van groot belang in onze kennisdemocratie. We leren hoe verschillende vormen van beleidsevaluatie op een andere manier naar de werking van overheidsbeleid kijken, en deels andere kennis opleveren en functies kunnen vervullen. We bekijken verder welke actoren actief zijn in het beoordelen van de prestaties van de overheid, en behandelen recente ontwikkelingen inzake het institutionaliseren van beleidsevaluatie in de Nederlandse overheid. Tot slot reflecteren we over de uitdagingen en waarde van beleidsevaluatie zelf, vooral in een politieke context.

Leerdoelen

Bij het behalen van de cursus Beleidsimplementatie en -evaluatie zijn de studenten in staat om:

 • De implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidsproces;

 • Bestaande theorieën en kernconcepten rond beleidsimplementatie te kunnen benoemen en te begrijpen;

 • Verschillende bronnen van complexiteit bij implementatie en evaluatie te kunnen benoemen en onderscheiden;

 • Verschillende vormen van evaluatieonderzoek te onderscheiden;

 • Een voorstel te kunnen doen van een geschikt onderzoeksontwerp voor een specifiek implementatie- of evaluatievraagstuk.

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de studiegids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Brightspace.

Onderwijsvorm

 • Hoorcolleges en responsiecolleges

 • Opdracht

Totale studielast: 140 uren

 • Hoorcolleges: 14 uren

 • Responsiecollege: 14 uren

 • Tentamen (inclusief inzage en nabespreking): 4 uren

 • Zelfstudie, inclusief opdracht: 108 uren

Toetsing en weging

Het eindcijfer bestaat uit twee delen:

 • Opdracht: 25%

 • Schriftelijk tentamen: 75%

Voor het tentamen dient minimaal een 5,5 behaald te worden. Compensatie van de opdracht met het tentamen is toegestaan.
Verdere informatie over de toetsen (opzet, inlevertermijn, etc.) wordt voor aanvang van de cursus via Brightspace meegedeeld in de syllabus.

Behaalde deelcijfers zijn alleen geldig in het lopende academisch jaar. Deelcijfers vervallen na kans en herkansing van het vak.

Herkansing
Als voor het tentamen niet minimaal een 5,5 is behaald, kunnen studenten deelnemen aan het hertentamen. Als de opdracht met een onvoldoende is beoordeeld en het eindcijfer is eveneens onvoldoende, dan zal een vervangende opdracht worden aangeboden.

Als het eindcijfer voldoende is, kan niet geopteerd worden voor een hertentamen of een vervangende opdracht. Dit is enkel mogelijk als de student toestemming heeft van de examencommissie óf indien de student gebruik maakt van de regel dat tijdens de bachelorfase éénmalig een voldoende mag worden herkanst.

Studenten die het schriftelijk tentamen willen herkansen dienen zich hiervoor in te schrijven via MyStudymap of uSis. Let erop bij de inschrijving in uSis het activiteitennummer te gebruiken, dat is te vinden op het tentamenrooster. Meer informatie over deelname aan tentamens vind je in de Regels & Richtlijnen

Literatuurlijst

De literatuur wordt voorafgaand aan de start van het vak bekend gemaakt via Brightspace. Naast de verplichte literatuur behoort de collegestof ook tot de tentamenstof.

Inschrijven

Schrijf je in MyStudyMap in voor elk vak, de werkgroepen en de tentamens (niet elk vak heeft werkgroepen en/of tentamens). Doe dit op tijd, voor de start van de cursus; sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In MyTimetable zie je na inloggen je persoonlijke studierooster.

Inschrijven voor dit vak kan vanaf Dinsdag 12 december, 13:00 u.

Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Na je inschrijving voor een vak in MyStudymap ben je ook ingeschreven voor de Brightspace omgeving van het vak.

Meer informatie over inschrijven via MyStudymap is te vinden op deze pagina.

Let op: gast-/contract-/exchangestudenten schrijven zich niet in via MyStudymap, maar via uSis.

Contact

Dr. R.J. Anderson r.j.anderson@fgga.leidenuniv.nl

Opmerkingen