Studiegids

nl en

Onderwijs: wetenschap en praktijk

Vak
2023-2024

**LET OP: ALLE STUDENTEN DIE OP 1 SEPTEMBER 2021 (OF EERDER) AAN DE BACHELOROPLEIDING ZIJN BEGONNEN ÈN DE SPECIALISATIE ONDERWIJSWETENSCHAPPEN HEBBEN GEKOZEN, MOETEN IN BLOK 4 VAN JAAR 2 HET VAK ONDERWIJS: WETENSCHAP EN PRAKTIJK VOLGEN.

ALLE STUDENTEN DIE OP 1 SEPTEMBER 2022 (EN 2023) AAN DE BACHELOROPLEIDING ZIJN BEGONNEN VOLGEN NIET HET VAK ONDERWIJS: WETENSCHAP EN PRAKTIJK MAAR IN PLAATS DAARVAN HET VAK ORTHOPEDAGOGIEK: GEZINSFACTOREN IN BLOK 4 VAN JAAR 2.

VOOR ALLE PRE-MASTERSTUDENTEN DIE IN HET TWEEDE SEMESTER ONDERWIJSWETENSCHAPPEN HEBBEN GEKOZEN IS ONDERWIJS: WETENSCHAP EN PRAKTIJK EEN VERPLICHT VAK.

Beschrijving

Binnen de onderwijswetenschappen worden zowel fundamentele als meer toegepaste vragen gesteld. Een fundamentele vraag is bijvoorbeeld: welke hersengebieden worden geactiveerd tijdens het lezen? Een toegepaste vraag is bijvoorbeeld: wat is het effect van een bepaalde leesmethode op de leesprestaties van leerlingen? In dit vak maak je kennis met de toegepaste onderwijswetenschappen: wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op de onderwijspraktijk. Dit vak heeft dan ook twee pijlers, wetenschap en praktijk.

In de wetenschappelijke pijler maak je kennis met een selectie van theorieën en onderzoeksresultaten met betrekking tot effectief onderwijs. Ook leer je om zelf een onderzoeksvraag te stellen en te beantwoorden aan de hand van wetenschappelijke literatuur. Dit resulteert in een paper over een onderwijsgerelateerd onderwerp naar keuze.

In de praktische pijler maak je kennis met diverse onderwijsvormen en actuele ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland. Ook leer je hoe de toepassing van wetenschappelijke kennis er in de praktijk uit kan zien, onder andere door casusopdrachten waarbij je een school onder de loep neemt.

Tot slot is er aandacht voor de verbinding tussen deze twee pijlers: in hoeverre zijn onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk met elkaar verbonden?

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus:

  • Heeft de student kennis van het veld van de toegepaste onderwijswetenschappen.

  • Kan de student deze kennis toepassen op praktische onderwijssituaties.

  • Kan de student kritisch op deze kennis reflecteren.

  • Kan de student individueel een wetenschappelijke literatuurstudie uitvoeren, waarin een onderzoekvraag aan de hand van zelf gezochte wetenschappelijke artikelen wordt uitgewerkt in een paper.

  • Heeft de student ervaring opgedaan met diverse (online) activerende werkvormen, het geven van presentaties en peer feedback.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit zeven interactieve bijeenkomsten, voorafgegaan door zelfstandige literatuurstudie en het individueel en groepsgewijs voorbereiden van opdrachten.

Voor de bijeenkomsten van dit vak geldt een aanwezigheidsplicht. Er mag maximaal één bijeenkomst gemist worden. Afwezigheid moet vooraf per mail gemeld worden bij de docent. Ter vervanging van de gemiste bijeenkomst moet de student een vervangende opdracht inleveren. Als meer dan één bijeenkomst wordt gemist, kunnen de leerdoelen van het vak niet behaald worden. Dat betekent dat het vak in het lopende academisch jaar niet met een voldoende afgesloten kan worden. De student moet het vak in het volgende academisch jaar opnieuw volgen.

Toetsing

  • Paper over een individueel uitgevoerde literatuurstudie (50% van het eindcijfer).

  • Voorbereiding op en actieve deelname aan de bijeenkomsten, inclusief (groeps-)opdrachten en presentatie (50% van het cijfer).

Beide deelcijfers moeten minstens 5,5 zijn om het vak succesvol af te sluiten. Wanneer het paper onvoldoende of niet ingeleverd is bij de eerste kans, wordt een herkansingsmogelijkheid geboden waarvoor je maximaal een 7.0 kunt halen. Het is niet mogelijk om een paper dat de eerste keer met een voldoende is beoordeeld te herkansen. De voorbereiding op en actieve deelname aan de bijeenkomsten kunnen niet worden herkanst: wanneer dit onvoldoende is, kan het vak niet succesvol afgerond worden. Deelcijfers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend collegejaar.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

De literatuur voor dit vak wordt nog bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via My Studymap.

Contact

De coördinator van het vak is Dr. D.D. Jolles.