Studiegids

nl en

Tekst-beeldanalyse 2: poëzie en 'andere' cinema

Vak
2023-2024

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Tijdens dit college richten we ons op de analyse van poëzie en non-narratieve (“andere”) cinema in de bredere zin des woords. Doel is om zulke teksten uiteindelijk beter onderbouwd te kunnen interpreteren. Dat is alleen mogelijk indien we de analyse van de tekst proberen uit te stellen door eerst meer vormelijke elementen in de tekst te interpreteren. De nadruk ligt daarom op het leren van en oefenen met tekstanalytische begrippen. Het college sluit aan bij, en bouwt voort op, de kennis die bij de cursus Tekst-beeld analyse 1 is opgedaan.

Tijdens de eerste helft van de cursus staat poëzie centraal. Onderwerpen die worden behandeld zijn de specifieke poëtische leeshouding en taalsituatie, poëzie in relatie tot de traditie, en poëtisch taalgebruik. We zullen zien dat sommige onderwerpen en begrippen die in dit eerste deel aan de orde worden gesteld, zoals toop en metafoor, op analoge wijze kunnen worden gebruikt bij de analyse van non-narratieve elementen in film. In de tweede helft van de cursus zullen we reflecteren op medium-specifieke en medium-overstijgende eigenschappen van non-narratieve/“andere” cinema zoals documentaire, experimentele film, muziekvideo’s , commercials en animatie. Hierbij zullen we stilstaan bij elementen als enunciatie, ritme en beeldrijm, het gebruik van topen, metaforen, metonomie en allegorie.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

 • heeft de student kennis van en inzicht in de verschillende taalsituaties in poëzie en non-narratieve cinema;

 • beschikt de student over het geduld en de vaardigheid om te kunnen close-readen;

 • is de student in staat relevante aspecten en elementen in een tekst kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematisch analyseren);

 • is de student in staat interpretaties te onderbouwen en te verdedigen in een lopend betoog.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Paper Poëzie (midterm)
Paper Cinema (eindpaper)

Weging

Paper Poëzie (midterm): 50%
Paper Cinema (eindpaper): 50%

Herkansing

Bij onvoldoende resultaat bestaat de herkansing uit een nieuwe schrijfopdracht van gelijke aard binnen een beperkte tijd.

Het eindcijfer voor dit onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten (beide schrijfopdrachten moeten voldoende zijn).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Ernst van Alphen, Lizet Duyvendak, Maaike Meijer en Ben Peperkamp, Op poëtische wijze: Handleiding voor het lezen van poëzie. Bussum en Heerlen: Coutinho en OU 1996.

 • David Bordwell en Kristin Thompson, Film Art. An Introduction. Twelfth Edition. Boston: McGraw Hill. 2021

 • Artikelen op Brightspace

 • Diverse poëtische teksten (online of via Brightspace).

 • Een selectie van non-narratieve cinema teksten (online of via Brightspace of aangeboden tijdens screening).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal.

Opmerkingen

-